Δημοσιεύσεις

Διαχείριση ποιότητας

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εναρμόνιση των επιχειρήσεων με Διεθνή και Εθνικά Πρότυπα – Συστήματα Διαχείρισης που πιστοποιούν σε πελάτες και ενδιαφερόμενους φορείς την ικανότητα παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, απόλυτα συμμορφούμενων με τις απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης που έχουν προδιαγραφεί.
Οι υπηρεσίες αφορούν:

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008)

  • Περιβαλλοντική Διαχείριση (ISO 14001, EMAS)

  • Διαχείριση Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ISO18001, ΕΛΟΤ 1801)
  • Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000)

  • Οργάνωση και Διαπίστευση Εργαστηρίων (ISO 17025)
  • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001:2005)

  • Πιστοποίηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης (ΕΛΟΤ 1433)
  • Διαχειριστική Επάρκεια Οργανισμών Δημοσίου (ΕΛΟΤ 1429)

  • Εκπόνηση Φακέλου Ποιότητας εξαγόμενων τροφίμων σε: ΑΓΓΛΙΑ, ΗΠΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του BRC.
  • Εκπόνηση Φακέλου Ποιότητας εξαγόμενων τροφίμων σε: ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΒΕΛΓΙΟ-ΓΑΛΛΙΑ -ΙΤΑΛΙΑ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του IFS.