Δημοσιεύσεις

Επιδότηση Ξενοδοχείων και λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων, Γραφείων Ταξιδιών

Η Δράση αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω Κλάδους:

 • Ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα (επιχορήγηση ποσού που αντιστοιχεί στο 5% του Κύκλου Εργασιών 2019).
 • Υπηρεσίες κατασκήνωσης – κάμπινγκ (επιχορήγηση ποσού που αντιστοιχεί στο 5% του Κύκλου Εργασιών 2019).
 • Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα (επιχορήγηση ποσού που αντιστοιχεί στο 2,5% του Κύκλου Εργασιών 2019).
 • Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων (επιχορήγηση ποσού που αντιστοιχεί στο 2,5% του Κύκλου Εργασιών 2019).

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να παρουσιάζουν μείωση τουλάχιστον 30% του κύκλου εργασιών του έτους 2020, σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.
 • Να λειτουργούν νομίμως με τις απαιτούμενες άδειες.
 • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31/12/2020.
 • Να έχουν συμπληρώσει 1 τουλάχιστον Ετήσια Μονάδα μισθωτής Εργασίας (ΕΜΕ, δηλαδή τουλάχιστον μία θέση πλήρους απασχόλησης), κατά το έτος 2019.
 • Να έχουν μέχρι την 31/12/2020 ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα (ΚΑΔ), έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της προκήρυξης.
 • Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις (π.χ. να βρίσκονται σε διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης κλπ) και να μην έχουν πρόστιμα για αδήλωτη εργασία.
 • Η επιδότηση που θα λάβουν οι επιχειρήσεις πρέπει να αναλωθεί από 1/4/2021 έως 31/12/2021 σε Λειτουργικά Έξοδα. Αυτό θα αποδεικνύεται βάσει των παρακάτω Κωδικών των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021:
  ▪ 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας.
  ▪ 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών.
  ▪ 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών.
  ▪ 365 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών.
  Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί για την επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των τεσσάρων κωδικών που αναφέρονται παραπάνω.
 • Η επιχείρηση στην οποία καταβλήθηκε η επιχορήγηση, θα πρέπει στο έτος 2021 να απασχολήσει Προσωπικό τουλάχιστον ίσο με 0,5 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Αυτό θα αποδεικνύεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) από 16/6/2021 έως 29/9/2021. Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος καθιστά την αίτηση απορριπτέα.

Τα ελάχιστα απαραίτητα Δικαιολογητικά για την υποβολή της Αίτησης στο ΠΣΚΕ είναι:

 • Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης).
 • Άδεια λειτουργίας / Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) / Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας για Τουριστική Εγκατάσταση.
 • Ε3 έτους 2019.
 • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το έτος 2020.
 • Υπεύθυνες δηλώσεις.