Δημοσιεύσεις

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ Ρύθμιση Χρεών Επιχειρήσεων – ένα σύνθετο πρόβλημα

Η αναδιάρθρωση δανεισμού είναι ένα σύνθετο χρηματοοικονομικό θέμα, με λεπτομέρειες καθοριστικές για τη βιωσιμότητα και τη φερεγγυότητα της επιχείρησης. Είτε πρόκειται για αναδιάρθρωση μέσω συνδιαλλαγής με την τράπεζα, είτε μέσω υπαγωγής σε σχετικούς νόμους όπως ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός, οι πιστωτές είναι υποχρεωμένοι να προασπίζουν, πρωτίστως, τα συμφέροντά τους. Συνεπώς, η κατάλληλη προετοιμασία της επιχείρησης και η μεθοδική προσέγγιση της αναδιάρθρωσης δανεισμού, είναι κρίσιμος παράγοντας για την εξασφάλιση των δικών της συμφερόντων, μέσα σε ένα αμοιβαία αποδεκτό πλαίσιο λύσης.

Μερικές απαραίτητες διευκρινήσεις…

Δάνειο Ύψος : Το ονομαστικό ύψος του δανείου είναι δυνατό να μεταβληθεί αλλά είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από το ύψος των εξασφαλίσεων του δανείου. Είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτό από την τράπεζα.

Επιτόκιο: To επιτόκιο διαμορφώνει το τελικό ύψος του ποσού που θ’ αποπληρώσει ο δανειολήπτης στο τέλος της σύμβασης . Είναι στοιχείο που αυξομειώνει το κόστος του δανεισμού και είναι στοιχείο το οποίο, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να μειωθεί προς όφελος του πελάτη. Πως διαμορφώνεται:

Π.χ. Euribor 3μ. : -0,158 % Φόρος : 0,12 % Spread : 4,00 % ΣΥΝΟΛΟ: 3,962 %

Διάρκεια : H διάρκεια αποπληρωμής προσδιορίζει το ύψος των καταβολών. Η διάρκεια είναι το στοιχείο εκείνο το οποίο αποτελεί εργαλείο ενίσχυσης της ρευστότητας των δανειοληπτών και χρησιμοποιείται κατά κόρον και από τα δύο μέρη.

Διαχείριση Δανεισμού

To πρόβλημα του δανεισμού, ουσιαστικά είναι ένα πρόβλημα ρευστότητας. Η διαχείριση των προβλημάτων ρευστότητας αποτελεί την σπουδαιότερη επιχειρηματική απόφαση που θα λάβουμε γιατί…

  • Καθορίζει το επιχειρηματικό μέλλον μας.
  • Επηρεάζει την επιβίωση των προμηθευτών μας.
  • Επηρεάζει τις οικογένειες των συνεργατών-υπαλλήλων μας.
Το πρόβλημα ρευστότητας έχει τέσσερις πηγές:

Υπάρχουν δύο ειδών προβλήματα δανεισμού:

Η δανειακή σύμβαση είναι μια συμφωνία με δύο εμπλεκόμενους, ο καθένας εκ των οποίων λειτουργεί για την διασφάλιση του δικού του συμφέροντος – κέρδους υπό τις διαμορφούμενες κάθε φορά συνθήκες. Η κατανόηση της συνεργασία αυτής απαιτεί την αποτύπωση των χαρακτηριστικών τα οποία επηρεάζουν την συμπεριφορά των εμπλεκόμενων μερών. Η διαπραγματευτική δύναμη των εμπλεκόμενων μερών προσδιορίζεται από τρείς παράγοντες ο καθένας εκ των οποίων έχει τα δικά του ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία χρήζουν ανάλυσης. Τι είναι το κόστος του δανεισμού; Όλοι σήμερα επιζητούν το κούρεμα των δανείων τους. Δηλαδή, ζητούν ιδεοληπτικά την μείωση του ονομαστικού ύψους του δανείου και μόνο, αδιαφορώντας για την ουσία του προβλήματος. Το κόστος δανεισμού δεν προσδιορίζεται ΜΟΝΟ από το ονομαστικό ύψος του δανείου, αλλά από το ποσό που διαμορφώνεται στο τέλος της δανειακής σύμβασης συνυπολογίζοντας τους τόκους αυτού. Βιώσιμη Επιχείρηση Η βιωσιμότητα ή μη των επιχειρήσεων προσδιορίζεται από τις ταμειακές ροές τους. Γενικά, αν η επιχείρηση παρουσιάζει θετικές ροές κατά την εξεταζόμενη περίοδο κρίνεται βιώσιμη, αν όχι τότε δεν μπορεί να κριθεί βιώσιμη. Η βιωσιμότητα ή μη μιας επιχείρησης είναι ίσως ο προσδιοριστικότερος παράγοντας που κρίνει την ποιότητα της διαπραγμάτευσης με μια Τράπεζα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δε νοείται βιώσιμη επιχείρηση η οποία έχει κάνει στάση πληρωμών προς το κράτος (Δ.Ο.Υ. & Ασφαλιστικά Ταμεία). Συνεπώς, πριν οποιαδήποτε διαπραγμάτευση προς την τράπεζα έχουμε φροντίσει τη ρύθμιση των οφειλών.

Στόχος της κάθε βιώσιμης επιχειρηματικής μονάδας είναι η επίτευξη της διευθέτησης του δανεισμού που θα…

  • 1. Δώσει χρόνο στην επιχείρηση ν‘ αναδιοργανωθεί.
  • 2. Περιορίσει στο ελάχιστο το κόστος του δανεισμού.
  • 3. Θα αποτελέσει μια μόνιμη συνολική λύση.
espa_banner