Δημοσιεύσεις

Αναπτυξιακός Νόμος - Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

Βασικός στόχος του προγράμματος Στόχος του Νόμου είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό σκοπό τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του Νόμου. Τα κίνητρα της ενίσχυσης παρέχονται με τις εξής μορφές: α. φορολογική απαλλαγή, β. επιχορήγηση (υπό προϋποθέσεις), γ. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, δ. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την υποβολή πρότασης επιχορήγησης Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: α. ατομική επιχείρηση, β. εμπορική εταιρεία, γ. συνεταιρισμός, δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Ά 2015)), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, ζ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: αα. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, ββ. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, γγ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Η ιδιωτική συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή. Δεν είναι δικαιούχοι για το παρόν καθεστώς, οι πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορες αγορές. Οι επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. Στον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης θα τηρούνται προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑΜΕΑ. Επιχορηγούμενες δραστηριότητες Στο καθεστώς ενισχύσεων υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, εκτός από, ενδεικτικά, τις εξής δραστηριότητες (σε κάθε περίπτωση, ρωτήστε μας για επιβεβαίωση αν είναι επιλέξιμη για επιχορήγηση η δραστηριότητά σας):
 • Χάλυβας
 • Συνθετικές ίνες
 • Άνθρακας
 • Ναυπηγία
 • Παραγωγή, διανομή και υποδομές ενέργειας
 • Μεταφορές
 • 02 (ΣΤΑΚΟΔ) Δασοκομία και Υλοτομία
 • 05 (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και 09 (Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης)
 • 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός των υπηρεσιών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ
 • 41 Κατασκευές κτηρίων
 • 42 Έργα πολιτικού μηχανικού
 • 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
 • 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
 • 46 Χονδρικό εμπόριο
 • 47 Λιανικό εμπόριο
 • 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών
 • 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες
 • 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
 • 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
 • 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
 • 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία
 • 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες
 • 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
 • 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
 • 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων – δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
 • 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών – τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
 • 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
 • 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
 • 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες
 • 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
 • 78 Δραστηριότητες απασχόλησης
 • 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
Ποσοστά ενίσχυσης Από 30% έως 55%, ανάλογα με το Νομό εγκατάστασης της επένδυσης. Προϋπολογισμός επένδυσης Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:
 • α. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,
 • β. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
 • γ. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Α΄205), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
Υποβολή προτάσεων για επιχορήγηση Έως 15/10/2019. Αξιολόγηση προτάσεων για επιχορήγηση Οι προτάσεις αξιολογούνται βάσει των εξής ενδεικτικών κριτηρίων:
 • Ποιότητα και πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης.
 • Έλεγχος του εύλογου του κόστους της επένδυσης.
 • Κερδοφορία της επιχείρησης, αριθμός απασχολουμένων κλπ.
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Επιχορηγούμενες δαπάνες
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις.
 • Μηχανήματα & Εξοπλισμός (καινούργιος και αμεταχείριστος). Παραγωγικός Εξοπλισμός, Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο, Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης – Προστασία του Περιβάλλοντος, Λοιπός Εξοπλισμός, Εξοπλισμός Πληροφορικής και Επικοινωνιών & Εξειδικευμένο Λογισμικό.
 • Πιστοποίηση Προϊόντων, Υπηρεσιών, Διαδικασιών.
 • Προβολή, παρουσία σε εκθέσεις.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Τεχνικές Μελέτες.
 • Κατοχύρωση πατεντών.
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων.
 • Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
espa_banner