Vlasis Kosmas

Επιδοτούμενα Δάνεια από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΤΕΠΙΧ III)

Το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ III διαθέτει το ποσό των 2,2 δισ. Ευρώ για ευνοϊκή δανειοδότηση μικρομεσαίων (ΜΜΕ) επιχειρήσεων (https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1765)

 

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027, αποτελείται από δύο επιμέρους Ταμεία: Το Ταμείο Εγγυοδοσίας και το Ταμείο Δανείων. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας, παρέχει εγγύηση από 70% έως 80% σε επενδυτικά δάνεια (ύψους 10.000 ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ), σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης και δάνεια ανακυκλούμενης πίστωσης (από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ). Επίσης, προσφέρει επιδότηση επιτοκίου 2% για δυο έτη, σε επιχειρήσεις της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου, και 3% σε επιχειρήσεις των υπολοίπων Περιφερειών της χώρας.  Το Ταμείο Δανείων προσφέρει δάνεια, με το 40% του ποσού άτοκο, και επιδότηση επιτοκίου 3% στο υπόλοιπο μέρος (60%) για 2 έτη.

 

Συνδυαστικά λοιπόν, μέσω του ΤΕΠΙΧ 3 παρέχονται τραπεζικά δάνεια που έχουν μειωμένο επιτόκιο έως και 70% για τα 2 πρώτα χρόνια. Η διάρκεια των επενδυτικών δανείων είναι 2 έως 12 έτη, με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες. Για το κεφάλαιο κίνησης από 2 έως 5 έτη, με περίοδο χάριτος έως 12 μήνες, κατά την οποία η επιχείρηση δεν αποπληρώνει κεφάλαιο αλλά μόνο τόκους. Για δάνεια έως 50.000 ευρώ δεν θα απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις.

 

Οι Τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ 3 είναι οι εξής:

 • ALPHA BANK
 • EUROBANK
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ATTICA BANK
 • OPTIMA BANK
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 • AEGEAN BALTIC BANK (μόνο για το Ταμείο Δανείων)

Τα επιδοτούμενα δάνεια κατατάσσονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δανεισμού και της επιχείρησης, στις εξής βασικές κατηγορίες:

 

Υπο-πρόγραμμα 1 Δάνεια Επενδυτικού Σκοπού Γενικής Επιχειρηματικότητας

Ύψος Δανείου: € 20.000 έως € 8.000.000

Διάρκεια Δανείου: 5 – 12 έτη

Περίοδος Χάριτος έως 2 έτη

Στα Επενδυτικά Δάνεια παρέχεται επιδότηση του επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα έτη της χρηματοδότησης.

Δράση 1.1 (Loans INV-DM): Δάνεια μέσω De minimis: Από 20.000€ έως 1.500.000 €

Δράση 1.2 (Loans INV-GΒER): Δάνεια μέσω ΓΑΚ (Αρ. 21): Από 20.000€ έως 8.000.000 € (Ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας)

Αφορά Χρεολυτικά ή τοκοχρεολυτικά τακτής λήξης, Ομολογιακά μη μετατρέψιμα δάνεια. Επιτρέπεται και το «balloon payment» με την προϋπόθεση ότι δεν θα απομένει για το τελευταίο χρονικό διάστημα (δηλ. το 25% της συνολικής διάρκειας του δανείου) κεφάλαιο μεγαλύτερο του 70% του εκταμιευθέντος δανείου.

 

Υποπρόγραμμα 2 Δάνεια Κεφαλαίων Κίνησης Ειδικού σκοπού

Ύψος Δανείου: € 10.000 έως € 500.000 (Δράση 2.1 Loans WC-DM: Δάνεια μέσω De minimis)

Διάρκεια Δανείου: 2 – 5 έτη

Περίοδος Χάριτος έως 1 έτος

Στα Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης ειδικού σκοπού παρέχεται επιδότηση του επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα έτη της χρηματοδότησης, αποκλειστικά και μόνο για τις επιχειρήσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται πρώτη φορά από την ΕΑΤ.

Αφορά Χρεολυτικά ή τοκοχρεολυτικά τακτής λήξης. Δεν επιτρέπονται ομολογιακά δάνεια (μετατρέψιμα ή μη). Επιτρέπεται και το «balloon payment» με την προϋπόθεση ότι δεν θα απομένει για το τελευταίο χρονικό διάστημα (δηλ. το 25% της συνολικής διάρκειας του δανείου) κεφάλαιο μεγαλύτερο του 70% του εκταμιευθέντος δανείου.

 

Μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει, ταυτόχρονα, αιτήματα για χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου και για χορήγηση κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού, ωστόσο το σύνολο των αιτούμενων ποσών στο πλαίσιο του Ταμείου δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 8.000.000 €. Για το Υποπρόγραμμα 1 μπορούν να υποβάλλονται περισσότερα του ενός αιτήματα από μία επιχείρηση (ΑΦΜ) για διαφορετικά επενδυτικά σχέδια, τα οποία, ωστόσο, αιτήματα δεν θα υπερβαίνουν συνολικά το 8.000.000 € συνολικού δανεισμού. Για το Υποπρόγραμμα 2 μπορούν να υποβάλλονται περισσότερα του ενός αιτήματα από μία επιχείρηση (ΑΦΜ), τα οποία ωστόσο αιτήματα δεν θα υπερβαίνουν συνολικά το ανώτατο ύψος δανείου 500.000).

 

Βασικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ για τις επιχειρήσεις:

 • ΜμΕ (σε επίπεδο «ενιαίας επιχείρησης»)
 • Μη προβληματικές και τραπεζικά ενήμερες
 • Φορολογικά-ασφαλιστικά ενήμερες
 • Εγγραφή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
 • Υποβολή ερωτηματολογίου αυτο-αξιολόγησης ESG tracker by HDB

Βασικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ για τις δαπάνες:

 • Βάσει υποβληθέντος επενδυτικού ή επιχειρησιακού σχεδίου και παραστατικά
 • Για τα κεφάλαια κίνησης: Σχετιζόμενες με τον εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης ως μέρος των δραστηριοτήτων αυτής, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ή επέκταση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης
 • Τιμολόγια επί πιστώσει έκδοσης έως 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης

Διαδικασία Υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης

 • Καταχώρηση Αίτησης στο KYC της HDB
 • Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου ESG Tracker by HDB
 • Υποβολή αίτησης στο νέο ΟΠΣΚΕ του ΥΠΕΘΟΟ (Opske.gr)
 • Υποβολή Φακέλου Δικαιολογητικών στο συνεργαζόμενο Τραπεζικό Κατάστημα

Επιδοτούμενα Δάνεια από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΤΕΠΙΧ III) Read More »

Επιχορήγηση για Έρευνα και Καινοτομία

Το πρόγραμμα επιχορήγησης “Ερευνώ – Καινοτομώ” προκηρύχθηκε για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης. Μέσω του προγράμματος επιχορηγούνται μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε ομάδες επιχειρήσεων, είτε συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, για έργα έρευνας και καινοτομίας.

 

Βασικός στόχος της δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές. Βασικός στόχος της παρέμβασης I «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» είναι η δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού μέσω της υποστήριξης της έρευνας, ενώ βασικός στόχος της παρέμβασης II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η προώθηση συνεργασιών/συμπράξεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς (στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ποσοστό τουλάχιστον 30% στον προϋπολογισμό του έργου).

 

Για τη συμμετοχή τους στη Δράση οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον μία κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, να έχουν συσταθεί νόμιμα και να λειτουργούν με έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε ως νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις. Εξαιρούνται οι προβληματικές επιχειρήσεις καθώς και οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί απόφαση ανάκτησης ενίσχυσης από την ΕΕ. Κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο ΑΦΜ) μπορεί να συμμετέχει σε έως πέντε Αιτήσεις Χρηματοδότησης. Σημειώνεται ότι οι Δικαιούχοι της Δράσης,  θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. εφόσον περιλαμβάνονται στους υπόχρεους εγγραφής στο Μητρώο. Δεν υπάρχει περιορισμός επιλεξιμότητας ως προς τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) μιας Επιχείρησης. Στην Αίτηση Χρηματοδότησης συμπληρώνεται ο σχετικότερος με το έργο ΚΑΔ, τον οποίο ήδη διαθέτει η επιχείρηση κατά την υποβολή. Δεν απαιτείται έκδοση νέου ΚΑΔ ειδικά για τη Δράση.

