Δημοσιεύσεις

ΕΣΠΑ - Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου, Εστίασης, Εκπαίδευσης - Κοινωνικής Μέριμνας

Βασικός στόχος του προγράμματος Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών επιχειρήσεων των τομέων Λιανικού Εμπορίου, Εστίασης, Εκπαίδευσης – Κοινωνικής Μέριμνας, μέσω της αναβάθμισης του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς
 • Εξοικονόμησης Ενέργειας,
 • Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών,
 • Υγιεινής και Ασφάλειας,
 • Εφοδιαστικής Αλυσίδας,
 • Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας
Ποσό προς διάθεση (επιχορήγηση) στις επιχειρήσεις 60 εκ. € (πανελλαδικά) Πόσα € δικαιούται κάθε επιχείρηση; Συμπεριλαμβανομένων και άλλων προγραμμάτων επιχορήγησης (De Minimis) στα οποία έχει ενταχθεί η επιχείρηση, για τις οικονομικές χρήσεις 2017 – 2019, έως 200.000 €. Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις για να υποβάλλουν πρόταση επιχορήγησης
  • Να είναι υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (Τζίρος ή Ενεργητικό έως 10εκ. €, Προσωπικό έως 50 άτομα).
  • Να λειτουργούν συνεχώς, τουλάχιστον από 1/1/2016.
  • Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ (επιχορηγούμενες δραστηριότητες) της επένδυσης, συνεχόμενα από την 1/1/2016 μέχρι την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.
  • Να απασχόλησαν (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) το 2018:
   • τουλάχιστον 1 εργαζόμενο, οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου,
   • τουλάχιστον 2 εργαζομένους, οι επιχειρήσεις της εστίασης,
   • τουλάχιστον 3 εργαζομένους, οι επιχειρήσεις της εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας.
  • Να ΜΗΝ εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shopinshop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).
  • Να ΜΗΝ έχουν ως έδρα την κατοικία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης (κύρια ή δευτερεύουσα).
  • Να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
  • Να ΜΗΝ είναι προβληματικές επιχειρήσεις, υπό πτώχευση κλπ.
  • Να ΜΗΝ διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:
   • Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες,
   • Δασοκομία και υλοτομία,
   • Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.
Επιχορηγούμενες δραστηριότητες
 • Λιανικό εμπόριο
 • Εστίαση
 • Ιδιωτική εκπαίδευση
 • Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
 • Επιχειρήσεις λοιπών υπηρεσιών Ημερήσιας Φροντίδας
Αναλυτικά οι επιλέξιμοι ΚΑΔ εδώ Ποσοστά επιχορήγησης 50% για όλες τις επιχειρήσεις Το κόστος της επένδυσης πέραν της επιχορήγησης χρηματοδοτείται με ίδια κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό. Απαιτείται σχετική τεκμηρίωση των κεφαλαίων. Προϋπολογισμός επένδυσης 10.000 € έως 150.000 €. Διάρκεια επένδυσης 24 Μήνες από την απόφαση έγκρισης της επιχορήγησης. Πρακτικά, το πρόγραμμα επιχορηγεί δαπάνες που θα υλοποιηθούν από 19/12/2018 έως τα μέσα του έτους 2021. Σημείωση: κατά τους πρώτους 12 Μήνες (από τους 24), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% της επένδυσης. Υποβολή προτάσεων (ηλεκτρονική υποβολή) για επιχορήγηση Μέχρι 9 Μαΐου 2019. Αξιολόγηση προτάσεων για επιχορήγηση Η αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης γίνεται από αξιολογητές του Μητρώου του ΕΦΕΠΑΕ. Τα δεδομένα των αιτούντων (επωνυμία, Α.Φ.Μ. κλπ) δεν είναι ορατά, ούτε στους αξιολογητές, ούτε στις κατά τόπους αναπτυξιακές εταιρίες που διαχειρίζονται το πρόγραμμα για λογαριασμό του ΕΦΕΠΑΕ. Οι προτάσεις αξιολογούνται και εγκρίνονται με σειρά προτεραιότητας βάσει της ηλεκτρονικής υποβολής και των εξής κριτηρίων:
 • Κέρδη προ τόκων φόρων, και αποσβέσεων την τελευταία τριετία.
 • Mεταβολή αριθμού Εργαζομένων τα έτη 2017, 2018.
 • Mεταβολή Κύκλου εργασιών τα έτη 2017, 2018.
 • Εξασφάλιση (τμήματος) ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου.
 • Λειτουργική περίοδος το 2018.
 • Έτη λειτουργίας της επιχείρησης.
Δεν τίθεται ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου. Η διαδικασία εν τάχει στην οποία σας υποστηρίζει με αξιοπιστία η Ατλαντίς Συμβουλευτική Κεντρικής Ελλάδας
 • Προετοιμασία για την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
 • Ηλεκτρονική υποβολή της επενδυτικής πρότασης και των σχετικών δικαιολογητικών.
 • Αξιολόγηση της πρότασης.
 • Έγκριση (απόφαση ένταξης) ή απόρριψη της πρότασης για επιχορήγηση.
