Ενισχύσεις επιχειρηματικών σχεδίων –Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προκηρύχθηκε ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022-Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη και αναμένεται η ενεργοποίηση των Νέων Θεματικών Καθεστώτων για την έναρξη της διαδικασίας των αιτήσεων υπαγωγής. Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος συμβάλει στην διαμόρφωση ενός ιδανικού επενδυτικού κλίματος και ανάπτυξης για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα με καινοτόμες και βελτιωτικές τροποποιήσεις σε σχέση με τον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016. Ειδικότερα:

 • Δημιουργούνται ειδικά καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων με θεματική εξειδίκευση, αντί μίας οριζόντιας διάστασης.
 • Θεσπίζονται αυξημένα ποσοστά κατά 5%-25% στον Νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
 • Εισάγονται βελτιωμένες και ταχύτερες διαδικασίες αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, πιο συγκεκριμένα:
  • Για την περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης, η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
  • Για την περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης, η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 45 ημερών από την λήξη του καθεστώτος. Διαμορφώνεται συγκριτικός πίνακας με βάση την βαθμολογία των επενδυτικών σχεδίων και το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης που θα καθορίζεται  στις οικίες προκηρύξεις των καθεστώτων που προβλέπουν την συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης.
 • Οι μεσαίες επιχειρήσεις που υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια στην περιοχή της Θράκης και στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Φλώρινα, Κοζάνη, Μεγαλούπολη) απολαμβάνουν το προνόμιο του συνδυασμού της ενίσχυσης της επιχορήγησης και φορολογικής απαλλαγής.
 • Ενσωματώνονται νέοι επιλέξιμοι κλάδοι και οικονομικές δραστηριότητες. Οι σημαντικότεροι εντοπίζονται στον τομέα του τουρισμού, ειδικότερα προβλέπεται ως επιλέξιμη δραστηριότητα ο εκσυγχρονισμός  μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε ξενοδοχεία τουλάχιστον 3 αστέρων, οι εγκαταστάσεις αγροτουρισμού, οινοτουρισμού, γεωτουρισμού και καταδυτικού τουρισμού.
 • Εισάγονται νέες κατηγορίες δαπανών Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων που σχετίζονται με την έρευνα και καινοτομία, βιομηχανική ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος, μέτρα ενεργειακής απόδοσης, συμπαραγωγή ενέργειάς υψηλής απόδοσης, παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε., εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, αποκατάσταση μολυσματικών χώρων, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, επαγγελματική κατάρτιση.
 • Η σημαντικότερη καινοτομία του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου εντοπίζεται  στην υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων, τα οποία δεν διαθέτουν τον χαρακτήρα μίας ολοκληρωμένης επένδυσης, αλλά ενισχύονται αποκλειστικά για ειδικές κατηγορίες δαπανών, ορισμένες από τις οποίες αναφέρονται στο προηγούμενο πεδίο.

 

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες:

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 3. Νέο Επιχειρείν
 4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
 5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 6. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια
 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 11. Μεγάλες επενδύσεις
 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 13. Επιχειρηματικότητα 360ο

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 1. Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το  Δημόσιο  χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 
 2. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ενώ η μέγιστη διάρκεια μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη.
 3. Φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιημένων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης αφαιρουμένων του φόρου που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους, κατά μέγιστο εντός 15 φορολογικών ετών, από την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργημένης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.
 5. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου  που αφορά μόνο τις επενδύσεις στο καθεστώς «Νέo Επιχειρείν»
 • Οι τρεις (3) πρώτες παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, ενώ η τέταρτη (4η) παρέχεται αυτοτελώς.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Επιλέξιμες, για ενίσχυση από τα καθεστώτα του νόμου, είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: εμπορική εταιρεία, συνεταιρισμός, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Οργανώσεις και Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες, Δημοτικές Επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις.

Οι ατομικές επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή-πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων-αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» με ανώτατο επιλέξιμο κόστος τις 200.000€.

Επιπλέον ενισχύονται επενδυτικά σχέδια υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρειών, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

α) για μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 1.000.000 ευρώ 

β) για μεσαίες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000 ευρώ

γ) για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000 ευρώ

δ) για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ

ε) για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 ευρώ. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος νόμου θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 • Δημιουργία νέας μονάδας. 
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στον προηγούμενο της έναρξης εργασιών της επένδυσης, οικονομικό έτος. 
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με τον όρο εάν αφορά μεγάλες επιχειρήσεις ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα, κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούμενων φορολογικών ετών. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για: 

 1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για διασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα  ή το 60% για τις επενδύσεις τουρισμού και θερμοκηπίων, ή το 70% για τις επενδύσεις logistics, ή το 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε διατηρητέα κτίρια.
 2. Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων  (κτίρια, μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός) ή και μέρους που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα, εφόσον σωρευτικά ισχύουν τα ακόλουθα: η μονάδα έχει κλείσει, η απόκτηση πραγματοποιείται από τον φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με τον πωλητή, εκτός  εάν πρόκειται για μικρή επιχείρηση η οποία αποκτάται είτε από μέλος της οικογένειας του πωλητή, είτε από υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη, η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται  υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Από τις εν λόγω δαπάνες αφαιρείται το κόστος στοιχείων ενεργητικού τα οποία έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενίσχυσης. 
 3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων  μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας.
 4. Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 5. Εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (πλην κτιριακών) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

Β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για: 

 1. Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων. 
 2. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Το ανώτατο ποσοστό των άυλων δαπανών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης για τις ΜμΕ και το 30% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Γ. Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας 

Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, για 2 (δύο) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Οι δαπάνες της συγκεκριμένης ενότητας ενισχύονται αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις Α ή/και Β.

Οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας και πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Η αύξηση του αριθμού εργαζομένων να αποτυπώνεται σε ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) σε σχέση με την προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
 2. Όλες οι θέσεις εργασίας να καλυφθούν εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης λειτουργίας της επένδυσης. 
 3. Η δημιουργία κάθε νέας θέσης εργασίας μέσω της επένδυσης θα πρέπει να διατηρείται για τις μεγάλες επιχειρήσεις για περίοδο πέντε (5) ετών, για τις μεσαίες επιχειρήσεις για περίοδο τεσσάρων (4) ετών και για τις μικρές επιχειρήσεις για περίοδο τριών (3) ετών ξεκινώντας από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής της.  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

 1. Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε ΜμΕ : Ενισχύονται μέχρι ποσοστού 5% επί του κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των 50.000 ευρώ, με ποσοστό ενίσχυσης 50%.
 2. Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις : Ενισχύονται μέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ ή μέχρι 400.000 ευρώ για τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέχρι το ποσοστό 20% ή 40% αντίστοιχα του ενισχυόμενου κόστους των περιφερειακών ενισχύσεων. 
 3. Δαπάνες για Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης : 

Α. Το αντικείμενο του έργου έρευνας και καινοτομίας πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας

 • Δαπάνες υφιστάμενου προσωπικού (ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό που απασχολούνται αποκλειστικά στο έργο)
 • Δαπάνες απόσβεσης κτιρίων και εξοπλισμού που αντιστοιχούν στην χρήση τους στην διάρκεια του έργου
 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
 • Δαπάνες για διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας

Β. Ένταση  Ενίσχυσης επί των επιλέξιμων δαπανών:   

 • Ποσοστό ενίσχυσης 50% για τη βιομηχανική έρευνα
 • Ποσοστό ενίσχυσης 25% για πειραματική ανάπτυξη
 • Ποσοστό ενίσχυσης 50% για μελέτες σκοπιμότητας 

Γ. Οι δαπάνες ενισχύονται με ποσοστό μέχρι 20% επί του συνολικού κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των 200.000 ευρώ. 

 1. Δαπάνες Καινοτομίας για ΜμΕ 
 • Δαπάνες για την απόκτηση, επικύρωση και προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού,
 • Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού υψηλής ειδίκευσης για δραστηριότητες ανάπτυξης και καινοτομίας που αποσπάται από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση,
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

Ενισχύονται με ποσοστό 50% και δύναται να ανέλθουν έως 20% του συνόλου του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως 200.000 ευρώ.  

 1. Δαπάνες για Διαδικαστική και Οργανωτική Καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις :
 • δαπάνες προσωπικού,
 • δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, κτιρίων και γηπέδων για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο,
 • δαπάνες για γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
 • πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες,

Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 15% των επιλέξιμων δαπανών για τις μεγάλες επιχειρήσεις και το 50% των επιλέξιμων δαπανών για τις ΜμΕ. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται με ποσοστό μέχρι 10% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των 100.000 ευρώ

 1. Επενδυτικές Δαπάνες για την Προστασία του Περιβάλλοντος :

Α. Αφορούν πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες, απαραίτητες για την υπέρβαση των εφαρμοστέων ενωσιακών προτύπων ή την αύξηση του επιπέδου της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων και καθορίζονται ως εξής: 

 • Όταν το κόστος της επένδυσης για την προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να προσδιοριστεί στο
  συνολικό επενδυτικό κόστος ως διακριτή επένδυση, το κόστος που σχετίζεται με την προστασία
  του περιβάλλοντος συνιστά επιλέξιμη δαπάνη.
 • Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το κόστος της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος
  προσδιορίζεται με βάση παρόμοια, λιγότερο φιλική προς το περιβάλλον επένδυση που θα μπορούσε
  προφανώς να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση. Η διαφορά μεταξύ του κόστους των δύο
  επενδύσεων προσδιορίζει το κόστος που συνδέεται με την προστασία του περιβάλλοντος και συνιστά
  τις επιλέξιμες δαπάνες.
 • Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και μπορεί να αυξηθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στην περίπτωση των μεσαίων, ενώ κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες στην περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων. 
 • Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά δεκαπέντε (15) ποσοστιαίες μονάδες για
  επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου α’ της παρ. 3 του
  άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και κατά πέντε (5)
  ποσοστιαίες μονάδες για τις επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις
  του στοιχείου γ’ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ.
 • Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται με ποσοστό μέχρι 20% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων  και έως του ποσού των 200.000€.
 1. Επενδυτικές Δαπάνες για Μέτρα Ενεργειακής Απόδοσης: 
  • Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί
   το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης. Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την
   επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης δεν συνιστούν επιλέξιμες δαπάνες. Δεν
   χορηγούνται ενισχύσεις, όταν οι βελτιώσεις πραγματοποιούνται με σκοπό να εξασφαλισθεί η
   συμμόρφωση των επιχειρήσεων με ενωσιακά πρότυπα, που έχουν ήδη εγκριθεί, έστω και αν δεν
   έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ.
  • Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό 30% αυτών.
  • Η ένταση της ενίσχυσης αυξάνεται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες σε μικρές επιχειρήσεις και κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε μεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης αυξάνεται κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις  προϋποθέσεις του στοιχείου α ́ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ και κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες για τις επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ ́ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ.  
  • Οι  δαπάνες  αυτές  ενισχύονται  μέχρι  ποσοστού  5%  επί  του  συνολικού  ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού 100.000 ευρώ.
 1. Επενδυτικές Δαπάνες για  Συμπαραγωγή Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης από ΑΠΕ: 
  • Οι επενδυτικές ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε πρόσφατα εγκατεστημένη ή ανακαινισμένη δυναμικότητα παραγωγής.
   Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες σε εξοπλισμό που χρειάζεται η
   εγκατάσταση για να λειτουργήσει ως εγκατάσταση συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης, σε
   σύγκριση με συμβατικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης της ίδιας
   δυναμικότητας, ή οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες για την αναβάθμιση της απόδοσης, αν η
   υπάρχουσα εγκατάσταση έχει ήδη επιτύχει το όριο υψηλής απόδοσης. Στην περίπτωση σταθμών
   ηλεκτρικής ισχύος άνω του 1MW, επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται μόνο αυτές που αντιστοιχούν σε
   παραγωγή θερμότητας, η οποία αξιοποιείται για θέρμανση διεργασιών ή χώρων.
  • Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό 45% αυτών.
  • Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις, και κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις.
  • Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί 15 ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου α ́ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ και κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες για τις επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ’ της παρ.3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. 
  • Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 5% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.
 1. Δαπάνες για Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές: 
 • Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγή
  θερμότητας/ψύξης από ΑΠΕ για ιδία χρήση, για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
  από μικρά υδροηλεκτρικά έργα, για επενδυτικά σχέδια παραγωγής θερμότητας/ψύξης από ΑΠΕ,
  για επενδυτικά σχέδια παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων τα οποία δεν είναι βασιζόμενα
  σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης, καθώς και για υβριδικούς σταθμούς ΑΠΕ τόσο στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κρήτης, οι οποίοι πρόκειται να τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία έως την ολοκλήρωση και ηλέκτριση του έργου της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, όσο και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ).. 
 • Επιλέξιμες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εφόσον χορηγούνται μόνο σε νέες εγκαταστάσεις. Ειδικά, για επενδυτικά σχέδια Υβριδικών Σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά επιλέξιμες είναι οι δαπάνες του  συστήματος αποθήκευσης, εφόσον χορηγούνται μόνο σε νέες εγκαταστάσεις. Οι δαπάνες που δεν  συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος δεν είναι επιλέξιμες.
 • Η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται σε ποσοστό 45% των επιλέξιμων δαπανών, εάν οι δαπάνες υπολογίζονται ως εξής: 
   • Όταν το κόστος της επένδυσης για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μπορεί να προσδιοριστεί ως διακριτή επένδυση ως προς το συνολικό επενδυτικό κόστος. 
   • Όταν το κόστος της επένδυσης για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δύναται να προσδιοριστεί με βάση παρόμοια, λιγότερο φιλική προς το περιβάλλον επένδυση, που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση, η διαφορά αυτή μεταξύ του κόστους των δύο επενδύσεων προσδιορίζει το κόστος που συνδέεται με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και συνιστά επιλέξιμη δαπάνη.
 • Η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται σε ποσοστό 30% των επιλέξιμων δαπανών, εάν υπολογίζονται ως εξής:  
   • Για μικρές εγκαταστάσεις που δεν μπορούν να συγκριθούν με παρόμοια λιγότερο φιλική προς το περιβάλλον επένδυση, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μονάδες παραγωγής περιορισμένου μεγέθους, το  συνολικό  κόστος  της  επένδυσης  για  την  επίτευξη  υψηλότερου  επιπέδου  προστασίας  του περιβάλλοντος συνιστά επιλέξιμη δαπάνη.
 • Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις, και κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου α’ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ και κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες για τις επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ ́ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΛΕ σύμφωνα με τον ΧΠΕ.            
  Οι δαπάνες στις περιπτώσεις αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής θερμότητας/ψύξης για ιδία χρήση από ΑΠΕ ενισχύονται μέχρι 20% του
  συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.
 1. Δαπάνες για Εγκατάσταση Αποδοτικών Συστημάτων Τηλεθέρμανσης και Τηλεψύξης:  
 • Επιλέξιμες δαπάνες για τη μονάδα παραγωγής είναι οι πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται για  την κατασκευή, την επέκταση και την ανακαίνιση μίας ή περισσότερων μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας, ώστε να δύνανται να αποτελέσουν αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και  τηλεψύξης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 4342/2015 (Α ́ 143), όπως εκάστοτε ισχύει,  σε σύγκριση με μία συμβατική μονάδα παραγωγής. Η επένδυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του  συστήματος ενεργειακά αποδοτικής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.  Επιλέξιμες δαπάνες για το  δίκτυο διανομής είναι οι επενδυτικές δαπάνες.
 • Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό 45% αυτών.
  Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες για ενισχύσεις που
  χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις και κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες για ενισχύσεις που
  χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης για τη μονάδα παραγωγής μπορεί να
  αυξηθεί κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που
  πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου α ́ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ και κατά 5
  ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του
  στοιχείου γ ́ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Το ποσό της ενίσχυσης για το δίκτυο διανομής δεν
  μπορεί να υπερβεί τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης. Το
  κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων ή μέσω μηχανισμού
  ανάκτησης. 
 • Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι 20% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.
 1. Δαπάνες για Αποκατάσταση  Μολυσμένων Χώρων: 
 • Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που απαιτούνται για τις εργασίες αποκατάστασης, μειωμένες κατά την
  αύξηση της αξίας του οικοπέδου. Στην περίπτωση της αποκατάστασης μολυσμένων χώρων, όλες οι
  δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται μία επιχείρηση κατά την αποκατάσταση του χώρου της μπορεί να
  θεωρηθούν επιλέξιμες επενδύσεις, ανεξαρτήτως του εάν είναι ή όχι δυνατή η εγγραφή των εν λόγω
  δαπανών στον ισολογισμό της ως πάγιων στοιχείων ενεργητικού.
 • Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται στο 50% αυτών. 
 • Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται έως ποσοστού 5% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.
 1. Δαπάνες για Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση Αποβλήτων: 
 • Επιλέξιμες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για να
  πραγματοποιηθεί μία επένδυση σε καλύτερες ή αποδοτικότερες δραστηριότητες ανακύκλωσης ή
  επαναχρησιμοποίησης σε σύγκριση με μία συμβατική μονάδα επαναχρησιμοποίησης και
  ανακύκλωσης ιδίας δυναμικότητας που θα κατασκευαζόταν ελλείψει ενίσχυσης. Τα προς
  επεξεργασία ανακυκλούμενα ή επαναχρησιμοποιούμενα υλικά σε άλλη περίπτωση θα
  απορρίπτονταν ή θα υφίσταντο επεξεργασία με τρόπο λιγότερο φιλικό προς το περιβάλλον. Δεν
  καλύπτονται ενισχύσεις για άλλες εργασίες ανάκτησης αποβλήτων πλην της ανακύκλωσης.
 • Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό 35% αυτών.
  Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες για ενισχύσεις που
  χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις και κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, για ενισχύσεις που
  χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης για τη μονάδα παραγωγής μπορεί να
  αυξηθεί κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που
  πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου α ́ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ και κατά 5
  ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ ́ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι 40% του συνολικού
  ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.
 1. Δαπάνες για Επαγγελματική Κατάρτιση : 
 • Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν την αναβάθμιση των προσόντων (up-skilling) ή την
  επανεκπαίδευση (re-skilling) των εργαζομένων. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες: 
 • δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση, 
 • λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με το έργο
  επαγγελματικής κατάρτισης, όπως έξοδα μετακίνησης, υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το έργο, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο επαγγελματικής κατάρτισης. Εξαιρούνται τα έξοδα διαμονής εκτός από τα ελάχιστα αναγκαία έξοδα διαμονής των εκπαιδευόμενων που είναι εργαζόμενοι με αναπηρία,
 • δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης,
 • δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες, μισθώματα, γενικά έξοδα) για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση.
 • Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό 50% αυτών. Το
  ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί, μέχρι το 70% των επιλέξιμων δαπανών, ως
  εξής: 
 • 10 εκατοστιαίες μονάδες, εάν η επαγγελματική κατάρτιση απευθύνεται σε
  εργαζομένους που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες ή σε εργαζομένους σε μειονεκτική θέση,
 • 10 εκατοστιαίες μονάδες, εάν η ενίσχυση χορηγείται σε μεσαίες επιχειρήσεις και κατά
 • 20 εκατοστιαίες μονάδες εάν χορηγείται σε μικρές επιχειρήσεις. 
 • Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.
 1. Δαπάνες για Συμμετοχή ΜμΕ σε Εμπορικές Εκθέσεις:
 • Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μίας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση. 
 • Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών. 
 • Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.
 1. Επενδυτικές Δαπάνες για Εργαζόμενους σε Μειονεκτική Θέση:  
 1. Εργαζόμενοι σε μειονεκτική θέση : Η ένταση της ενίσχυσης για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
 2. Εργαζόμενοι με αναπηρία: Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 75% των επιλέξιμων
  δαπανών.
 3. Πρόσθετες δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων με αναπηρία: Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) των επιλέξιμων δαπανών.
 4. Πρόσθετες δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση: Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών. 
 • Οι δαπάνες όλων των άνω κατηγοριών ενισχύονται μέχρι ποσοστού 30% επί του
  συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

