Δημοσιεύσεις

ΕΣΠΑ - OAEΔ πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση

Βασικός στόχος του προγράμματος Η δράση αυτή αποσκοπεί στην προώθηση στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Συνολική δαπάνη προγράμματος Η συνολική δαπάνη από την εφαρμογή του προγράμματος θα ανέλθει έως το ποσό των 80.000.000 Ευρώ και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
 • για το 2019: 4.950.000 Ευρώ
 • για το 2020: 75.000.000 Ευρώ
 • για το 2021: 40.000.000 Ευρώ
Ποσό επιχορήγησης Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Ισχύουν οι περιορισμοί του De Minimis. Τι επιχορηγείται Ενδεικτικά: λειτουργικά έξοδα, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές (νέες και ανεξόφλητες), λογαριασμοί – παροχές τρίτων, νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης, σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών, διαφημιστική καταχώρηση σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ή κλαδικά και ειδικά / εξειδικευμένα για το αντικείμενο έντυπα ή σε ηλεκτρονικά μέσα, αναλώσιμα, μισθοδοσία, ενοίκιο κλπ. Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ΔΟΥ),
 • να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατοµικευµένης παρέµβασης,
 • να μην είναι μισθωτοί, σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, σε κάποια άλλη επιχείρηση,
 • η επιχειρηµατική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωµένη σε αυτοτελή επαγγελµατικό χώρο και σε µια µόνο επαγγελµατική εγκατάσταση,
 • να μην συσταθεί επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείµενο δραστηριότητας µε επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελµατία µέσα στο τελευταίο εξάµηνο πριν από την ηµεροµηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ.
Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα
 • επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (ενδεικτικά: συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές),
 • επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικά με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης,
 • εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις, τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια κλπ.
 • επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και την διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (ενδεικτικά: franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης),
 • επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή,
 • επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας.
 • όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕΔ,
 • οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό, χώρο με άλλη επιχείρηση. Εάν διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, εκδίδεται απορριπτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα.
Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Διάρκεια επιχορήγησης Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες. Υποβολή αιτήσεων Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – επιχειρηματικό σχέδιο για υπαγωγή στο πρόγραμμα υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Χειρόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων δεν υποβάλλονται μέσω των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του Οργανισμού. Μετά την καταχώριση της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα, εμφανίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της. Οι δικαιούχοι που θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας μετά την προέγκρισή τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης, υποχρεωτικά υποβάλλουν συμπληρωματική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα το αργότερο εντός δύο μηνών από την προέγκριση. Κριτήρια Αξιολόγησης των Αιτήσεων
 • Έλεγχος πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.
 • Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της πρόσκλησης.
 • Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επαρκής τεκμηρίωση με ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/ και επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις με υφιστάμενες επιχειρήσεις και/ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.
 • Συνάφεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τομείς οι οποίοι προσδιορίζονται από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Προκειμένου να προεγκριθεί από την Επιτροπή το επιχειρηματικό σχέδιο του δυνητικά ωφελούμενου, θα πρέπει να συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία, τουλάχιστον 8.