Επιχορήγηση για Πράσινη Μετάβαση επιχειρήσεων

Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»  https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1627 που στοχεύει στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Τα επιχειρηματικά σχέδια υποβάλλονται για επιχορήγηση από 22/3/2023 έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ).

Μετά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Συνεπώς, οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και δύναται να καταστήσει την αίτηση ως απορριπτέα.

Η Δέσμη προγραμμάτων επιχορήγησης χωρίζεται στις δύο παρακάτω δράσεις:

 • Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ:

Αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή ως Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας
 • Να έχουν τρείς τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιπλέον, θα πρέπει να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται σε τάξη μεγέθους 40-50%.

Επιχορηγούμενες Δαπάνες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
 • Έμμεσες δαπάνες
 • Δαπάνη για σύμβουλο επιχείρησης, σύμβουλο ΕΣΠΑ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 • Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική επένδυση ΜμΕ:

Αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας.
 • Να έχουν δύο τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότηση.

Επιπλέον, θα πρέπει να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως και 200.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται σε τάξη μεγέθους 40-50%.

Επιχορηγούμενες Δαπάνες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
 • Έμμεσες δαπάνες
 • Δαπάνη για σύμβουλο επιχείρησης, σύμβουλο ΕΣΠΑ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.Δαπάνες που επιχορηγούνται


1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής εργασίες που περιλαμβάνουν το κόστος διαφόρων υλικών και εργασιών για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων) καθώς και τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης επιχείρησης.

Οι κυριότερες εργασίες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή, ενδεικτικά είναι:

 • χωματουργικές εργασίες – θεμελιώσεις,

 • κατασκευή φέροντος οργανισμού,

 • χρωματισμοί,

 • κουφώματα-υαλοπετάσματα, επικαλύψεις-επενδύσεις, μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές, συνήθεις

 • ηλεκτρολογικές / υδραυλικές εργασίες, διαμόρφωση ειδικών χώρων (π.χ. οικοδομικές εργασίες για την κατασκευή πισίνων, παιδικών χαρών, γήπεδο αθλοπαιδιών κλπ), περίφραξη οικοπέδου, κλπ.

 • Επίσης περιλαμβάνονται οι κτηριακές κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία καθώς και οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας, εφ’ όσον αυτές παγιοποιούνται.

Γενικές Επισημάνσεις για την Κατηγορία Δαπανών 1

Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να συνοδεύονται από τις προβλεπόμενες από τη κείμενη νομοθεσία άδειες (εφόσον απαιτείται), ειδάλλως θα είναι μη επιλέξιμες.

Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να καταδεικνύεται με το 1ο αίτημα πιστοποίησης και πριν την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης. Ειδικά για ανέγερση/επέκταση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης.

Δεν είναι επιλέξιμες οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες καθώς και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 1 είναι έως 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.


2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές δαπάνες)

2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και λειτουργία, νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού κάθε μορφής που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών της ενισχυόμενης επιχείρησης, ή / και την επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας τους, υπό τους ακόλουθους όρους:

Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός πρέπει να εξυπηρετεί άμεσα τη λειτουργία της επιχείρησης, να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.

Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά νέου πλοίου ή σκάφους κάθε είδους (αναψυχής, ξύλινο, μηχανοκίνητο, ιστιοφόρο κ.λ.π.) που είναι μικρότερο των 7 μέτρων. Μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης, το σκάφος υποχρεούται να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων, με τίτλο «e – Μητρώο Πλοίων».

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για εξοπλισμό ΤΠΕ (hardware & software), εκτός εάν αυτές αποτελούν άμεσο παρελκόμενο της λειτουργίας του ενισχυόμενου παραγωγικού – μηχανολογικού εξοπλισμού, συνδέονται άμεσα με την δραστηριότητα της επιχείρησης και είναι απαραίτητος για την άσκηση ή και για τη βελτιστοποίηση αυτής.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.

Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως ισχύει, να περιλαμβάνει υποχρέωση αγοράς των στοιχείων ενεργητικού από τον δικαιούχο της ενίσχυσης κατά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 27 «Χρηματοδοτική μίσθωση» της με Α.Π. 114947/01.12.2022 (Β΄ 6132) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027».

2.2 Λοιπός Εξοπλισμός

Προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού, όπως:

o έπιπλα γραφείου.

o συστήματα ασφαλείας και πυρασφάλειας, κ.λ.π.