 

Οι προτάσεις επιχορήγησης υποβάλλονται από 6/6/2024 έως 10/7/2024 για έργα μεμονωμένων επιχειρήσεων και έως 17/7/2024 για έργα συμπράξεων επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

 

Επιλέξιμες δαπάνες για επιχορήγηση από αυτό το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, είναι οι αμοιβές προσωπικού, ενώ για την κάλυψη των υπόλοιπων δαπανών του επιδοτούμενου ερευνητικού έργου χρησιμοποιείται ενιαίος συντελεστής 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (μισθοδοσία). Επιχορηγούνται οι δαπάνες που θα γίνουν μετά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του ερευνητικού έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι μήνες, από την ημερομηνία έγκρισης επιχορήγησης επένδυσης.

 

Ο προϋπολογισμός του έργου για κάθε επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το 60% του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τελευταίες τρεις διαχειριστικές περιόδους, με όριο προϋπολογισμού το ποσό των 800.000€ για επιχειρήσεις. Το όριο προϋπολογισμού για έργα συμπράξεων επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς είναι 2.000.000€.

 

Η επιχορήγηση της έρευνας – καινοτομίας μπορεί να φθάσει έως 80%, ανάλογα με το είδος της έρευνας και της επιχείρησης/συνεργαζόμενων φορέων.

 

Οι θεματικές ενότητες στις οποίες πρέπει να εμπίπτουν τα επιχορηγούμενα ερευνητικά έργα είναι:

 

 1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
 2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
 3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
 4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
 5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 7. Αειφόρος Ενέργεια
 8. Ψηφιακές Τεχνολογίες

Αναλυτικότερα τις θεματικές ενότητες μπορείτε να δείτε εδώ

Επιχορήγηση για Έρευνα και Καινοτομία Read More »

Επιχορήγηση για Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων

Αφορά την 1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023– 2027».

 

Στόχος των επενδυτικών σχεδίων που θα επιδοτηθούν είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε μεταποιημένα ποιοτικά προϊόντα αλλά και την αύξηση των δυνατοτήτων διείσδυσης στις διεθνείς αγορές, μέσω της αξιοποίησης της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής, της ενσωμάτωσης της καινοτομίας, της ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Καθοριστική σημασία για τη στήριξη των επενδύσεων έχει τόσο η διατήρηση όσο και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Προτεραιότητα, στην περίπτωση επιχορήγησης δίνεται, μεταξύ των άλλων, σε επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων με σήμανση (Εθνικά και Ενωσιακά Πρότυπα) καθώς και σε επιχειρήσεις που μετέχουν σε σχήματα συμβολαιακής γεωργίας.

 

Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) κυμαίνεται από 400.001,00 ευρώ μέχρι και 5.000.000,00 ευρώ.

 

Η επιχορήγηση υπολογίζεται ως ποσοστό ως εξής:

Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: 50% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και μικρά νησιά Αιγαίου: 65%

Περιφέρειες Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 50%

Περιφέρεια Αττικής 40 %

Για τις περιπτώσεις επενδυτικών δαπανών που στοχεύουν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος, εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, μείωση της χρήσεις αποβλήτων, προβλέπεται η προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης τους κατά 10%.

 

Οι επιδοτήσεις αφορούν επενδυτικά σχέδια στους παρακάτω τομείς μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων:

 • Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια)
 • Γάλα
 • Αυγά
 • Μέλι
 • Ζωοτροφές
 • Δημητριακά
 • Ελαιούχα Προϊόντα
 • Οπωροκηπευτικά
 • Οίνος
 • Ξύδι
 • Άνθη
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων όπως θα εξειδικευθούν στο θεσμικό πλαίσιο ανάλογα με τον τομέα.

 

Διευκρινίζεται ότι:

 • οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα από εκσυγχρονισμό αυτών.
 • οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων δεν ενισχύονται.
 • οι ιδρύσεις σφαγείων αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοιρινών δεν ενισχύονται με εξαίρεση τις νησιωτικές περιοχές στις οποίες δύναται να ενισχυθούν ιδρύσεις σφαγείων ετήσιας δυναμικότητας μέχρι 400 τόνους κρέατος.
 • οι ιδρύσεις σφαγείων πουλερικών δεν ενισχύονται με εξαίρεση τις ορεινές και τις νησιωτικές περιοχές χωρίς περιορισμό ετήσιας δυναμικότητας.

Οι επιχορηγούμενες δαπάνες αφορούν:

 1. Απόκτηση ακίνητης περιουσίας (οικοπέδου ή και κτιριακών εγκαταστάσεων). Η δαπάνη για την απόκτηση οικοπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της αίτησης στήριξης.
 2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του οικοπέδου στο οποίο θα υλοποιηθεί η αίτηση στήριξης
 3. Κατασκευή νέων ή βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών
 4. Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση:
  • μηχανολογικού εξοπλισμού μεταποίησης, συσκευασίας και ψύξης
  • εξοπλισμού εργαστηρίων ώστε να εξυπηρετείται η λειτουργία της μονάδας
  • εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις ανάγκες της επιχείρησης όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης
  • εξοπλισμού εξοικονόμησης ύδατος, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης
  • εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης
  • εξοπλισμού επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης
  • εξοπλισμού γραφείων και μηχανογράφησης, όπως προμήθεια τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροπροστασίας και πυρόσβεσης κλπ
 5. Προμήθεια μέσων εξωτερικής μεταφοράς και ειδικότερα καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν). Ενδεικτικά αναφέρονται:
  • φορτηγά – σιλό μεταφοράς χύμα αλεύρου
  • ισοθερμικά βυτία αναγκαία για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης
  • βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων
  • αυτοκίνητα ψυγεία αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων
  • οχήματα για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία
 6. Προμήθεια μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά, κλπ).
 7. Σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας, εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου
 8. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.), τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια του τροφίμου που καταναλώνει.
 9. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας
 10. Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος.

Επιχορήγηση για Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Read More »

Επιχορήγηση για Ίδρυση Νέων επιχειρήσεων

Προκηρύχθηκε η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», η οποία αφορά στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ (πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού), οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης (https://21-27.antagonistikotita.gr/nea-drasi-enischysi-tis-idrysis-kai-leitourgias-neon-mikromesaion-epicheiriseon/)
Ο ελάχιστος και μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων είναι από 30.000€ έως και 400.000€.

 

Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:

 • 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά
 • επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Οι δαπάνες που επιχορηγούνται καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκαίων επενδύσεων (κτιριακά, εξοπλισμό, υπηρεσίες κ.α.). 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης (δείτε τους εδώ).

 

Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της Προκήρυξης της Δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και θα  δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

Κατηγορία Β. Νεοσύστατες. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης). Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

 

Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση.

 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: Δευτέρα 18.12.2023
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: Πέμπτη 29.02.2024 

 

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΟΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.

 

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση, κοινώς προκρίνονται οι αιτήσεις με τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

 

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν πρέπει να έχουν πληρότητα φακέλου (αλλιώς απορρίπτονται) και ελάχιστη βαθμολογία 70/100.

 

Βαθμολογήστε την επενδυτική σας πρόταση χρησιμοποιώντας το εργαλείο εδώ

Επιχορήγηση για Ίδρυση Νέων επιχειρήσεων Read More »

Επιχορήγηση για Ίδρυση Νέων Τουριστικών επιχειρήσεων

Προκηρύχθηκε η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων», η οποία αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουρισμού, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που εκτός από την συμβολή τους στην αύξηση της δυναμικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, θα προσφέρουν ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες και θα συμβάλουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης (https://21-27.antagonistikotita.gr/nea-drasi-enischysi-tis-idrysis-kai-leitourgias-neon-mikromesaion-touristikon-epicheiriseon/)

 

Ο ελάχιστος και μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων είναι από 80.000€ έως και 400.000€.

 

Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:

 • 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά
 • επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Οι δαπάνες που επιχορηγούνται καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκαίων επενδύσεων (κτιριακά, εξοπλισμό, υπηρεσίες κ.α.). 

