Υπηρεσίες

Συμβουλευτική
Διοίκησης Επιχειρήσεων

Συμβουλευτική
Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μαζί με την επιχείρηση, αναλύουμε τα δεδομένα και χαράσσουμε τη σωστή κατεύθυνση στην οποία αυτή πρέπει να κινηθεί. Η εν λόγω υπηρεσία εξειδικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης, καθώς στόχος της είναι να βελτιώσει τη διοικητική επιχειρηματική λειτουργία, η οποία είναι διαφορετική για κάθε περίπτωση. Η συγκεκριμένη υπηρεσία «απαντάει» σε διάφορα επιμέρους θέματα, όπως κοστολόγηση, τιμολόγηση, οργάνωση πωλήσεων, σχεδιασμός εφοδιαστικής αλυσίδας, εμπορικές συμφωνίες, με την αξιοποίηση εργαλείων όπως είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, η Swot Analysis, κ.λπ.

Η αφορμή για τη λήψη της υπηρεσίας είναι κάποιες φορές η διοικητική αναδιοργάνωση που επιδιώκουν οι επιχειρήσεις, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι απλά μία νέα εμπορική συμφωνία, η σκοπιμότητα τραπεζικού δανεισμού, κ.λπ.

Ανάλογα με την κάθε περίπτωση, η υπηρεσία μπορεί να αναλυθεί, ενδεικτικά, ως εξής:

Fill 1

Διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και αξιολόγηση των ευκαιριών και των απειλών.

Fill 1

Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου δράσης, με παρακολούθηση και υποστήριξη αυτού.

Fill 1

Κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Fill 1

Στρατηγικές τιμολόγησης.

Fill 1

Διαγράμματα και ροές επιχειρηματικής λειτουργίας.

Fill 1

Πρόβλεψη ταμειακών ροών.

Fill 1

Αναδιάρθρωση δανεισμού.

Fill 1

Αποτίμηση αξίας επιχειρήσεων ή τμημάτων επιχείρησης.

Fill 1

Προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών και ερευνητικών σχεδίων σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης (venture capitals, business angels).

Fill 1

Εκπόνηση και παρακολούθηση δεικτών αξιολόγησης επιχειρηματικής λειτουργίας (Key Performance Indicators - KPIs).

Fill 1

Μείωση λειτουργικού κόστους.

espa_banner