Δημοσιεύσεις

Κόκκινα δάνεια

Σημαντική ευκαιρία ρύθμισης των οφειλών τους και απόκτηση βιωσιμότητας θα παρουσιαστεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους Έλληνες επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με την τελευταία εκδοχή του, το νομοσχέδιο που έχει επεξεργαστεί το Υπουργείο Οικονομίας, για τη συνολική ρύθμιση των χρεών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών προς τις τράπεζες, την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, προβλέπει τα εξής:

1) Οι όποιες ρυθμίσεις θα γίνουν εξωδικαστικά μέσω της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, η οποία δίνει τη δυνατότητα για κατάθεση μιας υπογεγραμμένης συμφωνίας στο αρμόδιο Πρωτοδικείο και απόκτηση άμεσα εκτελεστού τίτλου (σε αντιδιαστολή με τις δικαστικές διαδικασίες οι οποίες απαιτούν ορισμό δικασίμου, εκδίκαση, έκδοση απόφασης και δημοσίευση με διάρκεια 4-6 μήνες).

2) Στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού για την αναδιάρθρωση των χρεών τους θα μπορούν να ενταχθούν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις ή επαγγελματίες με χρέη άνω των 20.000 ευρώ που στα τέλη του 2016 παρουσίαζαν τρίμηνη τουλάχιστον καθυστέρηση, αλλά και αυτές που έχουν κάνει ρύθμιση από τον Ιούνιο του 2016 και μετά.

3) Θα εξαιρούνται οι οφειλές που είναι συγκεντρωμένες σε ποσοστό άνω του 85% σε έναν πιστωτή.

4) Η ρύθμιση των χρεών θα βασίζεται σε πρόταση που θα κάνει ο οφειλέτης προς τους πιστωτές του με βάση τα οικονομικά του στοιχεία. Αν και στη διαδικασία δεν προβλέπεται ρητά η διαγραφή μιας οφειλής, θεωρείται πως κάτι τέτοιο θα είναι αναπόφευκτο προκειμένου να βρεθεί μια βιώσιμη λύση που θα διασώζει την επιχείρηση και θα διασφαλίζει τους πιστωτές. Είναι απαραίτητο για αυτό το σκοπό να έχει εκπονήσει ο οφειλέτης το κατάλληλο επιχειρηματικό σχέδιο που θα καταλήγει σε βιώσιμη και αποδεκτή από τα εμπλεκόμενα μέρη πρόταση.

5) Το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει ειδική διάταξη για την προστασία των εκπροσώπων του Δημοσίου και των Τραπεζών οι οποίοι θα υπογράψουν τις συμφωνίες ρύθμισης ή/και θα αναλάβουν να τις υλοποιήσουν.

6) Ειδικά για τη ρύθμιση ή διαγραφή τραπεζικών χρεών θα πρέπει να υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων της Τράπεζας τα οποία θα κρίνουν αιτιολογημένα ότι είναι ανέφικτη η είσπραξη του συνόλου της απαίτησης.

7) Η αίτηση ενός οφειλέτη (επιχείρησης ή επαγγελματία) για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους (ΕΓΔΙΧ), ενώ μέχρι να δημιουργηθεί η εφαρμογή οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

8) Επιλέξιμοι για να ενταχθούν στη διαδικασία θα είναι επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που έχουν καθαρό/θετικό αποτέλεσμα προ φόρων σε μία τουλάχιστον από τις τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης εφόσον έχουν απλογραφικό σύστημα ή έχουν τουλάχιστον σε μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις θετικό αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή καθαρή θετική θέση εφόσον τηρούν διπλογραφικό σύστημα.

9) Μετά την υποβολή της αίτησης, αναλαμβάνει συντονιστής/διαμεσολαβητής (που ορίζεται από την ΕΓΔΙΧ και με τη συμφωνία του ενός πέμπτου των πιστωτών) να καλέσει τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός πέντε ημερών να διορίσουν έναν εμπειρογνώμονα/σύμβουλο που θα εκπονήσει έκθεση βιωσιμότητας του οφειλέτη ή ανάλογο σχέδιο αναδιάρθρωσης των οφειλών, εφόσον συμφωνηθεί κάτι τέτοιο.

10) Σε περίπτωση που η υπόθεση ανατεθεί σε εμπειρογνώμονα/εταιρεία συμβούλων, η όλη διαδικασία για την αποδοχή ή όχι του σχεδίου αναδιάρθρωσης θα πρέπει να οριστικοποιηθεί εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση του σχεδίου. Η απόφαση για τη ρύθμιση των οφειλών υποβάλλεται στη συνέχεια προς έγκριση στο οικείο πρωτοδικείο και από την ημερομηνία αυτή αναστέλλονται όλα τα μέτρα ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για απαιτήσεις που έχουν υπάρξει πριν από την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στην εξωδικαστική διαδικασία.

11) Σε περίπτωση που δεν συμφωνηθεί ο διορισμός εμπειρογνώμονα/συμβούλου, τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται μέσα σε ένα μήνα να πάρουν θέση επί πρότασης που θα κάνει ο ίδιος ο οφειλέτης για τη ρύθμιση της οφειλής του, ενώ οι πιστωτές που θα συμμετέχουν στη διαδικασία θα κληθούν να αντιπροτείνουν εναλλακτική πρόταση ρύθμισης των οφειλών.

12) Μέχρι στιγμής στο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται η διαγραφή βασικής οφειλής από ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους και ποσά από καταπτώσεις εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί σε δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

13) Τέλος, η απόφαση επικύρωσης από το δικαστήριο θα αφορά το σύνολο των απαιτήσεων του οφειλέτη που ρυθμίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών και δεσμεύει τον οφειλέτη και το σύνολο των πιστωτών, ανεξαρτήτως συμμετοχής τους στη διαπραγμάτευση ή στη σύμβαση αναδιάρθρωσης των οφειλών, καθώς αποτελεί «τίτλο εκτελεστό».

Συνοψίζοντας

Τα 6 βήματα για την υπαγωγή σε εξωδικαστικό συμβιβασμό και ρύθμιση οφειλών θα είναι τα εξής:

  1. 1. Υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΓΔΙΧ.
  1. 2. Έλεγχος της βιωσιμότητας της επιχείρησης.
  1. 3. Ανάθεση της υπόθεσης σε Συντονιστή/Διαμεσολαβητή.
  1. 4. Κλήση πιστωτών σε συνάντηση με το οφειλέτη και υποβολή οριστική πρότασης σε διάστημα ενός μηνός με δυνατότητα παράτασης (απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου από τον οφειλέτη).
  1. 5. Οριστική συμφωνία με τους πιστωτές και ρύθμιση της οφειλής.
  1. 6. Επικύρωση της συμφωνίας από το Πρωτοδικείο σε μία ημέρα.