O νέος χάρτης κρατικών ενισχύσεων για τις επενδύσεις στις περιφέρειες του χάρτη διαμορφώνεται ως εξής:  

Περιφέρειες

 (NUTS2) Περιοχές

(NUTS 3) Μέγιστη Ένταση Περιφερειακών Ενισχύσεων

Μεγάλες επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές 

& Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Βόρειο Αιγαίο Βορείου Αιγαίου

50% 60% 70%

Νότιο Αιγαίο Νοτίου Αιγαίου

30% 40% 50%

Κρήτη Κρήτης

40% 50% 60%

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

50% 60% 70%

Κεντρική Μακεδονία Κεντρικής Μακεδονίας

50% 60% 70%

Δυτική Μακεδονία Δυτικής Μακεδονίας

40% 50% 60%

Ήπειρος Ηπείρου

50% 60% 70%

Θεσσαλία Θεσσαλίας

50% 60% 70%

Ιόνια Νησιά Ιονίων Νήσων

40% 50% 60%

Δυτική Ελλάδα Δυτικής Ελλάδας

50% 60% 70%

Στερεά Ελλάδα Ευρυτανίας

50% 60% 70%

Στερεάς Ελλάδας

40% 50% 60%

Πελοπόννησος Πελοποννήσου

40% 50% 60%

Αττικής

Δυτικός Τομέας Αθηνών

15% 25% 35%

Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική,

Πειραιάς/ Νήσοι

25% 35% 45%

 • Ειδικά για τις περιοχές που ανήκουν  στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, σύμφωνα με τον Ν.4759/2020 (Φλώρινα, Κοζάνη, Μεγαλούπολη) δύναται να ορίζεται για τις μεσαίες επιχειρήσεις συνδυασμός των ενισχύσεων της επιχορήγησης και της φορολογικής απαλλαγής.
 • Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης σε ποσοστό 60% για την περιφερειακή ενότητα Έβρου και 30% για τις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης του προβλεπόμενου από τις διατάξεις ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαμορφώνονται σε 40% και 70% αντίστοιχα.
 • Οι αναφερόμενες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξημένες εντάσεις ενισχύσεων του ΧΠΕ δεν ισχύουν για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50.000.000€.
 • Στις μεγάλες επιχειρήσεις για επενδύσεις στις Περιοχές της Αττικής οι ενισχύσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή .
 • Για το τμήμα της δαπάνης μέχρι 50 εκατομμύρια ευρώ παρέχεται το 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης ενίσχυσης. Για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι τα 100 εκατομμύρια ευρώ, παρέχεται το 50% του ανώτατου περιφερειακού ορίου. 
 • Για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ δεν παρέχεται κανένα ποσοστό ενίσχυσης.
 • Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα 20 εκατομμύρια ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση τα 30 εκατομμύρια για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 Φορολογική Απαλλαγή 

Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% ή του 65% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου και με την προϋπόθεση της προηγούμενης κάλυψης από την επιχείρηση του συνόλου της ίδιας συμμετοχής. Ο φορέας δύναται να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας με τους ακόλουθους, σωρευτικά περιορισμούς: 

 • Η δικαιούμενη ενίσχυση να μην υπερβαίνει, κατά έτος το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 

Επιχορήγηση 

Ποσό που ανέρχεται μέχρι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί να καταβληθεί με την υλοποίηση έργου προϋπολογισμού τουλάχιστον με το 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Το υπόλοιπο ποσό έως το πενήντα τοις εκατό (50%) ή το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης δύναται να καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της υλοποίησης του 50% ή του 65% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου και με την προϋπόθεση της προηγούμενης κάλυψης από την επιχείρηση του συνόλου της ιδίας συμμετοχής. Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης ή το σύνολό της σε περίπτωση μη εφαρμογής της παραπάνω ρύθμισης, καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 

Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 

Η έναρξη της καταβολής της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης δύναται να πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου, της εγκατάστασης στην μονάδα του συνόλου του μισθωμένου εξοπλισμού, σύμφωνα με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Οι ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης παρέχονται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης.

Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος εκ μέρους του φορέα της επένδυσης. Το ποσό που καταβάλλεται υπολογίζεται επί της αξίας απόκτησης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ποσοστά ενισχύσεων και με τον περιορισμό της μη υπέρβασης της καταβολής του εξήντα τοις εκατό (60%) του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου. 

Είναι δυνατή η προεξόφληση των δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης από τον φορέα της επένδυσης μόνο για τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες της σύμβασης μίσθωσης, όπως αυτή έχει εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία. 

Επιδότηση του Κόστους της Δημιουργημένης Απασχόλησης

Η έναρξη της επιδότησης του κόστους της δημιουργημένης απασχόλησης δύναται να πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου δημιουργίας των συνδεόμενων με το επενδυτικό σχέδιο θέσεων εργασίας.

Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά την εκάστοτε πληρωμή του μισθολογικού κόστους εκ μέρους του φορέα της επένδυσης, με τον περιορισμό της υπέρβασης της καταβολής του εξήντα τοις εκατό (60%) του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Στα ακόλουθα κείμενα ενδέχεται να εντοπισθούν αλλαγές και τροποποιήσεις κατά την επίσημη και οριστική προκήρυξη εκάστου 

καθεστώτος ενίσχυσης και ο συντάκτης του εγγράφου δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τις οποιαδήποτε μεταβολές που δύναται να παρατηρηθούν.

 1. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να αναβαθμίζουν τεχνολογικά υφιστάμενες μονάδες, να εισάγουν νέες ψηφιακές λειτουργίες και διαδικασίες και να συνδυάζουν μεθόδους παραγωγής με σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (όπως έχουν παρουσιασθεί παραπάνω και επιπλέον)

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 2. Δαπάνες για καινοτομία στις ΜμΕ.
 3. Δαπάνες για διαδικαστική και Οργανωτική Καινοτομία
 4. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
 5. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
 6. Δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές  Ενέργειας (ΑΠΕ) και για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 7. Δαπάνες για τη αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
 8. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
 9. Ενισχύσεις για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, όπως περιγράφονται στα άρθρα 25 έως 29 του τμήματος 4 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 1. Ενισχύσεις για την προστασία περιβάλλοντος, όπως περιγράφονται στα άρθρα 36-40, 43 και 45-49 του τμήματος 7 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 2. Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση, όπως περιγράφονται στο άρθρο 31, του τμήματος 5 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 3. Ενισχύσεις προς ΜμΕ, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 17-20, 43 του τμήματος 2 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

Είδος Ενίσχυσης

 • Επιχορήγηση
 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους απασχόλησης και χορηγείται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Για τις δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων παρέχεται το 80% του ανώτατου ποσοστού από το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.

Ποσοστά Ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γ.Α.Κ.

Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει τα 10.000.000€

Για τα επενδυτικά σχέδια δαπανών εκτός Περιφερειακής Ενίσχυσης των κατηγοριών 9,10,11,12, το μέγιστο ποσό ενίσχυσης κυμαίνεται στο όριο του 1.000.000€ και δύναται η επένδυση να υποβληθεί μόνο με τις συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών χωρίς τον χαρακτήρα της αρχικής επένδυσης. Για όλες τις επιχειρήσεις τα κίνητρα χορηγούνται στο 100% του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε  περιοχές ορεινές, παραμεθόριες (σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα), ή  νησιωτικές περιοχές, (νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων)

Αξιολόγηση 

Άμεση αξιολόγηση, δηλαδή το κάθε επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται μεμονωμένα κατόπιν υποβολής του.

