Εμπειρία

Ηλεκτρολογικά Θεσσαλίας
Αφοι Ευθυμίου Α.Ε.

Σκοπός του έργου ήταν η διαπραγμάτευση με τραπεζικό ίδρυμα για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της εταιρίας. Η διαπραγμάτευση της εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων βασίστηκε σε τεκμηριωμένο επιχειρηματικό σχέδιο.

Αγροτουριστικό Circuit Παρνασσού – Οίτης

Πρόκειται για τον συντονισμό της δημιουργίας και λειτουργίας συστάδας επιχειρήσεων (cluster) της περιοχής. Πεδία ενασχόλησης: δίκτυα επιχειρήσεων (clusters), σχεδιασμός δικτύου και εξεύρεση εταίρων-επιχειρήσεων, επιχειρηματικό σχέδιο δικτύου, πλάνο προσέλκυσης επισκεπτών στις επιχειρήσεις του δικτύου.

Anorak Hellas Ε.Π.Ε.

Το κύριο έργο στη συνεργασία μας είναι να κατανοήσουμε κάθε φορά τις εκάστοτε μεσοπρόθεσμες απαιτήσεις του πελάτη για να καλύψουμε τις ανάγκες χρηματοδότησης μέσα από νέα προγράμματα επιχορήγησης. Τομείς συνεργασίας: ανάλυση επενδυτικών αναγκών, προτάσεις χρηματοδότησης, επιδότηση εξαγωγών, προγράμματα ΕΣΠΑ, επιχορήγηση παγίων, επιδότηση μισθών, επιχορήγηση για μεταφορικά μέσα.

Anothercircus Creative Agency

Βασική μας πρόνοια είναι να προτείνουμε νέες χρηματοδοτικές λύσεις για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Κατανοώντας κάθε φορά το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση και το στάδιο στο οποίο επιθυμεί να μεταβεί, παρουσιάζουμε ιδέες ανάπτυξης με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τομείς συνεργασίας: αναπτυξιακά προγράμματα, καινοτομία, αξιολόγηση ερευνητικής ιδέας και η χρηματοδότηση ερευνητικού έργου στον τομέα της πληροφορικής, επιχορήγηση εξοπλισμού, επιδότηση υπαλλήλων.

Emma Farm Solutions

Με αφορμή την λήψη κρίσιμης επιχειρηματικής απόφασης σχετικά με μία εμπορική συνεργασία, κληθήκαμε ως σύμβουλοι επιχειρήσεων να εμβαθύνουμε σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, όπως: στρατηγικός σχεδιασμός, ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος επιχείρησης, εκτίμηση κινδύνων και απειλών, εξωτερικό περιβάλλον επιχείρησης, μελέτη ανταγωνισμού, διαπραγμάτευση με ανταγωνιστές, επιχειρηματικό σχέδιο δράσης.

Κανελλής – Σβεντζούρης Ο.Ε.

Στη συνεργασία μας με την εν λόγω εταιρία, έπρεπε να γίνουμε μία ομάδα, κοινώς να ενσωματωθούμε εντός του εσωτερικού της περιβάλλοντος και να αναλάβουμε υπηρεσία project management, έχοντας την ευθύνη συντονισμού μεταξύ διοίκησης, εμπορικού τμήματος, λογιστηρίου, εξωτερικών προμηθευτών. Ασχοληθήκαμε με θέματα, όπως: επιχειρηματική ανάλυση, αναδιοργάνωση, οργανόγραμμα, επιχειρησιακός σχεδιασμός, πλάνο πωλήσεων, τιμολόγηση εμπορευμάτων, οικονομικές προβλέψεις, ανάλυση σεναρίων, bonus υπαλλήλων.

Upstream Α.Ε.

Στη συνεργασία μας με την εν λόγω εταιρία, έπρεπε να γίνουμε μία ομάδα, κοινώς να ενσωματωθούμε εντός του εσωτερικού της περιβάλλοντος και να αναλάβουμε υπηρεσία project management, έχοντας την ευθύνη συντονισμού μεταξύ διοίκησης, τμήματος λογιστηρίου, τμήματος IT, εξωτερικών προμηθευτών και συμβούλων.

White Santorini

Η επενδυτική πρωτοβουλία γεννά την ανάγκη για κεφάλαια κίνησης ή αλλιώς την εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων. Τομείς συνεργασίας: μη επιστρεπτέες ενισχύσεις, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, επιδότηση ξενοδοχείων, αναπτυξιακά προγράμματα.

ICR Ιωάννου Α.Β.Ε.Ε.

Το κύριο έργο στη συνεργασία μας είναι να κατανοήσουμε κάθε φορά τις εκάστοτε μεσοπρόθεσμες απαιτήσεις του πελάτη για να καλύψουμε τις ανάγκες χρηματοδότησης μέσα από νέα προγράμματα επιχορήγησης. Τομείς συνεργασίας: ενίσχυση επιχειρήσεων, προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, επιδότηση εξοπλισμού, αναπτυξιακά προγράμματα.

