Εγγυημένα Δάνεια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Ανακοινώθηκε από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας η παροχή εγγυημένων δανείων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (Pan European Guarantee Fund). 

 

Δικαιούχοι (εν δυνάμει) είναι όλες οι ελληνικές εταιρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους, καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι είναι βιώσιμοι, σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης των τραπεζών. 

 

Τα δάνεια δύναται να εξυπηρετούν κεφάλαιο κίνησης, επενδύσεις, καθώς και αναχρηματοδοτήσεις υφιστάμενων δανείων. 

 

Το ελάχιστο ποσό δανείου για κεφάλαιο κίνησης ορίζεται στο ποσό των 10.000€, ενώ για επενδύσεις στο ποσό των 25.000€. Το μέγιστο ποσό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του κύκλου εργασιών της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης. 

 

Η μέγιστη διάρκεια δανείου δύναται να ανέλθει στα 15 έτη, ενώ η περίοδος χάριτος κατά μέγιστο στους 24 μήνες. 

 

Η εγγύηση δύναται να καλύπτει έως το 70% του παρεχόμενου δανείου, ενώ το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο με βάση EURIBOR, πλέον περιθωρίου χρονικού διαστήματος ίσον με την εκτοκιστική περίοδο, πλέον της εισφοράς του Ν.128/75.