Δημοσιεύσεις

ΕΣΠΑ - Επανεπενδύω στη Θεσσαλία

Βασικός στόχος του προγράμματος Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 10 εκ. €. Η επένδυση μπορεί να αφορά τον εκσυγχρονισμό υφισταμένων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας, έχοντας ως στόχους:
 • Τον αναπροσανατολισμό της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας τους μέσω της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης διεθνών συνεργασιών.
 • Την ενίσχυση υφισταμένων επιχειρήσεων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.
 • Την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, κατά προτεραιότητα σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης.
 • Την υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των θεσσαλικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των προϊόντων.
 • Την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την υποβολή πρότασης επιχορήγησης
 • Να είναι υφιστάμενες Μικρο – Μεσαίες Επιχειρήσεις.
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να χωροθετείται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (Νομοί: Καρδίτσας, Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων).
 • Η υφιστάμενη επιχείρηση, μέχρι τις 31/12/2018, να έχει κλεισμένες τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις.
 • Η ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης στο επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει ανά έτος το 50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τρία τελευταία έτη.
 • Η επιχείρηση έχει την – κατά περίπτωση – απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής.
 • Η επιχείρηση υποβάλλει μόνο μία πρόταση στην Πρόσκληση.
 • Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική και δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Στον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης θα τηρούνται προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑΜΕΑ.
 • Η επιχείρηση δεν εντάσσεται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).
 • Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της επιχείρησης του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017(Α137/13.09.2017), όπως ισχύει και ειδικότερα ως προς : Α) Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι), Β) Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι).
 • Οι συνολικές επιχορηγήσεις που έχει/θα λάβει η επιχείρηση σε μία τριετία να μην ξεπερνούν τις 200.000€ ή τις 100.000€ για επιχειρήσεις οδικών μεταφορών.
Επιχορηγούμενες δραστηριότητες (ενδεικτικά)
 • Κλάδος μετάλλου και δομικών υλικών.
 • Εξόρυξη χημικών ορυκτών.
 • Αγροδιατροφικό σύμπλεγμα.
 • Παραγωγή φυσικών υφαντικών ινών.
 • Κατασκευή ειδών ένδυσης.
 • Παραγωγή ξυλείας.
 • Κατασκευή επίπλων.
 • Δημιουργικός τουρισμός.
 • Κατασκευή ειδών από χαρτί.
 • Παραγωγή χημικών προϊόντων.
 • Ενέργεια & περιβάλλον.
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Υπηρεσίες υγείας και αποκατάστασης.
 • Χονδρικό εμπόριο.
 • Εστίαση.
 • Δραστηριότητες μηχανικών.
 • Ιατρικές υπηρεσίες.
Ποσοστά επιχορήγησης 50% και 60% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον θέση μισθωτής εργασίας. Προϋπολογισμός επένδυσης 80.000 € έως 400.000 €. Διάρκεια επένδυσης 24 Μήνες από την απόφαση έγκρισης της επιχορήγησης. Υποβολή προτάσεων (ηλεκτρονική υποβολή) για επιχορήγηση Έως 30/8/2019 και ώρα 15:00. Αξιολόγηση προτάσεων για επιχορήγηση Οι προτάσεις αξιολογούνται βάσει των εξής ενδεικτικών κριτηρίων:
 • Ποιότητα και πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης.
 • Έλεγχος του εύλογου του κόστους της επένδυσης.
 • Κερδοφορία της επιχείρησης, αριθμός απασχολουμένων, οργανωτική διάρθρωση επιχείρησης.
 • Επιπτώσεις της επένδυσης στην επιχείρηση και στην περιφερειακή οικονομία.
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • Συνεισφορά της επένδυσης στην αλυσίδα αξίας των στρατηγικών τομέων προτεραιότητας της Περιφερειακής RIS3.
Επιχορηγούμενες δαπάνες
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις.
 • Μηχανήματα & Εξοπλισμός (καινούργιος και αμεταχείριστος). Παραγωγικός Εξοπλισμός, Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο, Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης – Προστασία του Περιβάλλοντος, Λοιπός Εξοπλισμός, Εξοπλισμός Πληροφορικής και Επικοινωνιών & Εξειδικευμένο Λογισμικό.
 • Πιστοποίηση Προϊόντων, Υπηρεσιών, Διαδικασιών.
 • Προβολή, παρουσία σε εκθέσεις.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Τεχνικές Μελέτες.
 • Κατοχύρωση πατεντών.
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων.
Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 13η Ιουλίου 2018.