Δημοσιεύσεις

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Βασικός στόχος του προγράμματος Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ποσό προς διάθεση (επιχορήγηση) στις επιχειρήσεις 400 εκ. € (πανελλαδικά) Πόσα € δικαιούται κάθε επιχείρηση; Συμπεριλαμβανομένων και άλλων προγραμμάτων επιχορήγησης (De Minimis) στα οποία έχει ενταχθεί η επιχείρηση, για τις οικονομικές χρήσεις 2017 – 2019, έως 200.000 €. Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις για να υποβάλλουν πρόταση επιχορήγησης
 • Να είναι υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (Τζίρος ή Ενεργητικό έως 10εκ. €, Προσωπικό έως 50 άτομα).
 • Να λειτουργούν συνεχώς, τουλάχιστον από 1/1/2016.
 • Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ (επιχορηγούμενες δραστηριότητες) της επένδυσης, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.
 • Να απασχόλησαν τουλάχιστον 2 εργαζομένους (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) το 2018.
 • Να ΜΗΝ εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shopinshop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).
 • Να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα (ανεξαρτήτως διεύθυνσης έδρας), διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
 • Να ΜΗΝ είναι προβληματικές επιχειρήσεις, υπό πτώχευση κλπ.
Επιχορηγούμενες δραστηριότητες (ΚΑΔ, ενδεικτικά) Σημειώνεται ότι μία επιχείρηση μπορεί να διαθέτει και μη επιλέξιμους για επιχορήγηση ΚΑΔ, από τη στιγμή που διαθέτει και επιλέξιμους για επιχορήγηση ΚΑΔ. 07. Εξόρυξη μεταλλευμάτων 08. Λοιπά ορυχεία και λατομεία 09. Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 10. Βιομηχανία τροφίμων 11. Ποτοποιία 13. Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 14. Κατασκευή ειδών ένδυσης 15. Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 16. Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό 17. Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 20. Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 21. Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 24. Παραγωγή βασικών μετάλλων 25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 27. Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 28. Κατασκευή λοιπών μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 30. Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 31. Κατασκευή επίπλων 32. Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 35. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 36. Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 37. Επεξεργασία λυμάτων 38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 39. Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 41. Κατασκευές κτιρίων 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 46. Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 49. Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 50. Πλωτές μεταφορές 51. Αεροπορικές μεταφορές 52. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 53. Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 58. Εκδοτικές δραστηριότητες 59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 60. Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 61. Τηλεπικοινωνίες 62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 75. Κτηνιατρικές δραστηριότητες 77. Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 78. Δραστηριότητες απασχόλησης 80. Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 81. Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 82. Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 87. Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 88. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 91. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 95. Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών Ποσοστά επιχορήγησης 50% για όλες τις επιχειρήσεις, εκτός από τις επιχειρήσεις που οι εξαγωγές της είναι μεγαλύτερες από 8% του τζίρου τους. Σε αυτήν την περίπτωση το ποσοστό επιχορήγησης φθάνει για κάποιες δαπάνες έως 65%. Το κόστος της επένδυσης πέραν της επιχορήγησης χρηματοδοτείται με ίδια κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό. Απαιτείται σχετική τεκμηρίωση των κεφαλαίων. Προϋπολογισμός επένδυσης 20.000 € έως 200.000 €. Διάρκεια επένδυσης 24 Μήνες από την απόφαση έγκρισης της επιχορήγησης. Πρακτικά, το πρόγραμμα επιχορηγεί δαπάνες που θα υλοποιηθούν από 19/12/2018 έως τα μέσα του έτους 2021. Σημείωση: κατά τους πρώτους 12 Μήνες (από τους 24), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% της επένδυσης. Υποβολή προτάσεων (ηλεκτρονική υποβολή) για επιχορήγηση Από 6 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι εξαντλήσεως διαθέσιμων κονδυλίων. Αξιολόγηση προτάσεων για επιχορήγηση Η αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης γίνεται από αξιολογητές του Μητρώου του ΕΦΕΠΑΕ. Τα δεδομένα των αιτούντων (επωνυμία, Α.Φ.Μ. κλπ) δεν είναι ορατά, ούτε στους αξιολογητές, ούτε στις κατά τόπους αναπτυξιακές εταιρίες που διαχειρίζονται το πρόγραμμα για λογαριασμό του ΕΦΕΠΑΕ. Οι προτάσεις αξιολογούνται και εγκρίνονται με σειρά προτεραιότητας βάσει της ηλεκτρονικής υποβολής και των εξής κριτηρίων:
 • Μέσος όρος Εργαζομένων την τελευταία τριετία.