 1. ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθετούν τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών μονάδων.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (όπως έχουν παρουσιασθεί παραπάνω και επιπλέον)

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 2. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
 3. Δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης (ΑΠΕ) και για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 4. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
 5. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων. 
 6. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση. 
 7. Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 8. Ενισχύσεις για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 25,26,28 και 29 του τμήματος 4 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 9. Ενισχύσεις για προστασία του περιβάλλοντος όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 36-40, 43 και 45-49 του τμήματος 7 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 10. Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 31 του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 11. Ενισχύσεις για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση και εργαζόμενους με αναπηρία, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 32-35 του τμήματος 6 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 12. Ενισχύσεις προς ΜμΕ όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 17-20 του τμήματος 2 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

Είδος Ενίσχυσης

 • Επιχορήγηση
 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους απασχόλησης, με  τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, να χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 80%  του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Ποσοστά Ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γ.Α.Κ.

Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει τα 10.000.000€.

Για τα επενδυτικά σχέδια δαπανών εκτός Περιφερειακής Ενίσχυσης των κατηγοριών 8, 9,10,11, 12, το μέγιστο ποσό ενίσχυσης κυμαίνεται στο όριο του 1.000.000€ και δύναται η επένδυση να υποβληθεί μόνο με τις συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών χωρίς τον χαρακτήρα της αρχικής επένδυσης.

Για όλες τις επιχειρήσεις τα κίνητρα χορηγούνται στο 100% του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε  περιοχές ορεινές, παραμεθόριες (σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα), ή  νησιωτικές περιοχές, (νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων)

Αξιολόγηση 

Άμεση αξιολόγηση, δηλαδή το κάθε επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται μεμονωμένα κατόπιν υποβολής του.

 1. ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να εμπίπτουν στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, της αλιείας, της έρευνας και καινοτομίας, του ψηφιακού και τεχνολογικού εξοπλισμού, της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (όπως έχουν παρουσιασθεί παραπάνω και επιπλέον)

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 2. Δαπάνες εκκίνησης για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 3. Δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ.
 4. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
 5. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης (ΑΠΕ).
 6. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 
 7. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. 
 8. Δαπάνες για τη αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
 9. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση 

αποβλήτων.

 1. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
 2. Ενισχύσεις για πρόσβαση ΜμΕ σε χρηματοδότηση όπως περιγράφονται στο άρθρο 22 του τμήματος 3 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 3. Ενισχύσεις προς ΜμΕ  όπως περιγράφονται στα άρθρα 17-20, του τμήματος 2 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 4. Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 25,26,28 και 29 του τμήματος 4 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 5. Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 36 έως, 40, 43 και 45 έως 49 του τμήματος 7 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

Είδος Ενίσχυσης

 • Επιχορήγηση
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, μέσω του ταμείου συμμετοχών

Δικαιούχοι είναι υπό σύσταση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα χωρίς προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και χωρίς προηγούμενη μετοχική συμμετοχή σε εταιρείες με εξαίρεση κατοχής μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Το κίνητρο της χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου λαμβάνει τις εξής μορφές:

 1. Ίδια κεφάλαια ή οιωνεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου.
 2. Δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου.

Ποσοστά Ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες αρχικών επενδύσεων χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ποσοστού του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό  σχέδιο δεν υπερβαίνει το όριο των 5.000.000€.

Τα ποσοστά ενισχύσεων των δαπανών εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων των κατηγοριών 11, 12, 13, 14  κυμαίνονται στο 100% των ενισχύσεων που προβλέπονται στα αντίστοιχα τμήματα του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Ε.Ε. και μέχρι του 1.000.000€ και επιπλέον δύναται η επένδυση να υποβληθεί μόνο με τις συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών χωρίς τον χαρακτήρα της αρχικής επένδυσης.

Αξιολόγηση 

Συγκριτική αξιολόγηση.

 1. ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Μεγαλόπολης, Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης, την ανάπτυξη των περιοχών και την μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (όπως έχουν παρουσιασθεί παραπάνω και επιπλέον)

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 2. Δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ.
 3. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις.
 4. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
 5. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
 6. Δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ και για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 7. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.  
 8. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
 9. Ενισχύσεις για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 25 έως και 29 του τμήματος 4 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 1. Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 36 έως 40,43 και 45 έως 49 του τμήματος 7 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 2. Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 31 του τμήματος 5 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 3. Ενισχύσεις προς ΜμΕ  όπως περιγράφονται στα άρθρα 17-20, του τμήματος 2 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 4. Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία όπως  αυτές περιγράφονται στα άρθρα 25,26,28 και 29 του τμήματος 4 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 5. Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος όπως

         αυτές περιγράφονται στα άρθρα 36 έως, 40, 43 και 45 έως 49 του    τμήματος 7 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

Είδος Ενίσχυσης

 • Επιχορήγηση
 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι:

Οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Οι Μεγάλες Επιχειρήσεις για παραγωγικές επενδύσεις μόνο όταν αυτές είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης υπό τον όρους ότι συμβάλλουν στην μετάβαση προς μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 2050, είναι απαραίτητες για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις συγκεκριμένες περιοχές και δεν οδηγούν σε μετεγκατάσταση. 

Ποσοστά Ενίσχυσης

Για τις δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων ισχύουν τα ανώτατα ποσοστά από το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.

Για τις δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γ.Α.Κ.

Οι δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων των κατηγοριών 9,10,11, 12, 13, 14 δύναται να υποβληθούν σε διακριτό επενδυτικό σχέδιο που να μην πληροί τον χαρακτήρα της αρχικής επένδυσης.

Τα ποσοστά και το ύψος των ενισχύσεων θα καθορισθούν με ειδική Υπουργική Απόφαση.

Οι φορείς των υπαγόμενων στο συγκεκριμένο καθεστώς επενδυτικών σχεδίων έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης, όπως προβλέπεται στον νόμο για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, χωρίς τις προβλεπόμενες στον νόμο αυτό διαδικασίες.

Αξιολόγηση

Άμεση αξιολόγηση, δηλαδή το κάθε επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται μεμονωμένα κατόπιν υποβολής του.

 1. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ενισχύεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την έρευνα και προωθούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών, που βελτιώνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες και καθιστούν την παραγωγή αποδοτικότερη.

Τα υπαγόμενα σχέδια συμβάλουν στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή στη δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών, στην αξιοποίηση αποτελεσμάτων της έρευνας, στην αύξηση της απασχόλησης και στην δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (όπως έχουν παρουσιασθεί παραπάνω και επιπλέον)

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 2. Δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ.
 3. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις.
 4. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
 5. Δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.
 6. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 7. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
 8. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων. 
 9. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
 10. Δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.
 1. Ενισχύσεις για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 25 έως και 29 του τμήματος 4 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 2. Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 36 έως 40,43 και 45 έως 49 του τμήματος 7 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 3. Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 31 του τμήματος 5 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 4. Ενισχύσεις προς ΜμΕ  όπως περιγράφονται στα άρθρα 17-20, του τμήματος 2 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 5. Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 25,26,28 και 29 του τμήματος 4 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 6. Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 36 έως, 40, 43 και 45 έως 49 του τμήματος 7 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

Είδος Ενίσχυσης

 • Επιχορήγηση
 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους απασχόληση με τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, να χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης  απασχόλησης  στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Ποσοστά Ενίσχυσης

Για τις δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων, τα ποσοστά ενισχύσεων  παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γ.Α.Κ..

Το ποσό ενισχύσεων που χορηγείται σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει το όριο των 10.000.000€.

Για επενδυτικά σχέδια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της αρχικής επένδυσης δύναται να ενισχυθούν μόνο για τις δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων, των κατηγοριών 11,12,13,14,15,16 και μέχρι του ποσού του 1.000.000€, στο 100% των ενισχύσεων που προβλέπονται στα αντίστοιχα τμήματα του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 

Για όλες τις επιχειρήσεις τα κίνητρα χορηγούνται στο 100% του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε  περιοχές ορεινές, παραμεθόριες (σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα), ή  νησιωτικές περιοχές, (νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων), ή Βιομηχανικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε) και Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.)

Αξιολόγηση

Άμεση αξιολόγηση, ήτοι το κάθε επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται μεμονωμένα κατόπιν υποβολής του.

 1. ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΑΛΙΕΙΑ 

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και της αλιείας.

Ειδικότερα τα υπαγόμενα σχέδια αφορούν τους τομείς:

1. της πρωτογενούς παραγωγής

2. της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων

3. της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (όπως έχουν παρουσιασθεί παραπάνω και επιπλέον)

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 2. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
 3. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
 4. Δαπάνες για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 
 5. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
 6. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
 7. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων. 
 8. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
 9. Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
 10. Δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.

Είδος Ενίσχυσης

 • Επιχορήγηση
 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους απασχόλησης.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω είδη εκτός της επιχορήγησης.

Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει τα 10.000.000€ με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών από τους κανονισμούς για την πρωτογενή παραγωγή, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.

Επιμέρους θέματα επιλεξιμότητας επενδυτικών σχεδίων και δαπανών θα καθορισθούν με κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Ποσοστά Ενίσχυσης

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις χορηγούνται τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.  Τα λοιπά είδη ενίσχυσης χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια που περιγράφονται στις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου, εκτός της περίπτωσης όπου το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε διατηρητέο κτίριο και επομένως η επιχορήγηση ανέρχεται στο ενενήντα τοις εκατό (90%) του ανώτατου ορίου.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει όλα τα είδη πλην της επιχορήγησης στο 80% του Χάρτη περιφερειακών Ενισχύσεων ή στο 100%, εκτός της περίπτωσης 4 που χορηγείται στο 90%, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Ανήκουν στον τομέα της αγροδιατροφής.

2. Τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές, ορεινές περιοχές, παραμεθόριες (εντός των 30 χλμ. από τα σύνορα), νησιωτικές περιοχές (νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων).

3. Επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά έργα  υλοποιούνται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ), Οργανωμένους Υποδοχείς μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της επιχείρησης.

4. Τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε κτήρια που είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

5. Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων που έχουν παύσει την λειτουργία της. Η αξία του πάγιου εξοπλισμού της της βιομηχανικής μονάδας η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει πρέπει να καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον το 50% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

6. Περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γ.Α.Κ.

Αξιολόγηση

Συγκριτική αξιολόγηση.

 1. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης (πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων) και στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (όπως έχουν παρουσιασθεί παραπάνω και επιπλέον)

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ.
 2. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
 3. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
 4. Δαπάνες για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 
 5. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
 6. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
 7. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
 8. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
 9. Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
 10. Δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.