 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης:

55.30.11 Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ)
55.30.12 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής (τροχόσπιτα) και ρυμουλκούμενα οχήματα (τρέιλερ)
79.11.12 Υπηρεσίες κράτησης για σιδηροδρόμους
79.11.13 Υπηρεσίες κράτησης για λεωφορεία
79.11.14 Υπηρεσίες κράτησης για ενοικίαση οχημάτων
79.11.21 Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα
79.11.22 Υπηρεσίες κράτησης για κρουαζιέρες
79.12.12 Υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων
79.90.11 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής
79.90.12 Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών
79.90.20 Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών
79.90.32 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους
79.90.39 Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
55.10.10.01 Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β’ κατηγορίας και κάτω, με εστιατόριο
55.10.10.02 Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β’ κατηγορίας και κάτω, χωρίς εστιατόριο
55.10.10.03 Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α’ κατηγορίας, με εστιατόριο
55.10.10.04 Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α’ κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο
55.20.11.04 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια
55.30.12.01 Υπηρεσίες μακρόχρονης μίσθωσης χώρου για τροχόσπιτα
77.11.10.01 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό
77.21.10.03 Υπηρεσίες ενοικίασης ειδών κατασκήνωσης
77.21.10.05 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού χιονοδρομικών αθλημάτων (παγοπέδιλων, μποτών κλπ)
79.11.11.01 Υπηρεσίες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με προμήθεια
79.11.19.01 Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με προμήθεια
79.11.19.02 Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών εισιτηρίων εξωτερικού με προμήθεια, από πρακτορείο ταξιδίων
79.11.19.03 Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, με προμήθεια
79.11.23.01 Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος
79.12.11.01 Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό

 

Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της Προκήρυξης της Δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και θα  δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

Κατηγορία Β. Νεοσύστατες. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης). Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση.

Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης «Καταλύματα» (ΚΑΔ 55) του τομέα του τουρισμού θα πρέπει να ακολουθούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Ξενοδοχεία
Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
Δυναμικότητα δώδεκα (12) κλίνες και άνω
Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

 

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: τρεις (3)
Σημειώνεται: Το σύνολο των καταλυμάτων αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.
Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
Ελάχιστη δυναμικότητα δώδεκα (12) κλίνες

 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: Δευτέρα 18.12.2023
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: Πέμπτη 29.02.2024 

 

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΟΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.

 

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση, κοινώς προκρίνονται οι αιτήσεις με τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν πρέπει να έχουν πληρότητα φακέλου (αλλιώς απορρίπτονται) και ελάχιστη βαθμολογία 70/100.

Βαθμολογήστε την επενδυτική σας πρόταση χρησιμοποιώντας το εργαλείο εδώ

Επιχορήγηση για Ίδρυση Νέων Τουριστικών επιχειρήσεων Read More »

ΕΣΠΑ – Leader Ιδιωτικές Επενδύσεις Λάρισα

Προκηρύχθηκε από την ΑΕΝΟΛ Α.Ε. το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD» και είναι ανοικτό για υποβολή προτάσεων επιχορήγησης επενδύσεων.

Οι επενδύσεις που επιχορηγούνται στην παρούσα φάση, αφορούν νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν σε μία από τις παρακάτω δράσεις:


Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού, με ποσοστό επιχορήγησης 55 – 65%.

Η επιχορήγηση παρέχεται κυρίως σε γεωργούς, φυσικά πρόσωπα και στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Οι επενδύσεις μπορεί να αφορούν (ενδεικτικά): Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, χώρων εστίασης και αναψυχής, γραφείων  προώθησης αγροτικού τουρισμού, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού), χώρους γευσιγνωσίας κλπ.


Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, με ποσοστό επιχορήγησης 50%.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων (π.χ. Προϊόντα γάλακτος και γαλακτοκομικά με έμφαση στη φέτα και τα πιστοποιημένα προϊόντα της περιοχής,  Προϊόντα σιτηρών-ψυχανθών, Κρέας, κρεατοσκευάσματα, οπωροκηπευτικά,  Προϊόντα ελιάς /ελαιολάδου, Προϊόντα αμπέλου, οίνος και αποστάγματα, Ξύδι, Αυγά, Μέλι και λοιπά προϊόντα μελισσοκομίας, Προϊόντα καλλιεργειών υπό κάλυψη όπως θερμοκήπια, δικτυοκήπια, υδροπονικές καλλιέργειες κλπ, όσπρια, Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, άνθη και δενδρώδεις καλλιέργειες κλπ.

Προτάσεις που αφορούν σε λιανικό εμπόριο και σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα (εκτός ζωοτροφών) δεν είναι επιλέξιμες.

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων όπως προβλέπεται στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο, ανάλογα με την περίπτωση.

Οι επενδύσεις επιδοτούνται με τα παραπάνω ποσοστά, εφόσον γίνουν σε κάποια από τις παρακάτω περιοχές:


ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ

Δημοτική Κοινότητα Αγιάς

Τοπική Κοινότητα Αετολόφου

Τοπική Κοινότητα Ανάβρας

Τοπική Κοινότητα Γερακαρίου

Τοπική Κοινότητα Ελάφου

Τοπική Κοινότητα Μεγαλοβρύσου

Τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου

Τοπική Κοινότητα Νερομύλων

Τοπική Κοινότητα Ποταμιάς

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ

Τοπική Κοινότητα Στομίου

Τοπική Κοινότητα Καρίτσης

Τοπική Κοινότητα Ομολίου

Τοπική Κοινότητα Παλαιοπύργου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ

Τοπική Κοινότητα Δήμητρας

Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλής

Τοπική Κοινότητα Ανατολής

Τοπική Κοινότητα Καστρίου

Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

Τοπική Κοινότητα Σωτηρίτσας

Τοπική Κοινότητα Μελιβοίας

Τοπική Κοινότητα Σκήτης

Τοπική Κοινότητα Σκλήθρου

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Δημοτική Κοινότητα Ελασσόνος

Τοπική Κοινότητα Βαλανίδας

Τοπική Κοινότητα Γαλανόβρυσης

Τοπική Κοινότητα Δρυμού

Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού Ελασσόνος

Τοπική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου

Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου

Τοπική Κοινότητα Στεφανοβούνου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ

Δημοτική Κοινότητα Κρανέας Ελασσόνος

Τοπική Κοινότητα Άκρης

Τοπική Κοινότητα Λουτρού Ελασσόνος

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΗΣ

Δημοτική Κοινότητα Βερδικούσσης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ

Τοπική Κοινότητα Καρυάς

Τοπική Κοινότητα Κρυόβρυσης

Τοπική Κοινότητα Συκαμινέας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ

Δημοτική Κοινότητα Λιβαδίου

Τοπική Κοινότητα Δολίχης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ

Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας Ελασσόνος

Τοπική Κοινότητα Κοκκινογείου

Τοπική Κοινότητα Κοκκινοπηλού

Τοπική Κοινότητα Λόφου

Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδος

Τοπική Κοινότητα Πυθίου

Τοπική Κοινότητα Φλάμπουρου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

Τοπική Κοινότητα Βλαχογιαννίου

Τοπική Κοινότητα Αμουρίου

Τοπική Κοινότητα Δομενίκου

Τοπική Κοινότητα Μαγούλας

Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Ελευθεροχωρίου

Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου

Τοπική Κοινότητα Πραιτωρίου

Τοπική Κοινότητα Συκέας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

Τοπική Κοινότητα Σαρανταπόρου

Τοπική Κοινότητα Αζώρου

Τοπική Κοινότητα Γερανίων

Τοπική Κοινότητα Γιαννωτών

Τοπική Κοινότητα Λυκουδίου

Τοπική Κοινότητα Μηλέας

Τοπική Κοινότητα Τσαπουρνιάς

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ

Δημοτική Κοινότητα Τσαριτσάνης

ΚΙΛΕΛΕΡ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ

Δημοτική Κοινότητα Νικαίας

Τοπική Κοινότητα Διλόφου Λαρίσης

Τοπική Κοινότητα Ζαππείου

Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου

Τοπική Κοινότητα Μύρων

Τοπική Κοινότητα Νέας Λεύκης

Τοπική Κοινότητα Νέων Καρυών

Τοπική Κοινότητα Χαράς

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΙΟΥ

 

Τοπική Κοινότητα Αρμενίου

Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Μοναστηρίου

Τοπική Κοινότητα Νίκης

Τοπική Κοινότητα Σωτηρίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΕΛΕΡ

Τοπική Κοινότητα Κιλελέρ

Τοπική Κοινότητα Αγναντερής

Τοπική Κοινότητα Καλαμακίου

Τοπική Κοινότητα Μελίσσης

Τοπική Κοινότητα Νέου Περιβολίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ

Τοπική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων

Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Λαρίσης

Τοπική Κοινότητα Βουναίνων

Τοπική Κοινότητα Δοξαρά

Τοπική Κοινότητα Κραννώνος

Τοπική Κοινότητα Κυπαρίσσου

Τοπική Κοινότητα Μαυροβουνίου

Τοπική Κοινότητα Μικρού Βουνού

Τοπική Κοινότητα Ψυχικού

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ

Τοπική Κοινότητα Πλατυκάμπου

Τοπική Κοινότητα Γαλήνης

Τοπική Κοινότητα Γλαύκης

Τοπική Κοινότητα Ελευθερίου

Τοπική Κοινότητα Μελίας

Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου

Τοπική Κοινότητα Ναμάτων

Τοπική Κοινότητα Ομορφοχωρίου

Τοπική Κοινότητα Χάλκης

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αμφιθέα

Κουλούριο

Τοπική Κοινότητα Τερψιθέας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Δημοτική Κοινότητα Γιάννουλης

Δημοτική Κοινότητα Φαλάννης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ

Τοπική Κοινότητα Κοιλάδος

Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλέας

Τοπική Κοινότητα Ελευθερών

Τοπική Κοινότητα Κουτσοχέρου

Τοπική Κοινότητα Λουτρού Λαρίσης

Τοπική Κοινότητα Μάνδρας

Τοπική Κοινότητα Ραχούλας

ΤΕΜΠΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ

Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου

Τοπική Κοινότητα Ελάτειας

Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού Λαρίσης

Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

Τοπική Κοινότητα Αμπελακίων

Τοπική Κοινότητα Τεμπών

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΝΝΩΝ

Δημοτική Κοινότητα Γόννων

Τοπική Κοινότητα Ιτέας

Τοπική Κοινότητα Καλλιπεύκης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ

Τοπική Κοινότητα Πυργετού

Τοπική Κοινότητα Αιγάνης

Τοπική Κοινότητα Κρανέας

Τοπική Κοινότητα Ραψάνης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΣΩΝΟΣ

Δημοτική Κοινότητα Συκουρίου

Τοπική Κοινότητα Καλοχωρίου

Τοπική Κοινότητα Κυψελοχωρίου

Τοπική Κοινότητα Νέσσωνος

Τοπική Κοινότητα Όσσης

Τοπική Κοινότητα Πουρναρίου

Τοπική Κοινότητα Σπηλιάς

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Δημοτική Κοινότητα Τυρνάβου

Τοπική Κοινότητα Αργυροπουλείου

Τοπική Κοινότητα Δαμασίου

Τοπική Κοινότητα Δένδρων Τυρνάβου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ

Δημοτική Κοινότητα Αμπελώνος

Τοπική Κοινότητα Βρυοτόπου

Τοπική Κοινότητα Δελερίων

Τοπική Κοινότητα Ροδιάς

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Δημοτική Κοινότητα Φαρσάλων

Τοπική Κοινότητα Αχιλλείου

Τοπική Κοινότητα Βρυσιών

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΙΠΠΕΑ

Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Ευυδρίου

Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων

Τοπική Κοινότητα Βασιλή

Τοπική Κοινότητα Κατωχωρίου

 

Τοπική Κοινότητα Κρήνης

Τοπική Κοινότητα Πολυνερίου

Τοπική Κοινότητα Σταυρού

Τοπική Κοινότητα Υπερείας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ

Τοπική Κοινότητα Ναρθακίου

Τοπική Κοινότητα Δένδρων Φαρσάλων

Τοπική Κοινότητα Διλόφου Φαρσάλων

Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας Φαρσάλων

Τοπική Κοινότητα Σκοπιάς

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ

Τοπική Κοινότητα Βαμβακούς

Τοπική Κοινότητα Αμπελείας

Τοπική Κοινότητα Δασολόφου

Τοπική Κοινότητα Ερέτριας

Τοπική Κοινότητα Ζωοδόχου Πηγής

Τοπική Κοινότητα Κάτω Βασιλικών

Τοπική Κοινότητα Νεράιδας

Τοπική Κοινότητα Πολυδαμείου

Τοπική Κοινότητα Ρευματιάς

Τοπική Κοινότητα Σιτοχώρου

Τοπική Κοινότητα Σκοτούσσης

Τοπική Κοινότητα Χαλκιάδων


Ιδιωτική συμμετοχή για την επένδυση

Είναι τα κεφάλαια που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος και ισούνται με τη διαφορά [Προϋπολογισμός Επένδυσης Μείον Επιχορήγηση]. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο ή/και συνδυασμό τους. Η απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής δύναται να τεκμηριώνεται, είτε με υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, είτε με σχετικό τραπεζικό έγγραφο είτε με την κατοχή άλλου άμεσα ρευστοποιήσιμου τίτλου όπως μετοχές και ομόλογα.


Επιλέξιμες (ενδεικτικά) δαπάνες

– Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.

– Η αγορά (συμπεριλαμβανομένη της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης. Επίσης ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον αντιστοιχούν στην δυναμικότητα ή της ανάγκες της μονάδας και δεν αποτελούν μεμονωμένη δαπάνη αλλά συμπληρωματική δαπάνη σε παραγωγικές επενδύσεις.

– Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:

i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης.

ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.

– Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες συμβούλου και πιστοποίησης.

– Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.

– Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.

– Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.

– Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

  Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις.


Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης για την έγκριση των επενδυτικών προτάσεων

Η τυπική πληρότητα της αίτησης στήριξης.

Η ορθότητα, πληρότητα και ρεαλιστικότητα της Μελέτης Βιωσιμότητας.

Εξετάζεται εάν η πρόταση (Αίτηση Στήριξης, Δικαιολογητικά) είναι σύμφωνη με τα περιγραφόμενα που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη.

Αξιολογείται ο συνολικός αναλυτικός προϋπολογισμός της Αίτησης Στήριξης και πρέπει να αποδεικνύεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας και η λειτουργικότητα της προτεινόμενης πράξης. Η εξέταση του κριτηρίου γίνεται με βάση σχετικά στοιχεία/προβλέψεις της μελέτης (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια), ενώ παράλληλα υποβάλλεται από το δυνητικό δικαιούχο, έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που καταθέτουν Αίτηση Στήριξης, εξετάζεται εάν λειτουργούν νόμιμα για όλες τις δηλωθείσες δραστηριότητες, γεγονός που θα πρέπει να τεκμηριώνεται με την προσκόμιση π.χ. Έναρξης εργασιών ή αποκόμματος από taxisNET, Άδειας Λειτουργίας ή Σήματος ΕΟΤ (για καταλύματα), τα οποία βρίσκονται σε ισχύ κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης κλπ.

Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης, χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων.

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης (εξασφάλιση των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων / εγκρίσεων / αδειών).

ΕΣΠΑ – Leader Ιδιωτικές Επενδύσεις Λάρισα Read More »

Επιχορήγηση για Πράσινη Μετάβαση επιχειρήσεων

Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»  https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1627 που στοχεύει στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Τα επιχειρηματικά σχέδια υποβάλλονται για επιχορήγηση από 22/3/2023 έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ).

Μετά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Συνεπώς, οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και δύναται να καταστήσει την αίτηση ως απορριπτέα.

Η Δέσμη προγραμμάτων επιχορήγησης χωρίζεται στις δύο παρακάτω δράσεις:

 • Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ:

Αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή ως Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας
 • Να έχουν τρείς τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιπλέον, θα πρέπει να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται σε τάξη μεγέθους 40-50%.

Επιχορηγούμενες Δαπάνες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
 • Έμμεσες δαπάνες
 • Δαπάνη για σύμβουλο επιχείρησης, σύμβουλο ΕΣΠΑ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 • Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική επένδυση ΜμΕ:

Αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας.
 • Να έχουν δύο τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότηση.

Επιπλέον, θα πρέπει να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως και 200.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται σε τάξη μεγέθους 40-50%.

Επιχορηγούμενες Δαπάνες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
 • Έμμεσες δαπάνες
 • Δαπάνη για σύμβουλο επιχείρησης, σύμβουλο ΕΣΠΑ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.Δαπάνες που επιχορηγούνται


1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής εργασίες που περιλαμβάνουν το κόστος διαφόρων υλικών και εργασιών για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων) καθώς και τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης επιχείρησης.

Οι κυριότερες εργασίες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή, ενδεικτικά είναι:

 • χωματουργικές εργασίες – θεμελιώσεις,

 • κατασκευή φέροντος οργανισμού,

 • χρωματισμοί,

 • κουφώματα-υαλοπετάσματα, επικαλύψεις-επενδύσεις, μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές, συνήθεις

 • ηλεκτρολογικές / υδραυλικές εργασίες, διαμόρφωση ειδικών χώρων (π.χ. οικοδομικές εργασίες για την κατασκευή πισίνων, παιδικών χαρών, γήπεδο αθλοπαιδιών κλπ), περίφραξη οικοπέδου, κλπ.

 • Επίσης περιλαμβάνονται οι κτηριακές κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία καθώς και οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας, εφ’ όσον αυτές παγιοποιούνται.

Γενικές Επισημάνσεις για την Κατηγορία Δαπανών 1

Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να συνοδεύονται από τις προβλεπόμενες από τη κείμενη νομοθεσία άδειες (εφόσον απαιτείται), ειδάλλως θα είναι μη επιλέξιμες.

Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να καταδεικνύεται με το 1ο αίτημα πιστοποίησης και πριν την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης. Ειδικά για ανέγερση/επέκταση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης.

Δεν είναι επιλέξιμες οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες καθώς και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 1 είναι έως 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.


2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές δαπάνες)

2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και λειτουργία, νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού κάθε μορφής που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών της ενισχυόμενης επιχείρησης, ή / και την επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας τους, υπό τους ακόλουθους όρους:

Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός πρέπει να εξυπηρετεί άμεσα τη λειτουργία της επιχείρησης, να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.

Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά νέου πλοίου ή σκάφους κάθε είδους (αναψυχής, ξύλινο, μηχανοκίνητο, ιστιοφόρο κ.λ.π.) που είναι μικρότερο των 7 μέτρων. Μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης, το σκάφος υποχρεούται να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων, με τίτλο «e – Μητρώο Πλοίων».

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για εξοπλισμό ΤΠΕ (hardware & software), εκτός εάν αυτές αποτελούν άμεσο παρελκόμενο της λειτουργίας του ενισχυόμενου παραγωγικού – μηχανολογικού εξοπλισμού, συνδέονται άμεσα με την δραστηριότητα της επιχείρησης και είναι απαραίτητος για την άσκηση ή και για τη βελτιστοποίηση αυτής.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.

Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως ισχύει, να περιλαμβάνει υποχρέωση αγοράς των στοιχείων ενεργητικού από τον δικαιούχο της ενίσχυσης κατά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 27 «Χρηματοδοτική μίσθωση» της με Α.Π. 114947/01.12.2022 (Β΄ 6132) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027».

2.2 Λοιπός Εξοπλισμός

Προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού, όπως:

o έπιπλα γραφείου.

o συστήματα ασφαλείας και πυρασφάλειας, κ.λ.π.

Οι δαπάνες της κατηγορίας 2.2 δεν δύναται να υπερβαίνουν συνολικά το 5% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας 2.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 2 είναι έως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.


3. Εξοπλισμός GREEN

(δίνει extra 10% επιχορήγηση στην επένδυση, εφόσον αποτελεί τουλάχιστον 20% επί του προϋπολογισμού της)

3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου απαραίτητου ΤΠΕ (hardware & software) που στοχεύουν για την βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας, όπως παρατίθενται κατωτέρω:

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ή και ψύξης (πχ αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά invnerter) καθώς και παροχής ζεστού νερού χρήσης

Εξοπλισμός και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από την λειτουργία παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού.

Αντικατάσταση/εγκατάσταση μονώσεων σωληνώσεων – δικτύων – δεξαμενών για μείωση απωλειών.

Εγκατάσταση συμπιεστών, ψυκτικών συγκροτημάτων, καυστήρων / λεβήτων, φούρνων, κλιβάνων υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος EMS (διαχείρισης ενέργειας) για τους χώρους παραγωγής / αποθήκευσης.

Προμήθεια ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών ενεργειακής σήμανσης Α (νέα σήμανση).

Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας για επιχειρήσεις logistics ή χονδρικού εμπορίου ή τουριστικού τομέα όπως προμήθεια ηλεκτροκίνητων παντός τύπου (πχ τύπου ΚΛΑΡΚ).

Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού.

Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων.

Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης συστήματος και ελέγχου φωτισμού στους χώρους της επιχείρησης.

Στην υποκατηγορία αυτή μπορεί να γίνει αποδεκτός και ανάλογος εξοπλισμός που δεν αναγράφεται ανωτέρω με την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται η συμβολή του στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας από τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού.

Ειδικά και μόνο για επενδυτικά σχέδια σε δραστηριότητα ενοικίασης αυτοκινήτων/λεωφορείων είναι επιλέξιμη η προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς ηλεκτρικών με τις εξής προϋποθέσεις:

– Το όχημα θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και στην κυριότητα της επιχείρησης.

– Το όχημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους πελάτες της επιχείρησης.

3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που στοχεύον στην ελαχιστοποίηση και εξοικονόμηση πόρων, αξιοποιώντας πρακτικές επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης πρώτων υλών, ώστε η χρήση των υλικών να γίνεται εφικτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων, όπως παρατίθενται κατωτέρω:

Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση μονάδων για τη διαχείριση των υγρών & στερεών αποβλήτων.

Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση μονάδων, συστημάτων για τον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας.

Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για τη μείωση αέριων ρύπων και όχλησης.

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για μείωση κατανάλωσης και απώλειας νερού.

Προμήθεια/Αναβάθμιση εξοπλισμού για Ανακύκλωση, όπως:

o Κάδους απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής

o Μεταλλικός συμπιεστής απορριμμάτων (Press-container/Baler)

o Εξοπλισμός διαχωρισμού και διαλογής ύλης (π.χ. centrifuge separator)

o Βιομηχανικοί κάδοι κομποστοποίησης οργανικής ύλης

Προμήθεια/Αναβάθμιση εξοπλισμού για Απόβλητα, όπως:

o Μηχανήματα φόρτωσης και διαλογής αποβλήτων

o Τεμαχιστές αποβλήτων

o Εξοπλισμός εσχάρωσης, εξάμμωσης, πρωτοβάθμιας καθίζησης

o Εξοπλισμός δευτεροβάθμιας επεξεργασίας-μέθοδος ενεργού ιλύος και βιολογικής/ χημικής απομάκρυνσης

Προμήθεια/Αναβάθμιση εξοπλισμού για Μείωση ελαττωματικών προϊόντων, όπως:

o Μηχανήματα x-ray ελέγχου παραγωγής

o Εξοπλισμός συσσωμάτωσης και αναδιαμόρφωση υλικών (agglomeration machine)

o Τεμαχιστές απορριμμάτων

Προμήθεια/Αναβάθμιση εξοπλισμού για βελτιστοποίηση κατανάλωσης υδάτινων πόρων/επανάχρηση νερού, όπως:

o Συστήματα φιλτραρίσματος νερού (ώσμωση, αφαλάτωση κ.λπ.)

o Έξυπνα συστήματα εξοικονόμησης νερού (φωτοκύτταρα, βαλβίδες ελέγχου ροής, ρυθμιστές τύπου φλοτέρ, μέχρι μονάδες R/O, αμμόφιλτρα, ελαιοδιαχωριστές)

3.3 Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών έως 10kW και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)

Επιλέξιμες δαπάνες για προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή).

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος έως 10kW

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, με κατ’ ελάχιστο ωφέλιμη χωρητικότητα ίση με την ισχύ του σταθμού για μία ώρα.

Εγκατάσταση μονάδων φόρτισης ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων.

Έξυπνοι μετρητές ενέργειας και τηλεμετρία (smart metering)

Οι ανωτέρω ενέργειες της κατηγορίας 3.3 είναι επιλέξιμες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με σύστημα αποθήκευσης , απαιτείται:

o να εξασφαλιστούν, εφόσον απαιτούνται, οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις τόσο για την υλοποίηση όσο και για τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης.

o Η εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει από την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης στην οποία εγκαθίσταται ο υπό ένταξη φωτοβολταϊκός σταθμός, από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, ή/και από βεβαίωση και λοιπά κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης από αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο/φορέα, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10kW.

o H ωφέλιμη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο ίση με την ισχύ του σταθμού για μία ώρα.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 3 είναι έως 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς και νέα συστήματα αποθήκευσης.


4. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών Διαδικασιών

4.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε

Συμβουλευτικές υπηρεσίες μελετών για την προετοιμασία της επιχείρησης (π.χ τεχνική μετάφραση, ξένη νομοθεσία, ειδικές απαιτήσεις αγοράς για την είσοδο των προϊόντων στην χώρα προορισμού)

Δοκιμές και έλεγχοι ποιότητας προϊόντων για συμμόρφωση με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε από διαπιστευμένους φορείς εσωτερικού ή / και εξωτερικού.

Δοκιμές και έλεγχοι ποιότητας για την κατοχύρωση σήματος CE / εξειδικευμένα ευρωπαϊκά ή / και διεθνή σήματα (π.χ ecolabel)

Βιομηχανικοί έλεγχοι

Συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

o CE

o ΕΝ 15088

o ΕΝ 998-2

o ΕΝ 1090-1

Οι δαπάνες που σχετίζονται με την πιστοποίηση – συμμόρφωση προϊόντων (συμβουλευτικές υπηρεσίες μελετών και προπαρασκευαστικές ενέργειες και επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού) όπως αυτές ορίζονται στο σημείο 4.1 είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης Πιστοποίησης / Σήματος. Ειδικότερα, οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την τελική επαλήθευση / πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή να τεκμηριώνεται αποδεδειγμένα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του, ήτοι να έχει ολοκληρωθεί θετικά η επιθεώρηση πιστοποίησης.

4.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες μελετών για την προετοιμασία επιχείρησης, ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος διαχείρισης.

Επιθεώρηση και Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα από διαπιστευμένους φορείς εσωτερικού ή εξωτερικού.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με την πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών (συμβουλευτικές υπηρεσίες μελετών και προπαρασκευαστικές ενέργειες και επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού) όπως αυτές ορίζονται στο σημείο 4.2 είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης Πιστοποίησης / Διαπίστευσης. Ειδικότερα, οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την τελική επαλήθευση / πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή να τεκμηριώνεται αποδεδειγμένα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του, ήτοι να έχει ολοκληρωθεί θετικά η επιθεώρηση πιστοποίησης.

Γενικές επισημάνσεις για τις υποκατηγορίες Δαπανών 4.1 και 4.2 :

Επιλέξιμες δαπάνες των υποκατηγοριών αυτών είναι μόνο οι δαπάνες που αφορούν στην έκδοση Πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης και όχι για την ανανέωση υπάρχουσας.

Στις υποκατηγορίες αυτές οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και προπαρασκευαστικές ενέργειες είναι επιλέξιμες μόνο με παραδοτέο μελέτη που αφορά στις εν λόγω πιστοποιήσεις.

4.3 Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας

4.3.1. Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

4.3.2 Ενέργειες για την κατοχύρωση Σήματος.

4.3.3 Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και την κατοχύρωση σήματος όπως αυτές ορίζονται στα σημεία 4.3.1 και 4.3.2 είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης κατοχύρωσης / σήματος. Ειδικότερα, οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την τελική επαλήθευση /πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από τους αρμόδιους φορείς, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή να τεκμηριώνεται αποδεδειγμένα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του, ήτοι να έχει ολοκληρωθεί θετικά η αξιολόγηση του φακέλου.

Οι δαπάνες του σημείου 4.3 αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση, προστασία, μεταφορά και χρήση και εκμετάλλευση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, αγορά προτύπων ή αδειών εκμετάλλευσης προτύπων κλπ.) για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων. Με την απόκτηση των δικαιωμάτων τεχνογνωσίας η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει την εν λόγω δαπάνη στο μητρώο παγίων κατά τα προβλεπόμενα στην εθνική φορολογική νομοθεσία.

Η διαδικασία επικύρωση – προστασία των ευρεσιτεχνιών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της περιόδου υλοποίησης του έργου.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 4 είναι έως 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.


5. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτη αναφορικά με την συσκευασία, ετικέτα, brand της επιχείρησης. Αφορά αποκλειστικά τα παρακάτω:

Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας

Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας

Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο)

Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες σχεδιασμού (μελέτη επικοινωνιακού σκεπτικού (concept) και προσχέδια και τελικός σχεδιασμός) είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε νέα συσκευασία / ετικέτα / εταιρική ταυτότητα.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 5 είναι έως 5% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.


6. Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

Αφορoύν αποκλειστικά σε:

Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.)

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)

Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη μορφή.

Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε εφαρμογή από την πλευρά των επιχειρήσεων των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος για προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε blog, προσωπικές ιστοσελίδες.

Δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη το κόστος για τη χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (π.χ. αγορά χρόνου σε ραδιοτηλεοπτικά/τηλεοπτικά μέσα).

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 6 είναι μέχρι 20.000€.


7. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Επιλέξιμες είναι αποκλειστικά οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης, μεταφοράς εκθεμάτων και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή της επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.

Η συμμετοχή της επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις επιτρέπεται μόνον με την ιδιότητα του εκθέτη.

Οι εκθέσεις να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από άλλο φορέα η εν λόγω δαπάνη δε θεωρείται επιλέξιμη.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 7 είναι μέχρι 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.


8. Τεχνικές Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

8.1 Τεχνικές μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με πιστοποιημένες δαπάνες κατηγοριών 1, 2 και 3

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν υπηρεσίες παρεχόμενες από μελετητές.

Οι επιλέξιμες μελέτες ενδεικτικά αναφέρονται σε:

σε τεχνικές μελέτες από αρμόδιο μηχανικό για τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων) καθώς και τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης επιχείρησης

σε μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, κλπ) για την έκδοση οικοδομικής άδειας

σε αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών για την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.

σε τεχνικές μελέτες ενεργειακού συμβούλου για την εγκατάσταση συστημάτων/εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας ή/και κυκλικής οικονομίας ή/και συστημάτων ΑΠΕ.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 8.1 είναι έως 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.

8.2 Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών, παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:

o Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.

o Οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.

Για κάθε συμβουλευτική υπηρεσία, πρέπει να υπάρχει σχετική σύμβαση με την επιχείρηση.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου είναι έως 4% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου .

Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες της Κατηγορίας 8 δεν πρέπει να αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.


9. Μεταφορικά Μέσα (GREEN)

Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς ηλεκτρικών για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης.

Η προμήθεια μεταφορικού μέσου της κατηγορίας είναι επιλέξιμη υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:

o Το μεταφορικό μέσο θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, στην κυριότητα της επιχείρησης.

o Το μεταφορικό μέσο να είναι:

είτε επαγγελματικής χρήσης

είτε μικτής χρήσης έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για την μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών

o Η προμήθεια του μεταφορικού μέσου θα πρέπει να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση και να μην προορίζεται για μίσθωση.

o Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταφορικών μέσων θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως ισχύει, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 27 «Χρηματοδοτική μίσθωση» της με Α.Π. 114947/01.12.2022 (Β΄ 6132) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027».

Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη που αφορά σε αγορά για επιβατικά οχήματα

Δεν είναι επιλέξιμη η κατηγορία αυτή για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 9 είναι μέχρι 50.000€


10. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

Οι δαπάνες νέου προσωπικού είναι επιλέξιμες μέχρι ύψους 45.000€ για έως τρεις (3) νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης (ΕΜΕ).


11. Έμμεσες Δαπάνες

Κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες, οι οποίες περιλαμβάνονται στο συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου και υπολογίζονται με βάση σταθερό συντελεστή 7% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών της πράξης.

 

Επιχορήγηση για Πράσινη Μετάβαση επιχειρήσεων Read More »

Επιχορήγηση για Ψηφιακό Μετασχηματισμό επιχειρήσεων

Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» που στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.


Τα επιχειρηματικά σχέδια υποβάλλονται για επιχορήγηση από 23/2/2023 έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ). Μετά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Συνεπώς, οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και δύναται να καταστήσει την αίτηση ως απορριπτέα.


Η Δέσμη προγραμμάτων επιχορήγησης χωρίζεται στις τρεις παρακάτω υποδράσεις:


 • Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ:

Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Ποσοστό επιχορήγησης από 50% έως 60%, ενώ αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000€ έως 30.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.


Η επιχορήγηση αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες -μεταξύ άλλων- θα πρέπει:

 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα τουλάχιστον έτος. Τους επιλέξιμους ΚΑΔ μπορείτε να δείτε εδώ .
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον 3 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας.
 • Η αίτηση χρηματοδότησης ή μέρος αυτής καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν ενταχθεί ή δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου με την πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.1 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.1, level ΑΑ).
 • Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιχορήγηση δίνεται για τις εξής δαπάνες:

 • Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά): Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδραση με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.
 • Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά): Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίηση της παραγωγής κ.λπ.
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (ενδεικτικά): Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Αναλυτικά οι επιχορηγούμενες δαπάνες εδώ.


Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης στο πρόγραμμα.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης (15/2/2023). Πρακτικά, οποιαδήποτε τιμολόγηση, πληρωμή, σύμβαση που σχετίζεται με την επιχορηγούμενη επένδυση πρέπει να γίνει μετά τις 15/2/2023.


 • Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ:

Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Ποσοστό επιχορήγησης από 10% έως 50%, ενώ αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.0000€ έως 650.0000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.


Η επιχορήγηση αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες -μεταξύ άλλων- θα πρέπει:

 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα  έτος. Τους επιλέξιμους ΚΑΔ μπορείτε να δείτε εδώ.
 • Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Η επένδυση να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.
 • Να έχουν 5 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της Πρόσκλησης.
 • Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου με την πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.1 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.1, level ΑΑ).
 • Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιχορήγηση δίνεται για τις εξής δαπάνες:

 • Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά): Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κ.λπ.
 • Δαπάνες Εξοπλισμού για παραγωγή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και προηγμένων ψηφιακών συστημάτων με ενδεικτικές αλλά εστιασμένες δαπάνες (ενδεικτικά): Προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας (π.χ. επιτήρηση χώρων, κυβερνο-προστασία, κ.α.), συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων κ.λπ.
 • Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά): Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κ.λπ.
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (ενδεικτικά): Τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων κ.λπ.

Αναλυτικά οι επιχορηγούμενες δαπάνες εδώ.


Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης στο πρόγραμμα.


Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Πρακτικά, οποιαδήποτε τιμολόγηση, πληρωμή, σύμβαση που σχετίζεται με την επιχορηγούμενη επένδυση πρέπει να γίνει μετά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.


Η συμμετοχή της επιχείρησης στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων (ίδια συμμετοχή), είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης. Η χρήση ιδίων κεφαλαίων (ιδία συμμετοχή) για την κάλυψη του επιχορηγούμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με ίδια κεφάλαια, τεκμηριώνεται μέσω: α. Αύξησης του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου από νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων, β. Αύξησης του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον, γ. Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον.

Τα επενδυτικά σχέδια τα οποία θα ενισχυθούν σύμφωνα με τον Κανονισμό 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (EL L 187/26.6.2014), άρθρο 14 και άρθρο 17, θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης.


Για την ένταξη κάθε αίτησης χρηματοδότησης η συνολική ελάχιστη βαθμολογία είναι το 50.


Το υλοποιηθέν Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο της επένδυσης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του αρχικώς εγκεκριμένου.


 • Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ:

Αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.


Ποσοστό επιχορήγησης από 25% έως 60%, ενώ αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001€ έως 1.200.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.


Η επιχορήγηση αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες -μεταξύ άλλων- θα πρέπει:

 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα τουλάχιστον έτος. Τους επιλέξιμους ΚΑΔ μπορείτε να δείτε εδώ.
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον 9 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της Πρόσκλησης.
 • Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου με την πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.1 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.1, level ΑΑ).
 • Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιχορήγηση δίνεται για τις εξής δαπάνες:

 • Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά): Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας (παραγωγή – μεταφορά – αποθήκευση), παραγωγής / αποθήκευσης / μεταφοράς με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κ.λπ.
 • Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά): Προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυΐας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ.
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (ενδεικτικά): Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜΜΕ, πιστοποίηση συστημάτων κ.λπ.

Αναλυτικά οι επιχορηγούμενες δαπάνες εδώ.


Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης στο πρόγραμμα.


Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Πρακτικά, οποιαδήποτε τιμολόγηση, πληρωμή, σύμβαση που σχετίζεται με την επιχορηγούμενη επένδυση πρέπει να γίνει μετά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.


Η συμμετοχή της επιχείρησης στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων (ίδια συμμετοχή), είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης. Η χρήση ιδίων κεφαλαίων (ιδία συμμετοχή) για την κάλυψη του επιχορηγούμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με ίδια κεφάλαια, τεκμηριώνεται μέσω: α. Αύξησης του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου από νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων, β. Αύξησης του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον, γ. Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον.

Επιχορήγηση για Ψηφιακό Μετασχηματισμό επιχειρήσεων Read More »

Αποτελεσματική επιχειρηματική πληροφόρηση

Καθημερινά, οι πληροφορίες, μας «πολιορκούν» μέσω των διαφόρων καναλιών ενημέρωσης (social media, τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet, newsletters, κύκλος γνωριμιών κ.α.).

Αυτό συμβαίνει βέβαια και στο πεδίο της επιχειρηματικής πληροφόρησης. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα συχνό, αν όχι καθημερινό, με ενημερώσεις για προγράμματα επιχορήγησης όπως το ΕΣΠΑ, ο Αναπτυξιακός Νόμος κ.α., οι οποίες γίνονται από συμβούλους επιχειρήσεων, εμπορικούς αντιπροσώπους, επίσημους φορείς διαχείρισης προγραμμάτων επιχορήγησης, γνωστούς κ.α.

Για παράδειγμα, τους τελευταίους μήνες, διακινούνται και ανακυκλώνονται καθημερινά, πληροφορίες για τα εξής, ενδεικτικά, προγράμματα επιχορήγησης:

 

Aπό τις αρχές του έτους 2022 είχε ανακοινωθεί η πρόθεση προκήρυξης των εξής καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022:

 • Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων.
 • Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων.
 • Νέο Επιχειρείν.
 • Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.
 • Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία.
 • Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία.
 • Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα.
 • Επιχειρηματική εξωστρέφεια.
 • Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων.
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
 • Μεγάλες επενδύσεις.
 • Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.
 • Επιχειρηματικότητα 360.

Aπό τον Σεπτέμβριο του 2022 έχει ανακοινωθεί η προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027».

Aπό το Νοέμβριο του 2022 έχει ανακοινωθεί η προδημοσίευση της δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ».

Aπό τον Δεκέμβριο του 2022 έχει ανακοινωθεί η προδημοσίευση της Δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», όπως επίσης και της Δράσης «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».


Οι παραπάνω ανακοινώσεις προγραμμάτων επιδότησης, φορολογικών απαλλαγών, ενίσχυσης χρηματοδοτικής μίσθωσης κλπ, έχουν δημιουργήσει έναν τεράστιο όγκο πληροφορίας που διακινείται καθημερινά στο περιβάλλον των επιχειρήσεων, απασχολώντας χρόνο και φαιά ουσία από τους επιχειρηματίες και τα στελέχη τους.


Από τα παραπάνω προγράμματα χρηματοδότησης, έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου 2023, τα εξής προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων:

 • Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία, Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022.
 • Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα, Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022.
 • Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων, Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022.
 • Επιχειρηματικότητα 360, Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, μόνο για τα συγκεκριμένα προγράμματα ενισχύσεων υπάρχουν όλες οι λεπτομερείς πληροφορίες, με βάση τις οποίες μία επιχείρηση μπορεί να μελετήσει αν υπάρχει για αυτήν ευκαιρία αξιοποίησής τους.

Η ενασχόληση λοιπόν με διάφορες πληροφορίες που «μπορεί να μας ενδιαφέρουν», οδηγεί απλώς σε απώλεια χρόνου για παραγωγικότερες ασχολίες, καθώς αποσπόμαστε σε διαδικασίες που τελικά δεν επιφέρουν κάποιο αποτέλεσμα.

Αυτή η πραγματικότητα, δημιουργεί, για τις επιχειρήσεις που θεωρούν ότι ο χρόνος είναι σημαντικό κεφάλαιο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, ένα κρίσιμο ερώτημα: πως θα «ξεδιαλέξω» και θα αναλύσω την πληροφορία που είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα, αφιερώνοντας ελάχιστο χρόνο;

Η λύση στο ερώτημα αυτό βασίζεται στην εξής μεθοδολογία εργασίας:

α) ύπαρξη ενός συγκεκριμένου επιχειρηματικού πλάνου από την πλευρά της επιχείρησης, πράγμα που σημαίνει ότι η επιχείρηση γνωρίζει ποιες είναι οι δαπάνες που θέλει να πραγματοποιήσει σε βάθος χρόνου π.χ. ενός έως δύο ετών,

β) σταθερή επικοινωνία με σύμβουλο επιχειρήσεων, ο οποίος θα έχει καταγράψει τις ανάγκες της επιχείρησης και θα γνωρίζει σε βάθος την φιλοσοφία των προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων, για να συνδράμει με επισημάνσεις, ώστε να βελτιωθεί η προετοιμασία της επιχείρησης,

γ) εβδομαδιαία παρακολούθηση των προγραμμάτων επιδότησης από σύμβουλο επιχειρήσεων, με βασική προϋπόθεση να υπάρχει εμπειρία στην ανάγνωση και στο άκουσμα των διαφόρων ειδήσεων για προγράμματα επιχορήγησης, ώστε να μπορεί να «ξεδιαλέξει» αποτελεσματικά την πληροφορία που έχει αξία για την επιχείρηση.

Με αυτόν τον τρόπο, η επιχείρηση ενημερώνεται εγκαίρως, στοχευμένα και αποτελεσματικά, μειώνοντας δραστικά τον χαμένο χρόνο αναζήτησης ευκαιριών και διεκδικώντας ρεαλιστικές ευκαιρίες χρηματοδότησης των επενδυτικών της σχεδίων.

Αποτελεσματική επιχειρηματική πληροφόρηση Read More »

Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση Αγροτικών Προϊόντων – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αφορά στην επιχορήγηση των επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών και μη προϊόντων, βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση και του εμπορίου.

Μεταποίηση και εμπορία γεωργικού προϊόντος:Επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν.

Εξαίρεση: εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωτικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση.

Μεταποίηση και εμπορία μη γεωργικού προϊόντος: Αφορά σε κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος, ως Α΄ ύλη της παραγωγικής διαδικασίας.

 

Στόχοι 

 • Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων ή/και της υιοθέτησης της συμβολαιακής γεωργίας.
 • Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων.
 • Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
 • Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

 

Δικαιούχοι

Νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) του ν.4384/2016, Οργανώσεις Παραγωγών του ν.4384/2016 και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν.4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις»,
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν.4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης, οι οποίες εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία υπό τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:
  • Εφόσον μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν με παραγόμενο, τελικό γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας των Α’ υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας. 
  • Εφόσον μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν, με τελικό προϊόν μη γεωργικό προϊόν και κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται, ως Α΄ ύλη, στην ενισχυόμενη επένδυση, είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας.

Η υποχρέωση εφαρμογής της συμβολαιακής γεωργίας ξεκινάει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και τα συμβόλαια είναι τουλάχιστον 3-ετούς διάρκειας. Με την πάροδο 3ετίας από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και εντός προθεσμίας 2 μηνών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή όπου θα τεκμηριώνεται η ανωτέρω προϋπόθεση.

 • Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν.4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης, οι οποίες εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα. Η υποχρέωση διατήρησης του ποσοστού καθετοποίησης ξεκινάει μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3ετής. 
 • Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης
 • Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και της κοινοπραξίας.

 

Δαπάνες

 • Κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων. 
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας. 
 • Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημι-έτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km. 
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. 
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αποκτάται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης. Η αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης, είναι επιλέξιμη εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 
  • Η επιχειρηματική αυτή εγκατάσταση έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί. 
  • Η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με τον πωλητή. 
  • Η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. 
  • Αν στοιχεία του ενεργητικού έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων πριν από την αγορά τους, το κόστος των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου που συνδέονται με την απόκτηση επιχειρηματικής εγκατάστασης.
  • Για τα στοιχεία ενεργητικού που αφορούν σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, η ημερομηνία πρώτης κτίσης δεν είναι μεγαλύτερη των 10 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

Οι συνολικές δαπάνες για την απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει δεν υπερβαίνουν το 30% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης.

 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης. Στον εξοπλισμό μηχανοργάνωσης συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση με την εγκατάσταση συστημάτων τηλε-ελέγχου καθώς και κάθε άλλη επένδυση η οποία οδηγεί σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων. Επιλέξιμος είναι ο εξοπλισμός ο οποίος λειτουργεί κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και συνοδεύεται από αντίστοιχες πιστοποιήσεις εφόσον υφίστανται στην αγορά. 
 • Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία. 
 • Στην περίπτωση αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των δικτύων διανομής (logistic) της επιχείρησης, επιλέξιμος είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός ο οποίος έχει μοναδικό κωδικό αναγνώρισης (serial number) και οι κτιριακές εγκαταστάσεις με την προϋπόθεση ότι το αίτημα πληρωμής συνοδεύεται από τοπογραφικό με γεωχωρική σήμανση και φωτογραφίες με γεωχωρική σήμανση και χρονοσήμανση, όπου αποτυπώνεται η κατάσταση πριν και μετά την επένδυση. 
 • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων) / Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα & branding (logos, εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.) / Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα. Επιπλέον, επιλέξιμα είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.) τα οποία εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνει.
 • Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ. Δε δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 50% της επιλέξιμης δαπάνης. Το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών ορίζεται σε 500.000€ ανά επιχείρηση και ανά επενδυτικό σχέδιο.
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις.
 • Ενισχύσεις καινοτομίας.
 • Επενδύσεις σε ΑΠΕ.

 

Οι επενδύσεις κυμαίνονται από 500.000€ – 12.500.000€.

 

Τα ποσοστά της επιχορήγησης από το Ταμείο Ανάκαμψης εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

Περιφέρειες 

Μέγεθος Επιχειρήσεων

Μεγάλες

Μεσαίες

Μικρές

Βόρειο Αιγαίο 

45%

55%

55%

Κρήτη 

40%

50%

55%

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

45%

55%

55%

Κεντρική Μακεδονία

45%

55%

55%

Δυτική Μακεδονία

40%

50%

55%

Ήπειρος

45%

55%

55%

Θεσσαλία

45%

55%

55%

Ιόνια Νησιά 

40%

50%

55%

Δυτική Ελλάδα 

45%

55%

55%

Στερεά Ελλάδα

40%

50%

55%

Πελοπόννησο

40%

50%

55%

Νότιο Αιγαίο

30%

40%

50%

Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι

25%

35%

45%

Δυτικός τομέας Αθηνών

15%

25%

35%

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας επένδυσης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου 

Αφορά στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής και τεκμηριώνεται με τα δικαιολογητικά τραπέζης κλπ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Νόμιμη σύσταση δικαιούχου 

Η νόμιμη σύσταση του δικαιούχου τεκμηριώνεται με τα δικαιολογητικά σύστασης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Πράσινη μετάβαση.

Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση από αυτές που παρατίθενται στη συνέχεια και περιγράφονται στην        υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη: 

 • Επεξεργασία βιολογικών Α’ υλών ή Α’ υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. 
 • Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με τα ελάχιστα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο. 
 • Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. 
 • Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία οχημάτων. 
 • Επενδύσεις σε ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ από ηλιακή ενέργεια. 
 • Επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος. 
 • Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Επένδυση στην Καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση σε επενδύσεις με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή/και σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων και διαδικασιών. Ενδεικτικά αναφέρονται επενδύσεις σε σύγχρονα συστήματα τηλε-ελέγχου και καταγραφής/παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Βιωσιμότητα της επένδυσης.

Για τον προσδιορισμό της βιωσιμότητας της επένδυσης, τα αποδεκτά όρια των επιλεγμένων αριθμοδεικτών        επίδοσης στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη, είναι: 

 • Γενική ρευστότητα του Φορέα πριν την επένδυση (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις) > 1. Αφορά μόνο στις υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κλείσει μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση. 
 • Καθαρό περιθώριο κέρδους του Φορέα μετά την επένδυση (Καθαρό κέρδος / συνολικό τζίρο) > 1% 
 • Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) του Φορέα μετά την επένδυση για περίοδο 10 ετών > 10 
 • Ικανότητα αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων (ΙΑΤ) του Φορέα μετά την επένδυση < 2

Η διάρκεια υλοποίησης των σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης – ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν δύναται να ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.

 

Ενδεικτικά Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης

Υποβολή αίτησης ενίσχυσης:  

 • Συμπλήρωση των πεδίων του Πληροφοριακού συστήματος ΚΑΙ 
 • Συμπλήρωση, υπογραφή και επισύναψη / ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.

Οικονομοτεχνική μελέτη: Συμπλήρωση, υπογραφή και επισύναψη / ηλεκτρονική υποβολή της Οικονομοτεχνικής μελέτης.

Φορολογικά έντυπα ή/και οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων: 

      Α. Τήρηση απλογραφικών λογιστικών βιβλίων 

 • Φορολογικό έντυπο Ε3 για τα έτη 2018, 2019 και 2020 ΚΑΙ 
 • Φορολογικό έντυπο Ν 

      Β. Τήρηση διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων 

 • Οικονομικές καταστάσεις έτους 2018 ΚΑΙ 
 • Οικονομικές καταστάσεις έτους 2019 ΚΑΙ 
 • Οικονομικές καταστάσεις έτους 2020 

Προσδιορισμός της βιωσιμότητας ης επένδυσης: Όπως προκύπτει από τη μελέτη σκοπιμότητας.

Άδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας ή δικαιολογητικό απαλλαγής.

Απόφαση κήρυξης της περιοχής ως πληγείσα ή επιλέξιμη προς ένταξη στο ΤΔΜ.

Αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές), τοπογραφικό & διάγραμμα κάλυψης.

Προμετρήσεις & προϋπολογισμός κτιριακών εργασιών, αναλυτική τεχνική περιγραφή.

Προσφορές και prospectus εξοπλισμού και ειδικών εγκαταστάσεων.

Τίτλοι κυριότητας εγκαταστάσεων, προσύμφωνα μίσθωσης κλπ.

 

Δραστηριότητες που επιχορηγούνται

Εντάσσονται συγκεκριμένοι ΚΑΔ των κάτωθι δραστηριοτήτων:

10.1 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος

10.3 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

10.4 Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών

10.5 Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων

10.6 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων· παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

10.7 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων

10.8 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής

10.9 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών

11.01 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών

11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια

11.03 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

11.04 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

11.05 Ζυθοποιία

11.06 Παραγωγή βύνης

11.07 Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών

12.00 Παραγωγή προϊόντων καπνού

13.10 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών

52.10 Αποθήκευση

Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση Αγροτικών Προϊόντων – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Read More »