Δημοσιεύσεις

ΕΣΠΑ - Mεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Προθεσμίες υποβολών προτάσεων επιχορήγησης Έως 15-11-2019 και ώρα 15:00, για τις συγκεκριμένες περιοχές των παρακάτω περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλίας:
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (το τμήμα που αντιστοιχεί στο εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλεως 7,1 τ.χλμ. )
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 3ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ (Με εξαίρεση τους οικισμούς Αμφιθέας & Κουλουρίου)
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 4ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Κλάδοι που επιχορηγούνται Η αίτηση στήριξης αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους Κλάδους:
 • α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.
 • β) Γάλα.
 • γ) Αυγά.
 • δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.
 • ε) Ζωοτροφές.
 • στ) Δημητριακά.
 • ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).
 • η) Οίνος.
 • θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.
 • ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων).
 • ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.
 • ιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.
 • ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις:
 • α) Η αίτηση στήριξης αφορά έναν από τους παραπάνω επιλέξιμους κλάδους.
 • β) Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ.
 • γ) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων.
 • δ) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση σφαγείου.
 • ε) Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών μονάδων. Κατ΄εξαίρεση, όσον αφορά στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα. Μετεγκατάσταση ανενεργού ελαιοτριβείου δύναται να θεωρηθεί επιλέξιμη, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα στην περιοχή εφαρμογής της Δράσης.
 • στ) Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού μονάδων παραγωγής ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών δεν επιτρέπεται αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες / εγκεκριμένες σύμφωνα με την 340668/26-11-2008 (ΦΕΚ 2422 Β’) ΚΥΑ.
 • ζ) Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών.
Είδος της ενίσχυσης και ποσά στήριξης Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών, έως 50% της επένδυσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000 €, με ελάχιστο προϋπολογισμό επένδυσης τις 100.000€. Ιδιωτική συμμετοχή για την επένδυση Είναι τα κεφάλαια που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος και ισούνται με τη διαφορά [Προϋπολογισμός Επένδυσης Μείον Επιχορήγηση]. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο ή/και συνδυασμό τους. Η απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής δύναται να τεκμηριώνεται, είτε με υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, είτε με σχετικό τραπεζικό έγγραφο είτε με την κατοχή άλλου άμεσα ρευστοποιήσιμου τίτλου όπως μετοχές και ομόλογα. Επιλέξιμες (ενδεικτικά) δαπάνες
 • Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
 • Η αγορά (συμπεριλαμβανομένη της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων, όπως ενδεικτικά: i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης. ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες συμβούλου και πιστοποίησης.
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
 • Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 • Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης για την έγκριση των επενδυτικών προτάσεων
 • Η πληρότητα του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Αύξηση θέσεων απασχόλησης.
 • Ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό.
 • Ελλειμματικότητα μεταποίησης σε περιφερειακό επίπεδο.
 • Παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ κλπ.
 • Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης.
 • Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων.
espa_banner