Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ

To συγκεκριμένο πρόγραμμα ΕΣΠΑ αφορά στην ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία (έδρα ή υποκατάστημα) κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα δράση και:

 • έχουν έναρξη το αργότερο έως 31-12-2020, 
 • είναι οποιασδήποτε νομικής μορφής συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, 
 • επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 και έχουν μείωση κύκλου εργασιών,
 • διαθέτουν ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας ή ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα που περιλαμβάνεται εδώ.

Δεν επιχορηγούνται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΑΝΑΣΑ ΙΙ:

 • επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο ΑΝΑΣΑ Ι,
 • οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (πλην των επιχειρήσεων ασφαλιστικού τομέα),
 • τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές,
 • οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις,
 • καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, και δεν διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές,
 • επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ούτε έχουν υποβάλει σχετική αίτηση εγγραφής για να ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ.

Τα κριτήρια συμμετοχής των επιχειρήσεων διακρίνονται ως εξής:

 • «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις: ορίζονται αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 31/12/2019. Πρέπει να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019 ή, αν ενεργοποιήθηκαν μετά το 1ο τρίμηνο 2019, να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% ως μέσο όρο για τα τρίμηνα του 2020 έναντι των αντιστοίχων τριμήνων λειτουργίας τους στο 2019.
 • «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις: ορίζονται αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/1/2020 μέχρι την 31/12/2020. Η μείωση στον κύκλο εργασιών τους λαμβάνεται υπόψη ως 100%.

Η αξιολόγηση των προτάσεων προβλέπεται να γίνει με διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης με μοναδικό κριτήριο βαθμολόγησης τη Μείωση Κύκλου Εργασιών (τζίρου) επιχείρησης.

Για «Υφιστάμενη» επιχείρηση, η Μείωση του Κύκλου Εργασιών, είναι υποχρεωτικώς άνω του 20% στον κύκλο εργασιών τους το έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019 και βαθμολογείται ως εξής:

 

Η επιδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως το 100% των εξόδων της επιχείρησης το 2020, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000,00 € και μέγιστο τα 7.000,00€, αναλόγως της μείωσης τζίρου. Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός της επιχορήγησης ΕΣΠΑ προκύπτει συσχετιζόμενα με το άθροισμα των εξής δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 φορολογικής χρήσης 2020: 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485.

Το ποσό επιχορήγησης ΕΣΠΑ ορίζεται ως εξής :

– Για τις «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις, το ποσό ορίζεται σε 2.000 € χωρίς να τίθεται περιορισμός έναντι εξόδων τους στο 2020.

– Για τις «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις, το ποσό ορίζεται ως εξής, υπό την προϋπόθεση για τις «Υφιστάμενες» Επιχειρήσεις ότι το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης για κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, δεν υπερβαίνει το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στο 2020. Εάν το ποσό των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 υπολείπεται του παραπάνω προβλεπόμενου ποσού προς επιχορήγηση, δικαιούμενο προς λήψη ποσό είναι έως το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 και με ελάχιστο ποσό προς επιχορήγηση τις 2.000€:

 

Το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης θα πρέπει να μετατραπεί αποδεδειγμένα σε Κεφάλαιο Κίνησης στο έτος 2022, χωρίς καμία επικάλυψη των ιδίων εξόδων από καμία άλλη επιδότηση ΕΣΠΑ. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης καταλογίζεται στην επιχείρηση που το έλαβε και αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν στο σύνολό του.

Στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ εντάσσονται οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν την υψηλότερη βαθμολογία και πληρούν πλήρως τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης, έως την εξάντληση των διατιθέμενων κονδυλίων.

Συνήθως σε αυτά τα προγράμματα ΕΣΠΑ, ο φάκελος υποψηφιότητας απορρίπτεται εάν έχει κάποια έλλειψη. Οπότε είναι καλό να απευθυνθείτε σε ένα σύμβουλο ΕΣΠΑ για την υποβολή του φακέλου, ώστε να αποφύγετε λάθη που δεν διορθώνονται, διεκδικώντας την ευκαιρία επιχορήγησης.