Δημοσιεύσεις

ΕΣΠΑ - Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ (Β΄Κύκλος)

Στόχος και προθεσμίες υποβολών προτάσεων επιχορήγησης Βασικός στόχος της ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Το πρόγραμμα είναι «ανοιχτό» για υποβολή προτάσεων έως 29-5-2019 και ώρα 16:00. Δράσεις & προϋπολογισμοί που επιχορηγούνται
 • Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις. Η παρέμβαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Επιχείρηση (ανεξαρτήτως μεγέθους) είτε Ομάδες Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως μεγέθους). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΩΣ 600.000€./li>
 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς. Η παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία επιχείρηση και τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΩΣ 1εκ€.
 • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (παρέμβαση ΙΙΙ). Δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΩΣ 2εκ€.
 • Σφραγίδα Αριστείας (παρέμβαση ΙV) για επιχειρήσεις. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι Μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του μέσου για τις ΜΜΕ του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (H2020/SMEsI/SoE, για τη Φάση Α ή για τη Φάση Β) και συγκεκριμένα είτε μία Επιχείρηση είτε ομάδα Ελληνικών Επιχειρήσεων. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΩΣ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό από την αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020».
Τομείς που επιχορηγούνται
 • Υλικά & Κατασκευές
 • Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
 • Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Υγεία & Φάρμακα
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Δαπάνες που επιχορηγούνται
 • Δαπάνες προσωπικού
 • Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
 • Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
 • Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας κλπ.
 • Δαπάνες καινοτομίας
 • Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις
Ποσοστά επιχορήγησης
 • Για βιομηχανική έρευνα 60% – 80%
 • Για πειραματική ανάπτυξη 35% – 60%
 • Μελέτη σκοπιμότητας 60% – 70%
 • Καινοτομία 50%
 • Εκθέσεις 50%
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Καινοτομια