Δημοσιεύσεις

ΕΣΠΑ - Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας, Στερεά Ελλάδα

Βασικός στόχος του προγράμματος Η Δράση αφορά στη στήριξη υφιστάμενων και νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στην παραγωγική τους διαδικασία. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ, τα οποία θα τις καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστικές και θα βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσουν και την κερδοφορία τους, μέσω της τεχνολογικής διείσδυσης, της ηλεκτρονικής δικτύωσης, της διοικητικής οργάνωσης με χρήση σύγχρονων εφαρμογών, της εξοικονόμησης πόρων με τη χρήση ΤΠΕ, αλλά και την προσφορά ανταγωνιστικών και φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών. Τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 4 εκ. €. Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την υποβολή πρότασης επιχορήγησης
 • Να είναι υφιστάμενες Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.
 • Να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται και σε μη επιλέξιμους ΚΑΔ θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση (και να τεκμηριώνεται κατά την υλοποίηση της επένδυσης) ότι η επένδυση θα αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ και παράλληλα για το σύνολο των δαπανών της παρούσας πρόσκλησης θα υπάρχει διακριτή λογιστική παρακολούθηση καθώς και διάκριση των κέντρων κόστους.
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση [ΚΟΙΝΣΕΠ] του Ν. 4430/2016, όπως ισχύει) και ατομικές επιχειρήσεις.
 • Να αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, δηλαδή σε χώρο που σε κάθε περίπτωση αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει τις δικές του παροχές κοινής ωφέλειας και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), σε κάθε περίπτωση πριν το πρώτο αίτημα ελέγχου.
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα.
Επιχορηγούμενες δραστηριότητες
 • Μεταποίηση.
 • Τουρισμός.
 • Λοιπές δραστηριότητες υπηρεσιών.
Αναλυτικά οι επιλέξιμες δραστηριότητες εδώ. Ποσοστά επιχορήγησης 65% για Υφιστάμενες και 70% για Νέες Επιχειρήσεις. Προϋπολογισμός επένδυσης Από 3.000€ έως 200.000€, ανάλογα με την κατηγορία επιχειρήσεων και την κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας στις οποίες ανήκουν. Διάρκεια επένδυσης 18 Μήνες από την απόφαση έγκρισης της επιχορήγησης. Υποβολή προτάσεων για επιχορήγηση Έως 1/11/2019 και ώρα 15:00. Αξιολόγηση προτάσεων για επιχορήγηση Οι προτάσεις αξιολογούνται βάσει των εξής ενδεικτικών κριτηρίων:
 • Υφιστάμενη Κατάσταση της Επιχείρησης (μεταβολή οικονομικών στοιχείων κλπ).
 • Συνάφεια της επιλέξιμης δραστηριότητας της Επιχείρησης με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης RIS 3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 • Περιγραφή και στόχοι Επενδυτικού Σχεδίου.
 • Ρεαλιστικότητα και Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου.
Επιχορηγούμενες δαπάνες
 • Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού.
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης λογισμικού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό.
 • Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού. Περιλαμβάνονται: Αυτοματοποιημένα συστήματα για εξοικονόμηση ενέργειας, Συστήματα αυτοματοποίησης της παραγωγής ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών, Συστήματα αυτοματοποιημένου ελέγχου παραγωγής ή διαδικασιών, Συστήματα ελέγχου χώρου, Συστήματα ασφαλείας, Συστήματα αυτόματου εντοπισμού θέσης. Θα πρέπει να συνδέονται απαραιτήτως με τις τεχνολογίες πληροφορικής.
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης συστημάτων αυτοματισμού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο σύστημα αυτοματισμού.
 • Δημιουργία ιστοσελίδας, Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας, Δημιουργία e-shop, Αναβάθμιση υπάρχοντος e-shop.
 • Σταθμοί Εργασίας (desktops, laptops, tablets κ.α.), Εξοπλισμός δικτύων (Servers, Μεταγωγείς, Δρομολογητές, κ.α.), Περιφερειακός Εξοπλισμός (εκτυπωτής, σαρωτής, UPS, κ.α.)
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (cashdrawers, Barcode readers, ηλεκτρονικοί ζυγοί, διαδραστικοί πίνακες, ασύρματες συσκευές παραγγελιοληψίας (PDAs), κλπ.
 • Υπηρεσίες Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, Instagram ads, youtube, email marketing, newsletter campaign)
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης, Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 2 Ιουλίου 2019.
espa_banner