Υπηρεσίες

Ανάπτυξη & Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας​

Ανάπτυξη & Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Η ποιότητα είναι κρίσιμη για τη βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις επιλέγουν να πιστοποιήσουν την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους για διάφορους λόγους, όπως, για παράδειγμα, για τον καλύτερο έλεγχο των διαδικασιών ή για τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς προμηθειών.

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση των απαιτούμενων εγχειριδίων ποιότητας και την υποστήριξη κατά την επιθεώρηση του συστήματος ποιότητας από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης, για συστήματα ποιότητας που σχετίζονται με τα εξής πρότυπα:

Πρότυπα ISO:

Fill 1

ISO 9001:2015 Διαχείριση Ποιότητας.

Fill 1

ISO 14001:2015 Περιβαλλοντική Διαχείριση.

Fill 1

ISO 45001:2018 Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.

Fill 1

ISO 22000 Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων.

Fill 1

ΙSO 39001:2012 Οδική Ασφάλεια.

Fill 1

ISO 27001:2013 Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών.

Fill 1

ISO 13485:2016 Διαχείριση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

Fill 1

ISO 37001:2016 Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας.

Fill 1

FSC Αειφορική Δασική Διαχείριση.

Χορήγηση σήματος "Ελληνικό Πρωινό". Τα θέματα που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπηρεσίας είναι:

Fill 1

Πλάνο λειτουργίας επιχείρησης.

Fill 1

Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

Fill 1

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας και λοιπές σχετιζόμενες διεργασίες.

Fill 1

Ρόλοι, υπευθυνότητες και αρμοδιότητες εντός της επιχείρησης.

Fill 1

Κατάλογος εγγράφων για την τήρηση και επιθεώρηση της ποιότητας.

Fill 1

Ανάλυση κινδύνων, σχέδιο έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισής τους.

Το παραγόμενο εγχειρίδιο ποιότητας περιλαμβάνει έγγραφα και φόρμες που θα διευκολύνουν τη λειτουργία της επιχείρησης σε διαδικασίες που αφορούν:

Fill 1

To Προσωπικό.

Fill 1

Τα κτίρια και τον εξοπλισμό (συντήρηση και αγορές).

Fill 1

Την επικοινωνία.

Fill 1

Τις πωλήσεις.

Fill 1

Την παραγωγή.

Fill 1

Τις προμήθειες.

Fill 1

Την ικανοποίηση του πελάτη.

Fill 1

Τη διατήρηση και αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και εμπορευμάτων.

Fill 1

Διορθωτικές ενέργειες.