Δημοσιεύσεις

ΕΣΠΑ – Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός Μεσαίων Επιχειρήσεων

Γενικά Το πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (με ποσοστό έως 50%) για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 27/06/2018 (τήρηση σειράς προτεραιότητας έως ότου εξαντληθούν τα κονδύλια). Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση Αποκλειστικά υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις με τρεις (3) τουλάχιστον κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας που να διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ του παραρτήματος ΙΙΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΔΡΑΣΗΣ» της Προκήρυξης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας. Επιπλέον, πρέπει να έχουν τη μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, IKE,ΝΕΠΑ, Ατομική επιχείρηση, Κοινωνικός Συνεταιρισμός επιχειρήσεων με βάση τον 4430/2016 και συνεταιρισμός με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. Ορισμός Μεσαίας Επιχείρησης
  • 50-250 εργαζόμενοι
  • Κύκλος εργασιών από 10 – 50 εκ. €
  • Σύνολο Ισολογισμού από 10 – 43 εκ. €
Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν πληροί το κριτήριο των εργαζόμενων, πρέπει οι άλλες δύο κατηγορίες να είναι πάνω από το όριο των 10 εκ. €. Προϋπολογισμός – Ποσοστά Επιχορήγησης Ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε έργου κυμαίνεται από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών και ισχύει ο περιορισμός του κανονισμού De Minimis. Κατηγορίες Ενεργειών που ενισχύονται από το πρόγραμμα:
  • Μηχανήματα – εξοπλισμός: Έως 100% (στην επένδυση).
  • Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων : Έως 100% (στην επένδυση).
  • Μεταφορικά μέσα : 1. Αποκλειστικά για επιχειρήσεις του τομέα Μεταποίησης : α) μέxρι 20% της επένδυσης ή δαπάνη μέχρι 25.000 €. 2. Για επιχειρήσεις των υπόλοιπων τομέων πλην Μεταποίησης, δαπάνη μέχρι 25.000 €.
  • Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου : Μέχρι 4.000 €
  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) : έως 40% στην επένδυση και μέχρι 24.000 € για μια (1) τουλάχιστον Ετήσια Μονάδα Εργασίας.
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (04/06/2018).
espa_banner