Οι δαπάνες της κατηγορίας 2.2 δεν δύναται να υπερβαίνουν συνολικά το 5% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας 2.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 2 είναι έως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.


3. Εξοπλισμός GREEN

(δίνει extra 10% επιχορήγηση στην επένδυση, εφόσον αποτελεί τουλάχιστον 20% επί του προϋπολογισμού της)

3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου απαραίτητου ΤΠΕ (hardware & software) που στοχεύουν για την βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας, όπως παρατίθενται κατωτέρω:

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ή και ψύξης (πχ αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά invnerter) καθώς και παροχής ζεστού νερού χρήσης

Εξοπλισμός και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από την λειτουργία παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού.

Αντικατάσταση/εγκατάσταση μονώσεων σωληνώσεων – δικτύων – δεξαμενών για μείωση απωλειών.

Εγκατάσταση συμπιεστών, ψυκτικών συγκροτημάτων, καυστήρων / λεβήτων, φούρνων, κλιβάνων υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος EMS (διαχείρισης ενέργειας) για τους χώρους παραγωγής / αποθήκευσης.

Προμήθεια ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών ενεργειακής σήμανσης Α (νέα σήμανση).

Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας για επιχειρήσεις logistics ή χονδρικού εμπορίου ή τουριστικού τομέα όπως προμήθεια ηλεκτροκίνητων παντός τύπου (πχ τύπου ΚΛΑΡΚ).

Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού.

Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων.

Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης συστήματος και ελέγχου φωτισμού στους χώρους της επιχείρησης.

Στην υποκατηγορία αυτή μπορεί να γίνει αποδεκτός και ανάλογος εξοπλισμός που δεν αναγράφεται ανωτέρω με την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται η συμβολή του στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας από τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού.

Ειδικά και μόνο για επενδυτικά σχέδια σε δραστηριότητα ενοικίασης αυτοκινήτων/λεωφορείων είναι επιλέξιμη η προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς ηλεκτρικών με τις εξής προϋποθέσεις:

– Το όχημα θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και στην κυριότητα της επιχείρησης.

– Το όχημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους πελάτες της επιχείρησης.

3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που στοχεύον στην ελαχιστοποίηση και εξοικονόμηση πόρων, αξιοποιώντας πρακτικές επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης πρώτων υλών, ώστε η χρήση των υλικών να γίνεται εφικτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων, όπως παρατίθενται κατωτέρω:

Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση μονάδων για τη διαχείριση των υγρών & στερεών αποβλήτων.

Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση μονάδων, συστημάτων για τον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας.

Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για τη μείωση αέριων ρύπων και όχλησης.

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για μείωση κατανάλωσης και απώλειας νερού.

Προμήθεια/Αναβάθμιση εξοπλισμού για Ανακύκλωση, όπως:

o Κάδους απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής

o Μεταλλικός συμπιεστής απορριμμάτων (Press-container/Baler)

o Εξοπλισμός διαχωρισμού και διαλογής ύλης (π.χ. centrifuge separator)

o Βιομηχανικοί κάδοι κομποστοποίησης οργανικής ύλης

Προμήθεια/Αναβάθμιση εξοπλισμού για Απόβλητα, όπως:

o Μηχανήματα φόρτωσης και διαλογής αποβλήτων

o Τεμαχιστές αποβλήτων

o Εξοπλισμός εσχάρωσης, εξάμμωσης, πρωτοβάθμιας καθίζησης

o Εξοπλισμός δευτεροβάθμιας επεξεργασίας-μέθοδος ενεργού ιλύος και βιολογικής/ χημικής απομάκρυνσης

Προμήθεια/Αναβάθμιση εξοπλισμού για Μείωση ελαττωματικών προϊόντων, όπως:

o Μηχανήματα x-ray ελέγχου παραγωγής

o Εξοπλισμός συσσωμάτωσης και αναδιαμόρφωση υλικών (agglomeration machine)

o Τεμαχιστές απορριμμάτων

Προμήθεια/Αναβάθμιση εξοπλισμού για βελτιστοποίηση κατανάλωσης υδάτινων πόρων/επανάχρηση νερού, όπως:

o Συστήματα φιλτραρίσματος νερού (ώσμωση, αφαλάτωση κ.λπ.)

o Έξυπνα συστήματα εξοικονόμησης νερού (φωτοκύτταρα, βαλβίδες ελέγχου ροής, ρυθμιστές τύπου φλοτέρ, μέχρι μονάδες R/O, αμμόφιλτρα, ελαιοδιαχωριστές)

3.3 Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών έως 10kW και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)

Επιλέξιμες δαπάνες για προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή).

