Υπηρεσίες

Διαχείριση Επιχορηγούμενων Προγραμμάτων

Διαχείριση Επιχορηγούμενων Προγραμμάτων

Η επιχορήγηση, ή αλλιώς επιδότηση, των επιχειρήσεων από διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης, όπως το ΕΣΠΑ, ο Αναπτυξιακός Νόμος, τα Ερευνητικά Προγράμματα, τα Κεφάλαια Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου, κ.ά., προϋποθέτει την κατάρτιση φακέλου αίτησης – επιχειρηματικού σχεδίου, την αξιολόγησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την επιτυχημένη υλοποίηση των προαπαιτούμενων για τη λήψη της επιχορήγησης.

Είμαστε μαζί με την επιχείρησή σας σε όλα τα παραπάνω στάδια, τόσο για να αποκομίσετε το μεγαλύτερο δυνατό όφελος σε σχέση με τις ανάγκες σας, όσο και για να κινηθείτε σωστά, εξασφαλίζοντας τη λήψη της επιχορήγησης.

Αναλυτικότερα, παρέχουμε στους πελάτες μας τα εξής:

Fill 1

Παρακολούθηση των προκηρύξεων, της νομολογίας και κάθε συναφούς πληροφορίας για εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και ενημέρωση των συνεργατών με τακτικά και έκτακτα ενημερωτικά δελτία.

Fill 1

Aναγνώριση ευκαιριών και εκπόνηση μελετών με σκοπό τη χρηματοδότηση και επιχορήγηση των επενδυτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων επιχορήγησης, δράσεων και πρωτοβουλιών.

Fill 1

Ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης σύμφωνα με τα επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδια αυτής και επιλογή του καταλληλότερου προγράμματος χρηματοδότησης.

Fill 1

Καθοδήγηση στη διαμόρφωση του χρηματοδοτικού σχήματος, των δαπανών και του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού οφέλους.

Fill 1

Προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας για επιχορήγηση, καθώς και υποβολή του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε προγράμματος επιχορήγησης.

Fill 1

Παρακολούθηση και υποστήριξη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητας, από τον εκάστοτε φορέα χρηματοδότησης.

Fill 1

Τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία και συμπλήρωση του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης της επένδυσης (εκθέσεις προόδου, τροποποιήσεις).

espa_banner