 • Κέρδη προ τόκων φόρων, και αποσβέσεων την τελευταία τριετία.
 • Κέρδη προ τόκων και φόρων την τελευταία τριετία.
 • Κέρδη προ φόρων την τελευταία τριετία.
 • Κύκλος εργασιών την τελευταία τριετία.
 • Μέσος όρος Ιδιωτικής Συμμετοχής της επιχείρησης για την χρηματοδότηση αγοράς παγίων και άυλων την τελευταία τριετία προς τον Μέσο όρο Κερδών προ Φόρων, τόκων και Αποσβέσεων.
 • Εξασφάλιση (τμήματος) ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου.
 • Τόπος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
Ως ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 50. Η διαδικασία εν τάχει στην οποία σας υποστηρίζει με αξιοπιστία η Ατλαντίς Συμβουλευτική Κεντρικής Ελλάδας…
 • Προετοιμασία για την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
 • Ηλεκτρονική υποβολή της επενδυτικής πρότασης και των σχετικών δικαιολογητικών.
 • Αξιολόγηση της πρότασης.
 • Έγκριση (απόφαση ένταξης) ή απόρριψη της πρότασης για επιχορήγηση.
 • Σε περίπτωση έγκρισης, υλοποίηση της επένδυσης (με τεκμηρίωση τυχόν τροποποιήσεων) και λήψη της επιχορήγησης.
Επιχορηγούμενες δαπάνες (που θα τιμολογηθούν από 19/12/2018 και έπειτα). Αναλυτικά οι επιχορηγούμενες δαπάνες εδώ
 • Μηχανήματα & Εξοπλισμός (καινούργιος και αμεταχείριστος) που μπορεί να αφορά και όλο το ποσό της επένδυσης (Παραγωγικός Εξοπλισμός, Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο, Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης – Προστασία του Περιβάλλοντος, Λοιπός Εξοπλισμός, Εξοπλισμός Πληροφορικής και Επικοινωνιών & Εξειδικευμένο Λογισμικό).
 • Πιστοποίηση Προϊόντων, Υπηρεσιών, Διαδικασιών που μπορεί να αφορούν και όλο το ποσό της επένδυσης.
 • Συσκευασία, Ετικέτα, Branding που μπορεί να ανέλθει μέχρι 25% του ποσού της επένδυσης.
 • Ψηφιακή Προβολή που μπορεί να ανέλθει μέχρι 15.000€.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Τεχνικές Μελέτες που μπορεί να ανέλθουν μέχρι 16.000€.
 • Μεταφορικά Μέσα (καινούργια και αμεταχείριστα) που μπορεί να ανέλθουν μέχρι 50% του ποσού της επένδυσης.
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (δηλαδή, αύξηση των θέσεων εργασίας του 2018) που μπορεί να ανέλθει έως 15.000€ ανά πλήρη θέση εργασίας και μέχρι 20% του συνολικού ποσού της επένδυσης.
Πως καταβάλλεται η επιχορήγηση σε όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα;
 • Προκαταβολή: Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της επιχορήγησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο τραπεζικό ίδρυμα.
 • Ενδιάμεσες καταβολές της επιχορήγησης (έως τρεις τμηματικές καταβολές, κατόπιν σχετικών Αιτημάτων Πληρωμής με τα εξοφληθέντα τιμολόγια της επένδυσης). Είναι η μέθοδος που συναντάται στη συντριπτική πλειοψηφία των επιχορηγούμενων επενδύσεων.