Καρέλλης Ε.Π.Ε.

Βασική ευθύνη στη συνεργασία μας είναι να κατανοήσουμε κάθε φορά τις εκάστοτε μεσοπρόθεσμες απαιτήσεις του πελάτη, για κάθε ξεχωριστό τμήμα λειτουργίας του (business unit) και να προτείνουμε συμπληρωματικές λύσεις χρηματοδότησης μέσα από προγράμματα επιδοτήσεων. Τομείς συνεργασίας: προγράμματα ΕΣΠΑ, επιχορήγηση εξοπλισμού, επιδότηση μισθοδοσίας, μη επιστρεπτέα επιχορήγηση, επιχορήγηση λογισμικού.

Κτηνοτροφική Μονάδα Παπαϊωάννου

Σκοπός του έργου ήταν η κοστολόγηση των προϊόντων της επιχείρησης, μιας και πρόκειται για μία σύνθετη επιχειρηματική μονάδα που περιλαμβάνει φυτική και ζωική παραγωγή, καθώς και εμπορία κρεάτων. Πεδία ενασχόλησης: κοστολόγηση, επιχειρηματική ανάλυση, αξιολόγηση βιωσιμότητας business units, τιμολόγηση, λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων για λειτουργία επιμέρους business units, οικονομικός προγραμματισμός.

Μπλατσούκα Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.

Βασική πληροφορία για κάθε επιχείρηση είναι να γνωρίζει την αποτίμηση και την καθαρή θέση της. Στη συγκεκριμένη συνεργασία, ασχοληθήκαμε με θέματα όπως: αποτίμηση επιχείρησης, ταμειακές ροές, προεξόφληση χρηματοροών, μελέτη ανταγωνισμού, μελέτη βιωσιμότητας, απόδοση κεφαλαίων.

Ξυλεία Πιλάτος

Η συνεργασία εστίασε στην πιστοποίηση ποιότητας προϊόντων, με στόχο να αποκτηθεί ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο δίνει αξία στην επιχείρηση. Θέματα ενασχόλησης: διαχειριστικά συστήματα ποιότητας, σύστημα ποιότητας ISO 9001:2015 για διαχείριση ποιότητας, εφαρμογή ISO 14001:2015 για περιβαλλοντική διαχείριση.

Παύλα Α.Ε.

Κύριο μέλημα στη μακρόχρονη συνεργασία μας με την Pavla S.A. είναι τόσο η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όσον αφορά σε θέματα διοίκησης και επιχειρησιακού σχεδιασμού, όσο και η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με επιχορηγήσεις του κλάδου στον οποίο ανήκει. Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη σε κάθε ενδοεταιρική απόφαση οικονομικής φύσεως, όπως η οικονομική ανάλυση και τιμολόγηση υπηρεσιών, συμβάλλοντας ενεργά στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας.

Τεχνικό Γραφείο Λέλης

Βασική εργασία μας είναι η ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης και η σύνταξη φακέλου για προγράμματα επιχορήγησης. Τομείς συνεργασίας: αναπτυξιακά προγράμματα, επιχορήγηση εξοπλισμού, επιδότηση υπαλλήλων, μη επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησης.

Το Χάνι της Γραβιάς - Μουσείο

Βασικό αντικείμενο της συνεργασίας είναι η δημιουργία cluster επιχειρήσεων (δίκτυο επιχειρήσεων) με αντικείμενο τη συνεργασία και τη συνέργεια τοπικών επιχειρήσεων. Θέματα ενασχόλησης: συστάδες επιχειρήσεων, επιχειρηματικό σχέδιο, εξεύρεση εταίρων, δικτύωση επιχειρήσεων, χρηματοδότηση cluster, επιχορήγηση συμπράξεων επιχειρήσεων, επιχειρηματική ιδέα, συντονισμός επιχειρήσεων, διευκολυντής καινοτομίας.

Χημείο Λαμίας

Κύριο αντικείμενο της συνεργασίας είναι η αξιολόγηση ερευνητικής ιδέας και η χρηματοδότηση ερευνητικού έργου στον τομέα της αγροδιατροφής. Αναλύθηκαν θέματα όπως: state-of-the-art, καινοτομία, ανάλυση ερευνητικού έργου, φάσεις έρευνας, χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας.

Οινοποιείο Χατζηδάκη Ε.Π.Ε.

Βασικό πεδίο της συνεργασίας είναι η ενημέρωση για προγράμματα ΕΣΠΑ, επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων, λήψη μη επιστρεπτέου κεφαλαίου κίνησης. Πεδία ενασχόλησης: μελέτη βιωσιμότητας επένδυσης, τεκμηρίωση βιολογικών προϊόντων, σύνταξη φακέλου Leader, ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης.