Δημοσιεύσεις

ΕΣΠΑ - Ενίσχυση Μεσαίων επιχειρήσεων (Στερεά Ελλάδα)

Βασικός στόχος του προγράμματος Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων. Αύξηση της ικανότητας των μεσαίων επιχειρήσεων για την παραγωγή νέων προϊόντων, τη διαφοροποίηση υφιστάμενων καθώς και τη συνεχή αναβάθμιση της ποιοτικής και πιστοποιημένης παραγωγής. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της επένδυσης θα καταλήγουν σε αύξηση του βαθμού παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης και στη βελτίωση των επιδόσεών επιχείρησης στην παραγωγή προϊόντων έντασης γνώσης και τεχνολογίας, καθώς και στην καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών. Η επένδυση μπορεί να αφορά:
 • τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης,
 • την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης,
 • τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.
Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις για να υποβάλλουν πρόταση επιχορήγησης
 • Να είναι υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις.
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
 • Κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, να μην έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση.
 • Να έχουν κλείσει δύο τουλάχιστον πλήρεις ετήσιες οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους.
 • Να ΜΗΝ είναι προβληματικές επιχειρήσεις, υπό πτώχευση κλπ.
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
Επιχορηγούμενες δραστηριότητες (ΚΑΔ, ενδεικτικά) 10.52 Παραγωγή παγωτών 10.6 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων· παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου 10.7 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων 10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 10.84 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων 10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 10.86 Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών 11.01 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών 11.07 Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 18.13 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων 18.14 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες 18.2 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 30.30 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων 30.9 Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών 31 Κατασκευή επίπλων 32.12 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών 32.13 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών 32.2 Κατασκευή μουσικών οργάνων 32.3 Κατασκευή αθλητικών ειδών 32.4 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους 32.5 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών 32.91 Κατασκευή σκουπών και βουρτσών 33.1 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 33.2 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 37.0 Επεξεργασία λυμάτων 38.1 Συλλογή απορριμμάτων 38.2 Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων 38.3 Ανάκτηση υλικών 39.0 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 41.1 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 41.2 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 42.1 Κατασκευή δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών 42.2 Κατασκευή κοινωφελών έργων 42.9 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού 43.1 Κατεδαφίσεις και προετοιμασία εργοτάξιου 43.2 Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 43.3 Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 43.99.2 Εργασίες ικριωμάτων 52.1 Αποθήκευση 55.1 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 55.3 Χώροι κατασκήνωσης 58.1 Έκδοση βιβλίων, περιοδικών και άλλες εκδοτικές δραστηριότητες 58.21 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 58.29 Έκδοση άλλου λογισμικού 59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 59.12 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 59.20.1 Υπηρεσίες ηχογράφησης και ζωντανής εγγραφής ήχου· παραγωγή πρωτοτύπων ηχογραφήσεων 61.1 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 61.2 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 61.3 Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 62.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 63.1 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες· δικτυακές πύλες 63.9 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 74.1 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου Ποσοστά επιχορήγησης
 • Έως 35% για επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού.
 • Έως 50% για αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπάνες προβολής και δικτύωσης.
 • Έως 50% για μισθολογικό κόστος.
Προϋπολογισμός επένδυσης 500.000 € έως 5.500.000 €. Διάρκεια επένδυσης 30 Μήνες από την απόφαση έγκρισης της επιχορήγησης. Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των έργων, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες μπορεί να δοθεί μετά από αξιολόγηση τεκμηριωμένου αιτήματος. Υποβολή προτάσεων (ηλεκτρονική υποβολή) για επιχορήγηση Έως 28/06/2019 και ώρα 15:00. Αξιολόγηση προτάσεων για επιχορήγηση Οι προτάσεις αξιολογούνται βάσει των εξής ενδεικτικών κριτηρίων:
 • Αγορές – στόχοι της επιχείρησης.
 • Μεταβολές στην απασχόληση.
 • Μεταβολή κύκλου εργασιών.
 • Επενδυτική πολιτική.
 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
 • Περιγραφή επενδυτικού σχεδίου.
 • Στόχευση επενδυτικού σχεδίου.
 • Τεκμηρίωση για τα αναμενόμενα αποτελέσματα επενδυτικού σχεδίου.
Επιχορηγούμενες δαπάνες
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις.
 • Μηχανήματα & Εξοπλισμός (καινούργιος και αμεταχείριστος). Παραγωγικός Εξοπλισμός, Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο, Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης – Προστασία του Περιβάλλοντος, Λοιπός Εξοπλισμός, Εξοπλισμός Πληροφορικής και Επικοινωνιών & Εξειδικευμένο Λογισμικό.
 • Πιστοποίηση Προϊόντων, Υπηρεσιών, Διαδικασιών.
 • Προβολή, παρουσία σε εκθέσεις.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Τεχνικές Μελέτες.
 • Μεταφορικά Μέσα (καινούργια και αμεταχείριστα).
 • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενων και νέων εργαζομένων.
espa_banner