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος έως 10kW

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, με κατ’ ελάχιστο ωφέλιμη χωρητικότητα ίση με την ισχύ του σταθμού για μία ώρα.

Εγκατάσταση μονάδων φόρτισης ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων.

Έξυπνοι μετρητές ενέργειας και τηλεμετρία (smart metering)

Οι ανωτέρω ενέργειες της κατηγορίας 3.3 είναι επιλέξιμες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με σύστημα αποθήκευσης , απαιτείται:

o να εξασφαλιστούν, εφόσον απαιτούνται, οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις τόσο για την υλοποίηση όσο και για τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης.

o Η εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει από την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης στην οποία εγκαθίσταται ο υπό ένταξη φωτοβολταϊκός σταθμός, από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, ή/και από βεβαίωση και λοιπά κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης από αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο/φορέα, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10kW.

o H ωφέλιμη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο ίση με την ισχύ του σταθμού για μία ώρα.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 3 είναι έως 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς και νέα συστήματα αποθήκευσης.


4. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών Διαδικασιών

4.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε

Συμβουλευτικές υπηρεσίες μελετών για την προετοιμασία της επιχείρησης (π.χ τεχνική μετάφραση, ξένη νομοθεσία, ειδικές απαιτήσεις αγοράς για την είσοδο των προϊόντων στην χώρα προορισμού)

Δοκιμές και έλεγχοι ποιότητας προϊόντων για συμμόρφωση με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε από διαπιστευμένους φορείς εσωτερικού ή / και εξωτερικού.

Δοκιμές και έλεγχοι ποιότητας για την κατοχύρωση σήματος CE / εξειδικευμένα ευρωπαϊκά ή / και διεθνή σήματα (π.χ ecolabel)

Βιομηχανικοί έλεγχοι

Συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

o CE

o ΕΝ 15088

o ΕΝ 998-2

o ΕΝ 1090-1

Οι δαπάνες που σχετίζονται με την πιστοποίηση – συμμόρφωση προϊόντων (συμβουλευτικές υπηρεσίες μελετών και προπαρασκευαστικές ενέργειες και επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού) όπως αυτές ορίζονται στο σημείο 4.1 είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης Πιστοποίησης / Σήματος. Ειδικότερα, οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την τελική επαλήθευση / πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή να τεκμηριώνεται αποδεδειγμένα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του, ήτοι να έχει ολοκληρωθεί θετικά η επιθεώρηση πιστοποίησης.

4.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες μελετών για την προετοιμασία επιχείρησης, ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος διαχείρισης.

Επιθεώρηση και Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα από διαπιστευμένους φορείς εσωτερικού ή εξωτερικού.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με την πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών (συμβουλευτικές υπηρεσίες μελετών και προπαρασκευαστικές ενέργειες και επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού) όπως αυτές ορίζονται στο σημείο 4.2 είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης Πιστοποίησης / Διαπίστευσης. Ειδικότερα, οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την τελική επαλήθευση / πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή να τεκμηριώνεται αποδεδειγμένα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του, ήτοι να έχει ολοκληρωθεί θετικά η επιθεώρηση πιστοποίησης.

Γενικές επισημάνσεις για τις υποκατηγορίες Δαπανών 4.1 και 4.2 :

Επιλέξιμες δαπάνες των υποκατηγοριών αυτών είναι μόνο οι δαπάνες που αφορούν στην έκδοση Πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης και όχι για την ανανέωση υπάρχουσας.

Στις υποκατηγορίες αυτές οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και προπαρασκευαστικές ενέργειες είναι επιλέξιμες μόνο με παραδοτέο μελέτη που αφορά στις εν λόγω πιστοποιήσεις.

4.3 Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας

4.3.1. Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

4.3.2 Ενέργειες για την κατοχύρωση Σήματος.

4.3.3 Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και την κατοχύρωση σήματος όπως αυτές ορίζονται στα σημεία 4.3.1 και 4.3.2 είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης κατοχύρωσης / σήματος. Ειδικότερα, οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την τελική επαλήθευση /πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από τους αρμόδιους φορείς, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή να τεκμηριώνεται αποδεδειγμένα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του, ήτοι να έχει ολοκληρωθεί θετικά η αξιολόγηση του φακέλου.

Οι δαπάνες του σημείου 4.3 αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση, προστασία, μεταφορά και χρήση και εκμετάλλευση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, αγορά προτύπων ή αδειών εκμετάλλευσης προτύπων κλπ.) για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων. Με την απόκτηση των δικαιωμάτων τεχνογνωσίας η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει την εν λόγω δαπάνη στο μητρώο παγίων κατά τα προβλεπόμενα στην εθνική φορολογική νομοθεσία.

Η διαδικασία επικύρωση – προστασία των ευρεσιτεχνιών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της περιόδου υλοποίησης του έργου.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 4 είναι έως 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.


5. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτη αναφορικά με την συσκευασία, ετικέτα, brand της επιχείρησης. Αφορά αποκλειστικά τα παρακάτω:

Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας

Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας

Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο)

Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες σχεδιασμού (μελέτη επικοινωνιακού σκεπτικού (concept) και προσχέδια και τελικός σχεδιασμός) είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε νέα συσκευασία / ετικέτα / εταιρική ταυτότητα.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 5 είναι έως 5% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.


6. Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

Αφορoύν αποκλειστικά σε:

Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.)

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)

Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη μορφή.

Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε εφαρμογή από την πλευρά των επιχειρήσεων των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος για προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε blog, προσωπικές ιστοσελίδες.

Δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη το κόστος για τη χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (π.χ. αγορά χρόνου σε ραδιοτηλεοπτικά/τηλεοπτικά μέσα).

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 6 είναι μέχρι 20.000€.


7. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Επιλέξιμες είναι αποκλειστικά οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης, μεταφοράς εκθεμάτων και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή της επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.

Η συμμετοχή της επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις επιτρέπεται μόνον με την ιδιότητα του εκθέτη.

Οι εκθέσεις να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από άλλο φορέα η εν λόγω δαπάνη δε θεωρείται επιλέξιμη.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 7 είναι μέχρι 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.


8. Τεχνικές Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

8.1 Τεχνικές μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με πιστοποιημένες δαπάνες κατηγοριών 1, 2 και 3

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν υπηρεσίες παρεχόμενες από μελετητές.

Οι επιλέξιμες μελέτες ενδεικτικά αναφέρονται σε:

σε τεχνικές μελέτες από αρμόδιο μηχανικό για τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων) καθώς και τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης επιχείρησης

σε μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, κλπ) για την έκδοση οικοδομικής άδειας

σε αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών για την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.

σε τεχνικές μελέτες ενεργειακού συμβούλου για την εγκατάσταση συστημάτων/εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας ή/και κυκλικής οικονομίας ή/και συστημάτων ΑΠΕ.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 8.1 είναι έως 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.

8.2 Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών, παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:

o Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.

o Οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.

Για κάθε συμβουλευτική υπηρεσία, πρέπει να υπάρχει σχετική σύμβαση με την επιχείρηση.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου είναι έως 4% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου .

Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες της Κατηγορίας 8 δεν πρέπει να αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.


9. Μεταφορικά Μέσα (GREEN)

Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς ηλεκτρικών για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης.

Η προμήθεια μεταφορικού μέσου της κατηγορίας είναι επιλέξιμη υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:

o Το μεταφορικό μέσο θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, στην κυριότητα της επιχείρησης.

o Το μεταφορικό μέσο να είναι:

είτε επαγγελματικής χρήσης

είτε μικτής χρήσης έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για την μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών

o Η προμήθεια του μεταφορικού μέσου θα πρέπει να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση και να μην προορίζεται για μίσθωση.

o Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταφορικών μέσων θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως ισχύει, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 27 «Χρηματοδοτική μίσθωση» της με Α.Π. 114947/01.12.2022 (Β΄ 6132) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027».

Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη που αφορά σε αγορά για επιβατικά οχήματα

Δεν είναι επιλέξιμη η κατηγορία αυτή για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 9 είναι μέχρι 50.000€


10. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

Οι δαπάνες νέου προσωπικού είναι επιλέξιμες μέχρι ύψους 45.000€ για έως τρεις (3) νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης (ΕΜΕ).


11. Έμμεσες Δαπάνες

Κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες, οι οποίες περιλαμβάνονται στο συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου και υπολογίζονται με βάση σταθερό συντελεστή 7% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών της πράξης.