Δημοσιεύσεις

Λήψη επιχορηγήσεων από όλο το φάσμα των χρηματοδοτικών προγραμμάτων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ 2014-2020, Horizon 2020 κλπ).

Αναγνώριση ευκαιριών και εκπόνηση μελετών με σκοπό τη χρηματοδότηση/επιχορήγηση των επενδυτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων επιχορήγησης, δράσεων και πρωτοβουλιών.

  • Παρακολούθηση των προκηρύξεων, της νομολογίας και κάθε συναφούς πληροφορίας για εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και ενημέρωση των πελατών – συνεργατών με τακτικά και έκτακτα ενημερωτικά δελτία.

  • Ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης σύμφωνα με τα επιχειρηματικά – επενδυτικά σχέδια αυτής και επιλογή του καταλληλότερου προγράμματος χρηματοδότησης.

  • Καθοδήγηση στη διαμόρφωση του χρηματοδοτικού σχήματος, των δαπανών και του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού οφέλους.

  • Προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας για επιχορήγηση, καθώς και υποβολή του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε προγράμματος επιχορήγησης.

  • Παρακολούθηση και υποστήριξη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητας, από τον εκάστοτε φορέα χρηματοδότησης.

  • Τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία και συμπλήρωση του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης της επένδυσης (εκθέσεις προόδου, τροποποιήσεις, κλπ.)

  • Παρουσία των στελεχών μας στις επιτόπιες αυτοψίες – ελέγχους για την καταβολή της επιχορήγησης.

espa_banner