Δημοσιεύσεις

Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες

Σύνοψη

Επιχειρήσεις και οργανισμοί – ανεξαρτήτως μεγέθους- χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες με ποικίλα αποτελέσματα. Ορισμένες χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες για να επιτύχουν σημαντικές μειώσεις τιμών, άλλες τις χρησιμοποιούν ως εργαλείο έρευνας τιμών και άντλησης γνώσης για την αγορά.

Από την άλλη πλευρά, οι προμηθευτές έχουν αντικρουόμενες απόψεις για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες: μερικοί τις θεωρούν δίκαιες και διαφανείς, ενώ άλλοι πιστεύουν πως οι επιχειρήσεις είναι οι μόνες που κερδίζουν από αυτές, συμπιέζοντας τα περιθώρια κέρδους των προμηθευτών.

Ωστόσο, με σωστή προσέγγιση, διαχείριση και εκτέλεση, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες παρέχουν σημαντικά οφέλη σε αγοραστές και προμηθευτές, παρέχοντας πρόσθετη αξία και βελτιώνοντας το αποτέλεσμα της συνεργασίας.

Η αναφορά αυτή παρουσιάζει τη διαδικασία και τους βασικούς παράγοντες της υλοποίησης ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες είναι ένα εναλλακτικό τακτικό εργαλείο υποστήριξης της διαπραγματευτικής διαδικασίας και απαιτούν προσεκτική διαχείριση και εκτέλεση.

Επισκόπηση Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών

Στη βασική τους μορφή, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες είναι μία online δυναμική διαπραγμάτευση πραγματικού χρόνου μεταξύ μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού και μίας ομάδας προ-εγκεκριμένων προμηθευτών.

Οι προμηθευτές ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να κερδίσουν συμβόλαια παροχής προϊόντων/υπηρεσιών με ξεκάθαρα καθορισμένες προδιαγραφές που αφορούν στο σχεδιασμό, την ποιότητα, την ποσότητα, την παράδοση και τους λοιπούς σχετικούς όρους και συνθήκες.

Οι προμηθευτές συμμετέχουν κάνοντας προσφορές διαδικτυακά (μέσω internet), χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό. Καταθέτουν επιτυχώς προσφορές χαμηλότερων τιμών κατά τη διάρκεια μίας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, συνήθως για μισή ώρα περίπου. Επιτρέπονται, ωστόσο, πολλαπλές και σύντομες παρατάσεις όταν οι συμμετέχοντες προμηθευτές είναι ενεργοί ή ισόπαλοι στο τέλος της αρχικής περιόδου.

Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να κατανοήσουν πως οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες αποτελούν μία αποτελεσματική εναλλακτική της διαπραγμάτευσης πρόσωπο-με-πρόσωπο με κάθε προμηθευτή.

Πρόκειται για μία αποδεδειγμένα αποτελεσματική τεχνική εντοπισμού της καλύτερης προσφοράς που υπάρχει στην αγορά, και είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη όταν συνοδεύεται από διεξοδική ανάλυση, δυνατή στρατηγική προμηθειών, ξεκάθαρα καθορισμένες αιτήσεις για προτάσεις (RFP) και αιτήσεις για προσφορές (RFQ), καθώς και από ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών.

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες δεν είναι, ωστόσο, κατάλληλες για κάθε τύπο δαπάνης και φυσικά δεν είναι το μοναδικό εργαλείο για ηλεκτρονικές προμήθειες. Προφανώς δεν υποκαθιστούν τη στρατηγική προμηθειών, αλλά αποτελούν συμπληρωματικό εργαλείο της διαδικασίας διαπραγματεύσεων.

Επιλέξτε προσεκτικά την Στρατηγική Προμηθειών

Η Στρατηγική Προμηθειών είναι μία διαδικασία επτά βημάτων και οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες στο πέμπτο βήμα, αφού έχουν πρώτα, στα προηγούμενα βήματα, αναλύσει τις δαπάνες και τους προμηθευτές και έχουν δημιουργήσει μία λίστα επιλεγμένων προμηθευτών.

Σε αυτό το στάδιο (5ο βήμα), οι επιχειρήσεις ζητούν από τους επιλεγμένους προμηθευτές να καταθέσουν τις προσφορές τους. Πρέπει να λάβετε υπόψη διάφορους παράγοντες πριν επιλέξετε μία στρατηγική προμηθειών. Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τους βασικούς παράγοντες για την επιλογή στρατηγικής σε τρεις περιπτώσεις: αιτήσεις για προσφορές (RFQ), ηλεκτρονικές δημοπρασίες και συνδυασμός των δύο.

Τα δύο τελευταία βήματα της στρατηγικής προμηθειών αφορούν τη συμφωνία και την εφαρμογή της, καθώς και την παρακολούθηση της απόδοσής της.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι προσεκτικές στην επιλογή του σταδίου στο οποίο θα χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, ώστε να διασφαλίσουν την ομαλότητα της διαδικασίας. Οι δημοπρασίες μπορεί να διεξαχθούν μετά τις αιτήσεις για πληροφορίες (RFI) όπου δημιουργείται η τελική λίστα προμηθευτών ή μετά τις αιτήσεις για προτάσεις ή προσφορές (RFP/RFQ), σε περίπτωση που ο αριθμός των πιθανών προμηθευτών είναι μεγάλος.

Αναγνωρίζοντας Πιθανές Κατηγορίες Δαπανών για Ηλεκτρονική Δημοπράτηση

Σε αγορές που χαρακτηρίζονται από ανταγωνισμό, αυξημένα ποσά δαπάνης και μεγάλο πλήθος προμηθευτών, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να διαπραγματευτούν καλύτερες τιμές. Υπάρχουν ορισμένοι κρίσιμοι παράγοντες κατά την επιλογή δαπάνης προς δημοπράτηση:

Οφέλη για Αγοραστές και Προμηθευτές

Απλά σκεπτόμενοι, θα λέγαμε πως οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες ωφελούν μόνο τους αγοραστές οι οποίοι κερδίζουν συμπιέζοντας τα περιθώρια των προμηθευτών. Ωστόσο και οι προμηθευτές κερδίζουν από τέτοιες δημοπρασίες. Είναι σημαντικό, τόσο οι αγοραστές όσο και οι προμηθευτές, να γνωρίζουν τα προσωπικά τους αλλά και τα κοινά τους οφέλη, ώστε να προωθήσουν μία συνεργατική σχέση.

Επιτυχημένες Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες για διάφορες κατηγορίες δαπανών

Εφόσον ο σχεδιασμός και η εκτέλεση πραγματοποιούνται δεόντως, όλες οι κατηγορίες δαπανών είναι δυνατόν να διαπραγματευτούν μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών, με την προϋπόθεση πως περνούν το τεστ καταλληλότητας.

Μία επιχείρηση μπορεί να ωφεληθεί από μειώσεις δαπανών σε μία ηλεκτρονική δημοπρασία, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως οι τρέχουσες τιμές, οι ωριμότητα της κατηγορίας, οι αριθμός των συμμετεχόντων προμηθευτών, και η συνολική αξία της προμήθειας.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ενδεικτικές κατηγορίες δαπανών για τις οποίες έχουν διεξαχθεί με επιτυχία ηλεκτρονικές δημοπρασίες.

Συμπέρασμα

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες είναι ένα τακτικό εργαλείο της στρατηγικής προμηθειών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έρευνα τιμών και τη διαπραγμάτευσή τους. Ως εναλλακτική οδός των διαπραγματεύσεων πρόσωπο-με-πρόσωπο, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες παρέχουν απλότητα, γρήγορα αποτελέσματα και ανταγωνισμό μεταξύ προμηθευτών σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες. Η διαδικασία των ηλεκτρονικών δημοπρασιών παρέχει πλεονεκτήματα τόσο στους προμηθευτές όσο και στους αγοραστές, μέσω της μείωσης των τιμών, της καλύτερης πληροφόρησης για την αγορά και της διαφάνειας.

Για να διασφαλίσουν την επιτυχία των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, οι επιχειρήσεις πρέπει να επιλέξουν προσεκτικά τις κατηγορίες δαπανών και να εφαρμόσουν ένα εφικτό πλάνο εφαρμογής, να εκπαιδεύσουν τους προμηθευτές και να επιλέξουν την πλατφόρμα με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Οι αγοραστές πρέπει να ενσωματώσουν συστήματα και διαδικασίες που διασφαλίζουν την αδιάλειπτη επικοινωνία με τους προμηθευτές κατά τη διαδικασία και να δίνουν διευκρινήσεις πριν από το γεγονός.

Υιοθετώντας τη σωστή προσέγγιση και τιμώντας τους όρους και τις συνθήκες της διαδικασίας, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο στη δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τους προμηθευτές και να αποφέρουν πρόσθετη αξία μέσω των βελτιωμένων τιμών και διαδικασιών προμηθειών.

Γιατί να επιλέξετε την Ατλαντίς Συμβουλευτική Κεντρικής Ελλάδας ως σύμβουλο υποστήριξης των διαδικασιών προμηθειών της επιχείρησής σας
  • Χρηστικότητα

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών ITbid, την οποία χρησιμοποιούμε για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, δημιουργήθηκε από στελέχη προμηθειών με βασικό γνώμονα τη λειτουργική απλότητα, διαθέτοντας ωστόσο μεγάλες δυνατότητες παραμετροποίησης των διαπραγματεύσεων ώστε να καλύπτει κάθε πιθανή διαπραγματευτική ανάγκη. Με δέκα διαπραγματευτικά εργαλεία, πολλές διαθέσιμες γλώσσες και πολλαπλά επίπεδα εξουσιοδοτήσεων, καλύπτουμε κάθε διαπραγματευτική ανάγκη.

  • Τεχνογνωσία

Διαθέτουμε εμπειρία διαπραγματεύσεων έξι ετών σε τομείς όπως οι πρώτες ύλες, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα υλικά συσκευασίας, οι μεταφορές και τα logistics, οι εκτυπώσεις, οι συντηρήσεις, και πολλοί άλλοι. Αποτελούμε μέρος δικτύου συμβούλων σε είκοσι έξι χώρες με πρόσβαση και γνώση πολλών αγορών και των προμηθευτών τους. Οι υπηρεσίες μας προσαρμόζονται σε κάθε ειδικευμένη ανάγκη.

  • Αποτελεσματικότητα

Μέσω της πλατφόρμας ITbid, το τελευταίο έτος εκτελέστηκαν 198 διαπραγματεύσεις συνολικού προϋπολογισμού €48εκ, με εξαιρετικά αποτελέσματα μειώσεων, δίχως να απαιτείται καμία απολύτως επένδυση σε εξοπλισμό και λειτουργικό για την υλοποίηση των έργων. Το σύστημα αμοιβών της Ατλαντίς Συμβουλευτική Κεντρικής Ελλάδας είναι απόλυτα συνδεδεμένο με το όφελος των πελατών, διασφαλίζοντας έτσι την αποδοτικότητα κάθε διαπραγμάτευσης.

espa_banner