Δημοσιεύσεις

Περίληψη-Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

Η δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» έχει βασικό στόχο την σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Ως εκ τούτου απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς και συμπράξεις αυτών για υποβολή προτάσεων εντασσόμενες σε 3 παρεμβάσεις: Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη στις ΜΜΕ Επιχειρήσεις, ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς», ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, ηλικίας και μεγέθους (με εξαίρεση προβληματικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις των οποίων εκκρεμεί σε βάρος εκτέλεση προηγούμενης απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των αρμόδιων Εθνικών Αρχών για αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις) καθώς και ερευνητικοί οργανισμοί. Για κάθε μία από τις παρεμβάσεις, ισχύουν τα ακόλουθα:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη στις ΜΜΕ Επιχειρήσεις

Η παρέμβαση απευθύνεται σε ΜΜΕ επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια ΜΜΕ Επιχείρηση είτε Ομάδες ΜΜΕ Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Οι συμπράξεις δύναται να είναι μικρής κλίμακας (2 – 4 εταίρων – φορέων, εκ των οποίων 1 τουλάχιστον να είναι επιχείρηση), καθώς και συμπράξεις μεγάλης κλίμακας (περισσοτέρων των 4 φορέων, εκ των οποίων 2 τουλάχιστον να είναι επιχειρήσεις).

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους, ηλικίας και νομικής μορφής.

Δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων ανά κύκλο προκήρυξης στις οποίες συμμετέχει ένας ερευνητικός οργανισμός ή μία επιχείρηση.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

  • Υλικά – Κατασκευές
  • Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
  • Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
  • Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
  • Υγεία & Φάρμακα
  • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Ενέργεια
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
  • Αναδυόμενες Τεχνολογίες

Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης: δαπάνες προσωπικού, δαπάνες παγίων (εξοπλισμός και κτίρια), δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους (έρευνες, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες), πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες (ταξίδια, δημοσιότητα, αναλώσιμα, λοιπές)

2. Ενισχύσεις καινοτομίας (μόνο για ΜΜΕ):δαπάνες καινοτομίας (άυλα στοιχεία ενεργητικού, απόσπαση προσωπικού υψηλής εκπαίδευσης, υπηρεσίες καινοτομίας)

3. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (μόνο για ΜΜΕ):Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Προϋπολογισμός έργων

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο προϋπολογισμού που παρουσιάζεται παρακάτω:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη στις ΜΜΕ Επιχειρήσεις: 200.000€ εάν συμμετέχει 1 επιχείρηση, 350.000€ εάν συμμετέχουν 2 επιχειρήσεις, 450.000€ εάν συμμετέχουν 3 επιχειρήσεις, 500.000€ εάν συμμετέχουν περισσότερες από 3 επιχειρήσεις

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: 1.000.000€

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: 2.000.000€

Ποσοστά επιχορήγησης

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν έρευνα η οποία εμπίπτει είτε στην κατηγορία «βιομηχανική έρευνα» είτε στην κατηγορία «πειραματική ανάπτυξη»

Επιλέξιμη δραστηριότητα Κατηγορία έρευνας Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές επιχειρήσεις
Έργα έρευνας και ανάπτυξης Βιομηχανική έρευνα 60% 70%
Βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις 75% 80%
Πειραματική ανάπτυξη 35% 45%
Πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις 50% 60%
Μελέτη σκοπιμότητας 60% 70%
Καινοτομία για ΜΜΕ 50% 50%
Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 50% 50%

Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών ή

(ii) Τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες «βασική έρευνα», «βιομηχανική έρευνα», «πειραματική ανάπτυξη» και «μελέτες σκοπιμότητας».
Επιλέξιμη δραστηριότητα Κατηγορία έρευνας Μεγάλες επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές επιχειρήσεις
Έργα έρευνας και ανάπτυξης Βασική έρευνα 100% 100% 100%

Διαδικασία υποβολής προτάσεων

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία υποβολής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει η ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής στο ΠΣΚΕ να ολοκληρωθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων έργων.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για τον Α’ Κύκλο η 23/3/2017 με καταληκτική ημερομηνία την 17/5/2017 και ώρα 16:00. Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τις δυνητικά εντασσόμενες προτάσεις.

Διάρκεια έργων

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες.

espa_banner