Επιχορήγηση Υπό Σύσταση και Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

Προκηρύχθηκε η δράση επιχορήγησης υπό σύσταση και υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου, η οποία ενισχύει επιχειρήσεις του Νοτίου Αιγαίου, στους τομείς της Αγροδιατροφής, της Μεταποίησης, του Τουρισμού, των τεχνολογιών και εφαρμογών για το Περιβάλλον, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου.

 

Ο ανώτατος προϋπολογισμός των έργων ορίζεται στο ποσό των 100.000€, ενώ η επιχορήγηση ανέρχεται στο ύψος του 75% του προϋπολογισμού. 

 

Επιπλέον, δύναται να επιδοτηθεί με ποσοστό 100% δαπάνη μισθολογικού κόστους για νέα θέση εργασίας.

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν κτιριακές εργασίες, εργασίες περιβάλλοντος χώρου, αγορά ή/και χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού, προμήθεια λογισμικού, επαγγελματικού οχήματος, ασφαλιστικές εισφορές, μισθολογικό κόστος νέο-προσλαμβανόμενου προσωπικού, αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού, εκπαίδευση προσωπικού, δαπάνες συμβούλων, δαπάνες προβολής/προώθησης, δαπάνες σχεδιασμού – ανάπτυξης – πιστοποίησης προϊόντος/υπηρεσίας, λειτουργικές δαπάνες προμήθεια αναλώσιμων και α’ υλών. Oι δαπάνες θα εξετάζονται για την επιλεξιμότητά τους, το εύλογο του κόστους καθώς και για τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επενδυτικό σχέδιο και κατά την πιστοποίησή τους.

 

Το επιχειρηματικό σχέδιο και ο φάκελος υποψηφιότητας χρειάζεται τεκμηρίωση, καθώς οι αιτήσεις που δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη απαραίτητη βαθμολογία (55 / 100), δεν δύναται να αξιολογηθούν θετικά. Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης είναι: Επίπεδο εκπαίδευσης εταίρων / μετόχων της επιχείρησης, Εμπειρία εταίρων / μετόχων της επιχείρησης, Ανεργία / Δείκτης κέρδους επιχείρησης, Δημιουργία θέσεων απασχόλησης, Δαπάνες κατάρτισης κλπ.

 

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών είναι η 11/2/2022, ενώ η υλοποίηση των έργων δε δύναται να ξεπερνάει την 30/6/2023.