 • Σε περίπτωση έγκρισης, υλοποίηση της επένδυσης (με τεκμηρίωση τυχόν τροποποιήσεων) και λήψη της επιχορήγησης.
Επιχορηγούμενες δαπάνες (που θα τιμολογηθούν από 19/12/2018 και έπειτα). Αναλυτικά οι επιχορηγούμενες δαπάνες εδώ
 • 1.1 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας.
 • 1.2 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας.
 • 1.3 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για διευκόλυνση ΑμΕΑ.
 • 2.1 Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή / και προστασία του περιβάλλοντος.
 • 2.2 Εξοπλισμός για την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης.
 • 2.3 Εξειδικευμένος Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών και Λογισμικά.
 • 2.4 Άλλος Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης, με ποσό που αντιστοιχεί κατά μέγιστο σε 30% του προϋπολογισμού της επένδυσης.
 • 3.1 Μεταφορικά μέσα ΜΟΝΟ για επιχειρήσεις Λιανεμπορίου – Εστίασης, με ποσό που αντιστοιχεί κατά μέγιστο σε 30% του προϋπολογισμού της επένδυσης και μέχρι 25.000€.
 • 3.2 Μεταφορικά μέσα ΜΟΝΟ για επιχειρήσεις Εκπαίδευσης – Κοινωνικής Μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) των ΚΑΔ 85 και 88.
 • 3.3 Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG), με ποσό έως 12.000€.
 • Πιστοποίηση α) υπηρεσιών ή/και β) συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, με τις εξής προϋποθέσεις για τα ποσά:
  • μέχρι 14.000€ και
  • μέχρι 7.000€ ανά πιστοποιητικό και
  • μέχρι 2 πιστοποιητικά.
 • 5.1 Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση τεχνικών μελετών συνδυασμένη με δαπάνες των παραπάνω κατηγοριών 1 ή/και 2, μέχρι του ποσού των 8.000€.
 • 5.2 Κατάρτιση προσωπικού (έως 5 εργαζόμενοι) σε θέματα Πρώτων Βοηθειών – Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, με ποσό έως 80€ ανά εργαζόμενο.
 • 5.3 Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου, με ποσό έως 4.000€.
 • Ψηφιακή Προβολή με ποσό έως 8.000€.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (για ΝΕΟ προσωπικό), με τις εξής προϋποθέσεις για τα ποσά:
  • μέχρι 30.000€ και
  • μέχρι 15.000€ ανά νέα πλήρη ετήσια θέση απασχόλησης και
  • μέχρι 40% του προϋπολογισμού της επένδυσης και
  • μέχρι 2 νέες πλήρεις ετήσιες θέσεις απασχόλησης.
Πως καταβάλλεται η επιχορήγηση σε όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα;
 • Προκαταβολή: Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της επιχορήγησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο τραπεζικό ίδρυμα.
 • Ενδιάμεσες καταβολές της επιχορήγησης (έως τρεις τμηματικές καταβολές, κατόπιν σχετικών Αιτημάτων Πληρωμής με τα εξοφληθέντα τιμολόγια της επένδυσης). Είναι η μέθοδος που συναντάται στη συντριπτική πλειοψηφία των επιχορηγούμενων επενδύσεων.
 • Χρήση του Ανοικτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού για απευθείας εξόφληση των προμηθευτών των δαπανών της επένδυσης, για το τμήμα της δαπάνης που αφορά την επιχορήγηση. Σε αυτήν την περίπτωση, πριν την εξόφληση του προμηθευτή από τον ESCROW Account, η επιχείρηση οφείλει να έχει ήδη καταβάλει στον προμηθευτή την Ιδιωτική Συμμετοχή και το τυχόν μη εγκεκριμένο μέρος και μη επιχορηγούμενο ή μη επιλέξιμο τμήμα (π.χ. ΦΠΑ) κάθε τιμολογίου.
Υποχρεώσεις επιχορηγούμενων επιχειρήσεων
 • Να λειτουργούν νόμιμα και να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια για τα οποία θα εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες που πιθανόν να ορίζει η νομοθεσία.
 • Να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
 • Να μην μεταβάλουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τη νομική μορφή τους, την εταιρική τους σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους, δίχως έγκριση από τον φορέα διαχείρισης του προγράμματος.
 • Για 3 έτη μετά από την τελική πληρωμή της επιχορήγησης, οι επιχειρήσεις πρέπει:
  • να μην προβούν σε παύση ή μετεγκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας της ενισχυθείσας επένδυσης εκτός της Περιφέρειας εγκατάστασης εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση,
  • να μην προβούν σε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στοιχείου της επένδυσης, δίχως προηγουμένως να λάβουν σχετική έγκριση,
  • να διατηρούν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης που έχουν επιχορηγηθεί, εκτός αν αυτά έχουν αντικατασταθεί από άλλα τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος,
  • να λειτουργούν πραγματικά (π.χ. απαιτούμενες άδειες, ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ και παρουσίαση οικονομικών συναλλαγών, υποβολή φορολογικών δηλώσεων).
Ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης επιχορήγησης (προσκομίζονται σε ηλεκτρονική μορφή pdf). 1. Ορθά συμπληρωμένο Έντυπο Υποβολής Πρότασης. 2. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης). 3. Για Α.Ε.:
 • Ισχύον Καταστατικό (Νομαρχία ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο).
 • Συγκρότηση ΔΣ & Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου (ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο).
 • Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή Μετοχολόγιο από την οποία προκύπτει η ισχύουσα μετοχική σύνθεση με υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης.
Για Ε.Π.Ε.:
 • Ισχύον Καταστατικό (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο).
 • Πράξη εκπροσώπησης (ΦΕΚ εκπροσώπησης ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) σε περίπτωση που η εκπροσώπηση δεν προκύπτει από το ανωτέρω Καταστατικό.
Για Ο.Ε./Ε.Ε./Ι.Κ.Ε.:
 • Πλέον πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα αποτυπώνεται η Διαχείριση-Εκπροσώπηση.
Για Ατομικές Επιχειρήσεις:
 • Αρκεί η υποβολή του δικαιολογητικού με α/α : 2 (Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων ΚΑΔ της επιχείρησης.
Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει:
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
 • Αρχικά υποβληθέν καταστατικό και η τελευταία τροποποίηση αυτού (αν υπάρχει).
Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις:
 • Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
4. Για όλα τα είδη επιχειρήσεων:
 • Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών), για τις διαχειριστικές χρήσεις 2016 – 2018. Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε, για τις διαχειριστικές χρήσεις 2016 – 2018.
5. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με αναφορά στις σχετικές διατάξεις. 6. Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων, για τις διαχειριστικές χρήσεις 2015 – 2017:
 • Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή).
 • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2), με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή).
 • Υπόδειγμα Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων του Ν.4308/2014 – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, υπογεγραμμένο από το Νόμιμο εκπρόσωπο και το λογιστή της επιχείρησης.
 • Λίστα τιμολογίων με αναγραφή των ποσών που αφορούν σε εξαγωγές, με υπογραφή και σφραγίδα του λογιστή της επιχείρησης ή του νομίμου εκπροσώπου.
Β. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων, για τις διαχειριστικές χρήσεις 2015 – 2017:
 • Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης.
 • Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή).
 • Για τη χρήση 2017: i) Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2), με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) και ii) Λίστα τιμολογίων με αναγραφή των ποσών που αφορούν σε εξαγωγές, με υπογραφή και σφραγίδα του λογιστή της επιχείρησης ή του νομίμου εκπροσώπου.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το υπόδειγμα Α στο Παράρτημα IΧ της Προκήρυξης του προγράμματος επιχορήγησης. 8. Υπεύθυνη Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που αφορά στην πλήρωση της ιδιότητας ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα Β στο Παράρτημα ΙΧ της Προκήρυξης του προγράμματος επιχορήγησης. 9. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το παρελθόν οι συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες με το φορέα της επένδυσης επιχειρήσεις σύμφωνα με το υπόδειγμα Γ στο Παράρτημα ΙΧ της Προκήρυξης του προγράμματος επιχορήγησης. 10. Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα τον ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, θα προσκομίζονται κατ’ αναλογία τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για τις συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 12. Δικαιολογητικά Εξασφάλισης ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου, όπως ενδεικτικά:
 • Αν ο φορέας της επένδυσης έχει αποφασίσει να προβεί σε αύξηση εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου με χρήση μετρητών, τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης έως την προηγούμενη μέρα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Αν ο φορέας της επένδυσης θα προβεί σε κάλυψη της ιδίας συμμετοχής με χρήση των φορολογηθέντων αποθεματικών, αξιολογείται αυτή η μέθοδος λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, σχετικά με το ότι η χρήση των εν λόγω κεφαλαίων ως ίδια συμμετοχή για την επένδυση δεν θα δημιουργήσει προβλήματα ρευστότητας στην επιχείρηση μετά την αφαίρεση των ποσών αυτών από τα διαθέσιμά της.
 • Αύξηση εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων κεφαλαίων της επιχείρησης, π.χ. με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέο.
 • Αν ο φορέας της επένδυσης έχει ήδη προβεί σε αύξηση εταιρικού/ μετοχικού κεφαλαίου πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας, κίνηση του λογαριασμού αυτού της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου κλπ.
 • Βεβαίωση μέσου υπολοίπου για κάθε επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος ο δυνητικός δικαιούχος. Η περίοδος του μέσου υπολοίπου επιλέγεται από τον δυνητικό δικαιούχο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών ή μεγαλύτερη του έτους, που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η ως άνω ημερομηνία θα είναι κοινή για όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
 • Έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου. Επισημαίνεται ότι η έγκριση δανείου θα πρέπει να φέρει ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του επενδυτή.
13. Βιβλίο Μητρώου Παγίων αγοράς ενσώματων και άυλων παγίων κατά τα έτη 2015 – 2018, με υπογραφή και σφραγίδα λογιστή της επιχείρησης. 14. Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής.