Δημοσιεύσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΔΡΑΣΗ 4.2.1

Δράση 4.2.1: Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παρ/τος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕE (γεωργικό προϊόν).

Με τη Δράση 4.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 παρέχεται η δυνατότητα στήριξης επενδύσεων ύψους 600.000€ έως και 5.000.000€ στην μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με ποσοστό χρηματοδότησης έως και 75%. Η στήριξη παρέχεται με την μορφή της Επιχορήγησης και δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς και να χορηγηθεί προκαταβολή.

Στόχοι

Η Δράση στοχεύει μεταξύ άλλων στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αυτών καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή, στην ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, στη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Δράσεις και Δικαιούχοι

I. Δράση

4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν).

II. Δικαιούχοι

Όλες οι επιχειρήσεις.

Εξαιρούνται επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την μορφή κοινωνίας, εταιρίας αστικού δικαίου και κοινοπραξίες

Σημειώνεται ότι δεν ενισχύονται προβληματικές επιχειρήσεις, αιτήσεις που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών, αιτήσεις που αφορούν στην μεταποίηση ως α’ ύλη μη γεωργικών προϊόντων, αιτήσεις που αφορούν σε λιανικό εμπόριο.

Οι δικαιούχοι της συγκεκριμένης δράσης υποχρεούνται να καταρτισθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δράση 1.1 “στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης προσόντων” του ΠΑΑ 2014-2020.

Επιλέξιμοι Κλάδοι
 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, πτηνοσφαγεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)
 • Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)
 • Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών)
 • Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.
 • Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα)
 • Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
 • Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).
 • Οίνος.
 • Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.
 • Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων).
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.
 • Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό.
 • Ξύδι (όπως παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)
Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια

Τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται περιλαμβάνουν:

 • Ιδρύσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων
 • Εκσυγχρονισμούς μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων
 • Επεκτάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων
 • Μετεγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων
 • Συγχωνεύσεις μονάδων
 • Μονάδες διαχείρισης προϊόντων

Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ. Οι μετεγκαταστάσεις και συγχωνεύσεις μονάδων πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό τους.

Επιλέξιμες και μη δαπάνες

Τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται περιλαμβάνουν:

 1. Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %.

 2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

 3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, ο εξοπλισμός παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

 4. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (ενδεικτικά: αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).

 5. Ο Δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στην προμήθεια του εγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού από άλλη εταιρεία από εκείνη της οποίας την προσφορά επέλεξε βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και η δυναμικότητα. Το τυχόν επιπλέον κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο.

 6. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:
  • Ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.

  • Βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς διφασικού πυρήνα για ελαιοτριβεία διφασικής λειτουργίας

  • Ψυγείων αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων.

  • Οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν.ΕΚ.1069/2009 & Καν.ΕΚ.142/2011), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής επιδοτούνται μόνο οχήματα που θα εγκριθούν για τη μεταφορά ΖΥΠ κατηγορίας 1 που οι ιδιοκτήτες τους θα αναλάβουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν τα νεκρά ζώα από εκτροφές που ανήκουν στη γεωγραφική περιοχή κάλυψης για την οποία θα δεσμευτούν, προκειμένου να τα διαχειριστούν στην επιχείρησή τους.

  • Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

 7. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P., κλπ.).

 8. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.

 9. Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

Δεν επιδοτούνται δαπάνες όπως μίσθωση κτιρίων, έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού, εργασίες πρασίνου, μεταχειρισμένος εξοπλισμός και οχήματα, αντικατάσταση εξοπλισμού που δεν έχει αποσβεστεί, αμοιβές προσωπικού που δεν εργάζεται για την υλοποίηση της επένδυσης, κατασκευή ιστοσελίδας, δημιουργία έντυπου διαφημιστικού υλικού κ.ά.

Οι αιτούμενες δαπάνες θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί και εξοφληθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις ενίσχυσης του συγκεκριμένου προγράμματος.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 120.000.000€. Τα όρια του προϋπολογισμού για κάθε επενδυτικό σχέδιο είναι τα εξής:

I. Δράση 4.2.1 II. Κατώτατος αιτούμενος Π/Υ

600.000€

III. Ανώτατος αιτούμενος Π/Υ

50.000.000,€

Μικρά Νησιά Αιγαίου (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο)

75%

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά

50%

Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία

40% Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20% υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90% στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών.

Οι συγχωνεύσεις παραγωγών που επιθυμούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης και παράλληλα έχουν ενισχυθεί από άλλο πρόγραμμα ως συγχώνευση ομάδας παραγωγών, προσκομίζουν σχετική απόφαση με το ποσοστό χρηματοδότησής τους προκειμένου να υπολογιστεί ορθά το ποσοστό χρηματοδότησης που θα λάβουν από το ΕΓΤΑΑ.

Χρηματοδότηση

Η πρώτη αίτηση πληρωμής αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πράξης. Οι αιτήσεις ενδιάμεσης πληρωμής και η αίτηση τελικής πληρωμής αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στο 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πράξης. Το πλήθος των αιτήσεων πληρωμής που μπορεί να υποβάλλει ο δικαιούχος καθορίζεται στην απόφαση ένταξης, εξαρτάται από το ύψος του προϋπολογισμού της πράξης και δεν μπορεί να ξεπερνά τις τέσσερεις (4) αιτήσεις ανά πράξη. Το μέγιστο ύψος της προκαταβολής την οποία έχουν δικαίωμα να αιτηθούν οι δικαιούχοι μετά την ένταξη της πράξης τους, ανέρχεται σε ποσοστό 50% της δημόσιας ενίσχυσης που υπολείπεται για την ολοκλήρωση της πράξης.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ ξεκινά στις 16/05/2017 και λήγει στις 18/08/2017</>. Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν, μόνο μία αίτηση στήριξης ανά ΑΦΜ και η αίτηση στήριξης αυτή αφορά μία συγκεκριμένη περιοχή υλοποίησης. Ως περιοχή υλοποίησης νοείται το τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας που υλοποιείται η επένδυση, για το οποίο το ποσοστό ενίσχυσης δεν μεταβάλλεται. Η αίτηση στήριξης μπορεί να αφορά περισσότερους από έναν κλάδους.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης και χρηματοδότησης, και είναι σε θέση να αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης : Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr Λένα Μαραβέλια, 2310 531000, εσωτ. 140, email: maravelia@atlantisresearch.gr Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας: Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr Μαρία Σπυράκου, τηλ. 210 6563800,e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας: Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 22310 23270, 6972822920, e-mail: christos@atlantis.net.gr[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”30px”][vc_empty_space height=”30px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1)-Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού επιχείρησης ή αντίγραφο καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού για τους δικαιούχους με μορφή εταιρείας. Στις περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων η νομική μορφή είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. προσκομίζεται υποχρεωτικά το ΦΕΚ δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού και της τελευταίας τροποποίησής του. -Για επιτηδευματίες απαιτείται η έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 2)-Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. με αναφορά στη μετοχική σύνθεση του κεφαλαίου για τους δικαιούχους με μορφή εταιρείας. Για τις εταιρείες που δεν έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. ζητείται Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Μετόχων με την ισχύουσα κατάσταση όλων των μετόχων. -Τα ίδια ισχύουν και στις περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών. -Για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις ζητείται αντίγραφο του Βιβλίου Μητρώου Μελών, με Υπεύθυνη Δήλωση πιστότητας αντιγράφου.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]3)-Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως για τα δύο (2) προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης, υπογεγραμμένοι αρμοδίως και δημοσίευση αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ., στο Φ.Ε.Κ. ή ανακοίνωση προς το Εθνικό Τυπογραφείο. -Καταστάσεις Οικονομικών στοιχείων (Έντυπο Ε3) ή/και Έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Έντυπο Φ-01 10), των δύο (2) προηγουμένων ετών της αίτησης. -Προσάρτημα ή Έκθεση Διαπιστώσεως Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, των δύο (2) προηγουμένων ετών της αίτησης. (για τις εταιρείες που είναι υπόχρεοι) -Φύλλο Μερισμού με υπογραφές νομίμου εκπροσώπου και φοροτεχνικού, των δύο (2) προηγουμένων ετών της αίτησης. (για τις εταιρείες που είναι υπόχρεοι) -Aκριβές απόσπασμα πρακτικού με ορισμό διαχειριστικής αμοιβής εταίρων ή μετόχων. Εάν δεν προβλέπεται τέτοιου είδους διοικητικό κόστος απαιτείται η προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης νομίμου εκπροσώπου του φορέα για τη μη χορήγηση διαχειριστικής αμοιβής.Για τους εταίρους ή μετόχους του φορέα απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των κάτωθι: Ιδιώτες εταίροι ή μέτοχοι -Εκκαθαριστικά σημειώματα της Δ.Ο.Υ. ενός εκάστου των ιδιωτών εταίρων ή μετόχων που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω των 10% του συνόλου εταιρικών μεριδίων ή μετοχών, δύο (2) προηγούμενων ετών της αίτησης. Επιτηδευματίες Εταίροι ή Μέτοχοι (ατομικές επιχειρήσεις ή Ν.Π.Ι.Δ.)- -Καταστάσεις Οικονομικών στοιχείων (Έντυπο Ε3) ή/και Έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Έντυπο Φ-01 10), ενός εκάστου των ιδιωτών εταίρων ή μετόχων που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω των 10% του συνόλου εταιρικών μεριδίων ή μετοχών, των δύο (2) προηγουμένων ετών της αίτησης. -Προσάρτημα ή Έκθεση Διαπιστώσεως Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ενός εκάστου των ιδιωτών εταίρων ή μετόχων που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω των 10% του συνόλου εταιρικών μεριδίων ή μετοχών, των δύο (2) προηγουμένων ετών της αίτησης. (για τις εταιρείες που είναι υπόχρεοι) -Έντυπα Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α), για διάστημα δύο (2) ετών πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης. Για όλες τις συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις του φορέα απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των κάτωθι: -Καταστάσεις Οικονομικών στοιχείων (Έντυπο Ε3) ή/και Έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Έντυπο Φ-01 10), των δύο (2) προηγουμένων ετών της αίτησης. -Προσάρτημα ή Έκθεση Διαπιστώσεως Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, των δύο (2) προηγουμένων ετών της αίτησης. (για τις εταιρείες που είναι υπόχρεοι) -Έντυπα Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για διάστημα δύο (2) ετών πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης. Συγχωνεύσεις  Οργανώσεων Παραγωγών:Δικαιολογητικά συγχώνευσης -Δικαστική απόφαση συγχώνευσης. ΑΦΜ νέου φορέα -Ισολογισμοί δύο ετών προκειμένου να αποδεικνύεται η προγενέστερη διετής λειτουργία τους. -Τα υποβαλλόμενα οικονομικά στοιχεία θα είναι υπογεγραμμένα από τον λογιστή και τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα της αίτησης στήριξης και τα έντυπα θεωρημένα από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή το σύστημα TAXIS.[/vc_column_text][vc_column_text]4)ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Τίτλοι ιδιοκτησίας οικοπέδου ή και εγκαταστάσεων όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επένδυση, οι Κατά την αξιολόγηση της αίτησης στήριξης γίνονται αποδεκτές και οι περιπτώσεις μίσθωσης οικοπέδων και εγκαταστάσεων με ιδιωτικό συμφωνητικό υπό την προϋπόθεση προσκόμισης, πριν την οριστική ένταξη, της συμβολαιογραφικής πράξης και του πιστοποιητικού μεταγραφής, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων του διοικητικού ελέγχου μετά το πέρας της αξιολόγησης. 5)Οι αιτήσεις στήριξης θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τεχνικά σχέδια ανεξάρτητα από το είδος του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. Τα τεχνικά σχέδια θα περιλαμβάνουν: τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, σχέδια διάταξης μηχανολογικού εξοπλισμού με σχετικό υπόμνημα, τόσο της υφιστάμενης όσο και της προτεινόμενης κατάστασης. Είναι δυνατή η αναζήτηση πρόσθετων τεχνικών σχεδίων από τον αιτούντα, εφόσον κριθεί  αναγκαίο. 6)Η επιλογή του προτεινόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού πρέπει να υποστηρίζεται από τρεις (3) απολύτως συγκρίσιμες γραπτές προσφορές συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα ενημερωτικά φυλλάδια με αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του ή από τους επίσημους τιμοκαταλόγους των προμηθευτών. 7)Αναλυτικός προϋπολογισμός κόστους των κτηριακών εγκαταστάσεων (προμετρήσεις), συνοδευόμενος από δύο τουλάχιστον γραπτές εργολαβικές  προσφορές. 8)Άδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας, όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. (αριθμ.οικ.12684/92/21-11-2014 – ΦΕΚ 3181/Β΄, όπως ισχύει κάθε φορά) Γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης υφισταμένων μονάδων των οποίων προσωρινά έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας, εφόσον με την προτεινόμενη αίτηση στήριξης ικανοποιούνται οι όροι της  ανάκλησης. 9)Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού προβλεπόμενης κατάστασης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σχετικά στην εθνική νομοθεσία. Στην περίπτωση που δεν έχει ήδη εκδοθεί η σχετική άδεια θα πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, να προσκομίζεται αντίγραφο του αιτήματος του φορέα για την έκδοσή της από τις αρμόδιες υπηρεσίες συνοδευόμενο από το σχετικό ερωτηματολόγιο προς   την αδειοδοτούσα αρχή, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Υ.Α.483/2012 (ΦΕΚ 158/Β΄), όπως ισχύει κάθε φορά. Η προσκόμιση της άδειας αυτής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωμή του επενδυτικού σχεδίου. 10)Άδεια δόμησης Στις περιπτώσεις ιδρύσεων – επεκτάσεων – μετεγκαταστάσεων, εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης ο δικαιούχος δεν διαθέτει Άδεια Δόμησης, θα πρέπει τουλάχιστον να προσκομίσει την Αίτηση Έγκρισης Δόμησης που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία Δόμησης   (Υ.ΔΟΜ.) του οικείου Δήμου για την έκδοση Έγκρισης Δόμησης. Η Άδεια Δόμησης θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομιστεί μαζί με τα δικαιολογητικά του αιτήματος καταβολής της πρώτης δόσης δημόσιας ενίσχυσης. Για την καταβολή της τελικής δόσης δημόσιας ενίσχυσης ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει το Πιστοποιητικό Ελέγχου κατασκευής (ΠΕΚ) και θεωρημένη την Άδεια Δόμησης μαζί με τα δικαιολογητικά του αιτήματος τελικής δόσης δημόσιας ενίσχυσης. Σε περίπτωση επέκτασης ή εκσυγχρονισμού μηχανολογικού εξοπλισμού είναι υποχρεωτική η προσκόμιση της ήδη υπάρχουσας πολεοδομικής άδειας θεωρημένης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ακόμα και στις περιπτώσεις που στην αίτηση στήριξης δεν ζητείται ενίσχυση για κτηριακές εγκαταστάσεις. 11) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου του φορέα περί: τρόπου κάλυψης ιδίας συμμετοχής της επένδυσης. μη υποβολής των ίδιων επενδυτικών δαπανών για ενίσχυση σε άλλο επενδυτικό πρόγραμμα. περί μη εκκρεμότητας εντολής ανάκτησης εις βάρος του αιτούντος. της ιδιότητας που τον καθιστά εν δυνάμει δικαιούχο (π.χ. ΜΜΕ, ατομική επιχείρηση, επαγγελματίας αγρότης κ.λ.π.) τήρησης των άρθρων 6, 7 και 8 του καν. 1303/2013 (EL L 347/342) περί συμμόρφωσης της ενισχυόμενης πράξης με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, περί προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκρισης και περί αειφόρου ανάπτυξης. Πιστότητας αντιγράφου του βιβλίου Μητρώου Μελών (για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις). Σημείωση:

Η τεχνικοοικονομική μελέτη που υποβάλλεται πρέπει να υπογράφεται από Γεωπόνο μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και, στις περιπτώσεις που το κόστος της επένδυσης υπερβαίνει τα 500.000€, και από Οικονομολόγο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται στην αίτηση στήριξης ο αριθμός μητρώου του Γεωπόνου στο ΓΕΩΤΕΕ και του Οικονομολόγου στο Οικονομικό Επιμελητήριο προκειμένου να διασταυρώνεται η μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων εφόσον αυτό απαιτείται. Ως μελέτες και αμοιβές συμβούλων νοούνται αυτές που αφορούν στην κατάρτιση της αίτησης στήριξης και στην παρακολούθηση του υλοποιούμενου επενδυτικού σχεδίου.

Ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει κάθε δικαιολογητικό που απαιτείται για τη βαθμολόγηση    της αίτησης στήριξης όπως αυτά ορίζονται ακολούθως:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1:  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Ή  ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του εν λόγω κριτηρίου είναι για τους φορείς με υφιστάμενη επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, η προσκόμιση βεβαίωσης από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

-Στην περίπτωση ίδρυσης μονάδας ή παραγωγής νέων προϊόντων σε υφιστάμενη μονάδα, προσκομίζονται ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς τα οποία εμπεριέχουν ρήτρες περί μη συνεργασίας και να κάνουν αναφορά σε ποσότητες α΄ύλης. Τα ανωτέρω ιδιωτικά συμφωνητικά είναι τουλάχιστον διετούς διάρκειας και θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλόμενων μερών.

-Σε περίπτωση που ο Φορέας είναι ατομική επιχείρηση ή Συνεταιρισμός και η πρώτη ύλη προέρχεται από δική του γεωργική εκμετάλλευση ή από τα μέλη του, τότε ζητείται θεωρημένο φωτοαντίγραφο του βιβλίου εισαγωγής α’ υλών κατά την τελευταία κλειόμενη χρήση πριν την υποβολή της αίτησης, με αναφορά στη συνολική ετήσια εισαγωγή.

Τα ανωτέρω συμφωνητικά συνοδεύονται από την βεβαίωση του αρμόδιου οργανισμού πιστοποίησης της α’ ύλης ως βιολογικής. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2:ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου είναι οι φορείς να προσκομίσουν, εφόσον υπάρχουν, μαζί με την τεχνικοοικονομική μελέτη, όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων:

-Συγκεκριμένα για τα ΠΟΠ, ΠΓΕ και τις ειδικές εκτροφές προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό ή η σύμβαση του φορέα με τον ΟΠΕΓΕΠ και να είναι σε ισχύ κατά την περίοδο υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος του ανωτέρω πιστοποιητικού λήγει, να έχει κατατεθεί αίτηση ανανέωσής του η οποία συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της αίτησης στήριξης.

-Για τους οίνους που χαρακτηρίζονται ΠΟΠ ή ΠΓΕ προσκομίζονται σχετικές βεβαιώσεις κατάταξης από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

-Τα πιστοποιητικά που προσκομίζουν οι φορείς που παράγουν προϊόντα φέροντα χρήση  σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές καθώς και προϊόντα  φέροντα  εθνικά  σήματα  πιστοποίησης  (π.χ.  ΑGRO  καθορίζονται  από σχετικές αποφάσεις του ΥπΑΑΤ μετά την κατοχύρωσή τους.

Για τα προϊόντα συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης προσκομίζεται σχετική σύμβαση με τον πιστοποιημένο φορέα.

Στην περίπτωση ίδρυσης μονάδας ή παραγωγής νέων προϊόντων σε υφιστάμενη μονάδα, η επένδυση θεωρείται ολοκληρωμένη και εκδίδεται η σχετική απόφαση ολοκλήρωσης μόνο μετά την προσκόμιση του αντίστοιχου πιστοποιητικού που εκδίδει ο αρμόδιος φορέας.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ: 3.1 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 3.2 ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ 6.   ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ
Για τη βαθμολόγηση των ανωτέρω κριτηρίων, επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες για οικοδομικές εργασίες, μηχανολογικό εξοπλισμό και λοιπές εργασίες που αφορούν επεξεργασία στερεών και υγρών αποβλήτων, μεταποίηση υποπροϊόντων, βιολογικό καθαρισμό, ή για τυχόν άλλες εργασίες και εξοπλισμό που εξυπηρετούν τους ανωτέρω σκοπούς.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4:  ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του εν λόγω κριτηρίου είναι να τεκμηριώνεται η χρήση καινοτομίας και  νέων  τεχνολογικών  από  το  κείμενο  της  μελέτης,  τα πιστοποιητικά  των προμηθευτών και τα έντυπα τεχνικών προδιαγραφών του προβλεπόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και από βεβαιώσεις επίσημων ή συλλογικών φορέων (Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια κλπ) ή άλλων φορέων της αγοράς που αναπτύσσουν δραστηριότητα (χρήση ή εμπορία) σχετική με το εν λόγω προϊόν. Συγκεκριμένα για τα επώνυμα προϊόντα προσκομίζονται  τα πιστοποιητικά των αρμοδίων υπηρεσιών.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Ή/ ΚΑΙ ΤΙΣ RIS3

Για τη βαθμολόγηση της ελλειμματικότητας στη μεταποιητική υποδομή, απαιτείται σχετική βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7:ΑΥΞΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας θα υπολογίζονται σε Ε.Μ.Ε. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). Για την τεκμηρίωσή τους υποβάλλονται τα Έντυπα Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για διάστημα δύο (2) ετών πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης. Σε περίπτωση που ως υφιστάμενη θέση εργασίας λαμβάνεται ο επιτηδευματίας ή ο εταίρος ή ο μέτοχος/οι της επιχείρησης πρέπει:

-Για τις ατομικές επιχειρήσεις να προσκομισθεί η έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και η φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του Φορέα, θεωρημένου για το έτος αναφοράς.

-Για τα νομικά πρόσωπα να προσκομισθεί το καταστατικό και συγκεκριμένα το άρθρο που  αναφέρει την εισφορά του εταίρου σε εργασία ή η απόφαση αρμοδίου οργάνου για τη χορήγηση επιχειρηματικής αμοιβής σε αυτόν.

Ο υποψήφιος δικαιούχος βαθμολογείται για την πρόσληψη πτυχιούχων όταν αυτοί είναι Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε αντικείμενο παραμφερές με αυτό της επιχείρησης.

-Η πρόσληψη πτυχιούχων βαθμολογείται συνδυαστικά με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.Η συνολική βαθμολογία του κριτηρίου αυτού δεν μπορεί να ξεπερνά τους 20 βαθμούς.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8:ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στα σημεία 2 & 3 κατωτέρω ως «Στοιχεία Επιχείρησης».

Για την τεκμηρίωση του μεγέθους και της κατηγορίας της επιχείρησης λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που το μέγεθος του δικαιούχου διαφοροποιείται μεταξύ των δυο τελευταίων χρήσεων, σύμφωνα με τη δήλωση, τα οικονομικά στοιχεία μεγεθών και απασχόλησης υποβάλλονται και για την προηγούμενη αυτών χρήση.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9:ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9.1:ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ     ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ:

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού, είναι η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης με το ποσό των  ιδίων κεφαλαίων που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της επένδυσης, υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9.2:ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού, είναι η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης με το ποσό των ιδίων κεφαλαίων προέλευσης εξωτερικού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της επένδυσης, υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10:  ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού, είναι η προσκόμιση των δικαιολογητικών εγγράφων από τα οποία προκύπτει το ποσοστό πωλήσεων του δικαιούχου στο εξωτερικό σε σχέση με το σύνολο των πωλήσεων.

espa_banner