 • Χρήση του Ανοικτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού για απευθείας εξόφληση των προμηθευτών των δαπανών της επένδυσης, για το τμήμα της δαπάνης που αφορά την επιχορήγηση. Σε αυτήν την περίπτωση, πριν την εξόφληση του προμηθευτή από τον ESCROW Account, η επιχείρηση οφείλει να έχει ήδη καταβάλει στον προμηθευτή την Ιδιωτική Συμμετοχή και το τυχόν μη εγκεκριμένο μέρος και μη επιχορηγούμενο ή μη επιλέξιμο τμήμα (π.χ. ΦΠΑ) κάθε τιμολογίου.
Υποχρεώσεις επιχορηγούμενων επιχειρήσεων
 • Να λειτουργούν νόμιμα και να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια για τα οποία θα εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες που πιθανόν να ορίζει η νομοθεσία. Η επιχείρηση οφείλει να διατηρεί, κατά το έτος που προηγείται της υποβολής του τελικού αιτήματος ολοκλήρωσης της επένδυσης (12 συνεχόμενοι μήνες), τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ μισθωτής εργασίας) που διέθετε το έτος 2018. Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, η επιχορήγηση απομειώνεται, σύμφωνα με την απόκλιση του μέσου όρου των ΕΜΕ, με τη μείωση επιχορήγησης ανά ΕΜΕ να ανέρχεται στο ποσό των 10.000 €.
 • Σε περίπτωση που οι ΕΜΕ της επιχείρησης, κατά το έτος που προηγείται της υποβολής του τελικού αιτήματος ολοκλήρωσης της επένδυσης, είναι λιγότερες από 2 (ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής) τότε η επένδυση απεντάσσεται και επιστρέφεται η ήδη ληφθείσα επιχορήγηση.
 • Για 3 έτη μετά από την τελική πληρωμή της επιχορήγησης, οι επιχειρήσεις πρέπει:
  •  να μην προβούν σε παύση ή μετεγκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας της ενισχυθείσας επένδυσης εκτός της Περιφέρειας εγκατάστασης εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση,
  • να μην προβούν σε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στοιχείου της επένδυσης, δίχως προηγουμένως να λάβουν σχετική έγκριση,
  • να διατηρούν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης που έχουν επιχορηγηθεί, εκτός αν αυτά έχουν αντικατασταθεί από άλλα τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος,
  • να λειτουργούν πραγματικά (π.χ. απαιτούμενες άδειες, ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ και παρουσίαση οικονομικών συναλλαγών, υποβολή φορολογικών δηλώσεων).
Ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης επιχορήγησης (προσκομίζονται σε ηλεκτρονική μορφή pdf). 1. Ορθά συμπληρωμένο Έντυπο Υποβολής Πρότασης. 2. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης). 3. Για Α.Ε.:
 • Ισχύον Καταστατικό (Νομαρχία ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο).
 • Συγκρότηση ΔΣ & Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου (ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο).
 • Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή Μετοχολόγιο από την οποία προκύπτει η ισχύουσα μετοχική σύνθεση με υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης.
Για Ε.Π.Ε.:
 • Ισχύον Καταστατικό (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο).
 • Πράξη εκπροσώπησης (ΦΕΚ εκπροσώπησης ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) σε περίπτωση που η εκπροσώπηση δεν προκύπτει από το ανωτέρω Καταστατικό.
Για Ο.Ε./Ε.Ε./Ι.Κ.Ε.:
 • Πλέον πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα αποτυπώνεται η Διαχείριση-Εκπροσώπηση.
Για Ατομικές Επιχειρήσεις:
 • Αρκεί η υποβολή του δικαιολογητικού με α/α : 2 (Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων ΚΑΔ της επιχείρησης.
 • Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει:
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
 • Αρχικά υποβληθέν καταστατικό και η τελευταία τροποποίηση αυτού (αν υπάρχει).
Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις:
 • Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
4. Για όλα τα είδη επιχειρήσεων:
 • Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών), για τις διαχειριστικές χρήσεις 2015 – 2018. Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε, για τις διαχειριστικές χρήσεις 2015 – 2018.
5. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με αναφορά στις σχετικές διατάξεις. 6. Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων, για τις διαχειριστικές χρήσεις 2015 – 2017:
 • Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή).
 • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2), με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή).
 • Υπόδειγμα Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων του Ν.4308/2014 – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, υπογεγραμμένο από το Νόμιμο εκπρόσωπο και το λογιστή της επιχείρησης.
 • Λίστα τιμολογίων με αναγραφή των ποσών που αφορούν σε εξαγωγές, με υπογραφή και σφραγίδα του λογιστή της επιχείρησης ή του νομίμου εκπροσώπου.
Β. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων, για τις διαχειριστικές χρήσεις 2015 – 2017:
 • Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης.
 • Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή).
 • Για τη χρήση 2017: i) Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2), με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) και ii) Λίστα τιμολογίων με αναγραφή των ποσών που αφορούν σε εξαγωγές, με υπογραφή και σφραγίδα του λογιστή της επιχείρησης ή του νομίμου εκπροσώπου.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το υπόδειγμα Α στο Παράρτημα IΧ της Προκήρυξης του προγράμματος επιχορήγησης. 8. Υπεύθυνη Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που αφορά στην πλήρωση της ιδιότητας ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα Β στο Παράρτημα ΙΧ της Προκήρυξης του προγράμματος επιχορήγησης. 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας σύμφωνα με το υπόδειγμα Γ στο Παράρτημα ΙΧ της Προκήρυξης του προγράμματος επιχορήγησης. 10. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το παρελθόν οι συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες με το φορέα της επένδυσης επιχειρήσεις σύμφωνα με το υπόδειγμα Δ στο Παράρτημα ΙΧ της Προκήρυξης του προγράμματος επιχορήγησης. 11. Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα τον ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, θα προσκομίζονται κατ’ αναλογία τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για τις συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 12. Δικαιολογητικά Εξασφάλισης ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου, όπως ενδεικτικά:
 • Αν ο φορέας της επένδυσης έχει αποφασίσει να προβεί σε αύξηση εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου με χρήση μετρητών, τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης έως την προηγούμενη μέρα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Αν ο φορέας της επένδυσης θα προβεί σε κάλυψη της ιδίας συμμετοχής με χρήση των φορολογηθέντων αποθεματικών, αξιολογείται αυτή η μέθοδος λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, σχετικά με το ότι η χρήση των εν λόγω κεφαλαίων ως ίδια συμμετοχή για την επένδυση δεν θα δημιουργήσει προβλήματα ρευστότητας στην επιχείρηση μετά την αφαίρεση των ποσών αυτών από τα διαθέσιμά της.
 • Αύξηση εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων κεφαλαίων της επιχείρησης, π.χ. με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέο.
 • Αν ο φορέας της επένδυσης έχει ήδη προβεί σε αύξηση εταιρικού/ μετοχικού κεφαλαίου πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας, κίνηση του λογαριασμού αυτού της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου κλπ.
 • Βεβαίωση μέσου υπολοίπου για κάθε επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος ο δυνητικός δικαιούχος. Η περίοδος του μέσου υπολοίπου επιλέγεται από τον δυνητικό δικαιούχο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών ή μεγαλύτερη του έτους, που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η ως άνω ημερομηνία θα είναι κοινή για όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
 • Έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου. Επισημαίνεται ότι η έγκριση δανείου θα πρέπει να φέρει ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του επενδυτή.
13. Βιβλίο Μητρώου Παγίων αγοράς ενσώματων και άυλων παγίων κατά τα έτη 2015 – 2018, με υπογραφή και σφραγίδα λογιστή της επιχείρησης. 14. Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής.
espa_banner