Είδος Ενίσχυσης

 • Επιχορήγηση
 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους απασχόλησης με τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, να χορηγούνται στο ανώτατό ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω είδη εκτός της επιχορήγησης να χορηγούνται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια που περιγράφονται στις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου, εκτός της περίπτωσης όπου το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε διατηρητέο κτίριο και επομένως η επιχορήγηση ανέρχεται στο ενενήντα τοις εκατό (90%) του ανώτατου ορίου.

Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει τα 10.000.000€.

Ποσοστά Ενίσχυσης

Τα λοιπά είδη ενίσχυσης χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει όλα τα είδη πλην της επιχορήγησης στο 80% του Χάρτη περιφερειακών Ενισχύσεων ή στο 100%, εκτός της περίπτωσης 4 που χορηγείται στο 90%, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές, ορεινές περιοχές, παραμεθόριες (εντός των 30 χλμ. από τα σύνορα), νησιωτικές περιοχές (νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων).

2. Τα επενδυτικά έργα  υλοποιούνται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ), Οργανωμένους Υποδοχείς μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της επιχείρησης.

4. Τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε κτίρια που είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

5. Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων που έχουν παύσει την λειτουργία τους. Η αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει πρέπει να  καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον το 50% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

6. Περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γ.Α.Κ.

Αξιολόγηση

Συγκριτική αξιολόγηση.

 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στη διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού με την εξαγωγή προϊόντων ή των υπηρεσιών τους.

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εξωστρεφή δραστηριότητα σε ποσοστό που θα προσδιορισθεί στην προκήρυξη του καθεστώτος.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (όπως έχουν παρουσιασθεί παραπάνω) 

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ.
 2. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
 3. Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
 4. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση του άρθρου 31 του τμήματος 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 5. Δαπάνες για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση και εργαζόμενους με αναπηρία των άρθρων 32 έως 35 του Τμήματος 6 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ.651/2014.
 6. Δαπάνες προς ΜμΕ των άρθρων 17 – 20 του τμήματος 2 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

Είδος Ενίσχυσης

 • Επιχορήγηση
 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους απασχόλησης με τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω είδη εκτός της επιχορήγησης. 

Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει τα 10.000.000€.

Ποσοστά Ενίσχυσης

Για όλες τις επιχειρήσεις η ενίσχυση για όλα τα είδη ενίσχυσης κυμαίνεται στο 100% εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές, ορεινές περιοχές, παραμεθόριες (εντός των 30 χλμ. από τα σύνορα), νησιωτικές περιοχές (νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων).

Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γ.Α.Κ.

Για επενδυτικά σχέδια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της αρχικής επένδυσης δύναται να ενισχυθούν μόνο για τις δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων, της κατηγορίας Γ και μέχρι του ποσού του 1.000.000€, στο 100% των ενισχύσεων που προβλέπονται στα αντίστοιχα τμήματα του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ.

Αξιολόγηση

Συγκριτική αξιολόγηση.

 1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ενισχύονται τουριστικά επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν:

1. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4 αστέρων.

2. Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 αστέρων μετά την πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης, καθώς και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.

3. Επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης κτηρίου και ότι αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4 αστέρων.

4. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων κατασκηνώσεων τα οποία ανήκουν  ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων.

5. Ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων.

6. ‘Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια. Δεν περιλαμβάνονται τα προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτίρια και εγκαταστάσεις.

7. ‘Ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εφόσον, α) φέρουν διακριτό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», β) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με τον ΕΛ.ΣΤΑΤ, ii) παραμεθόριες (σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα), iii)  νησιωτικές περιοχές, (νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων), γ) κατατάσσονται σε κατηγορία (5) κλειδιών και δ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων.

8. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων  (όπως έχουν παρουσιασθεί παραπάνω)

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες. 
 2. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
 3. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.
 4. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 5. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
 6. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
 7. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
 8. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
 9. Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
 10. Δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.

Είδος Ενίσχυσης

 • Επιχορήγηση
 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους απασχόλησης, με τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, να χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω είδη εκτός της επιχορήγησης και χορηγούνται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει τα 10.000.000€.

Ποσοστά Ενίσχυσης

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις χορηγείται το 100% του κινήτρου της επιχορήγησης του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, εκτός της περίπτωσης 5 που χορηγείται στο 90%, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου. Τα λοιπά είδη κινήτρων χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει όλα τα κίνητρα  πλην της επιχορήγησης, στο 100% του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, εκτός της περίπτωσης 2 που χορηγείται στο 90%, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε  περιοχές ορεινές, παραμεθόριες (σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα), ή  νησιωτικές περιοχές, (νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων)

2. Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

3. Περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων, παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.

Αξιολόγηση

Συγκριτική αξιολόγηση.

 1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν:

α. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, προς συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικούς λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα, θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄155),

β. Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού.                                                                                                                                                   

γ. Εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυμάτων στην ύπαιθρο τύπου Glamping.

δ. Εγκαταστάσεις καταδυτικού τουρισμού, σύμφωνα με τον Ν.4688/2020.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων  (όπως έχουν παρουσιασθεί παραπάνω)

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες 
 2. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 3. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
 4. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 5. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
 6. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 7. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 8. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 9. Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 10. Δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση

Είδος Ενίσχυσης

 • Επιχορήγηση
 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους απασχόλησης, με τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, να χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις οι ενισχύσεις χορηγούνται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει τα 10.000.000€

Ποσοστά Ενίσχυσης

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις χορηγείται το 100 (εκτός της περίπτωσης που τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε διατηρητέα κτίρια και χορηγείται στο 90%), εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου. Τα λοιπά είδη κινήτρων χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις χορηγείται το 100% (εκτός της περίπτωσης που τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε διατηρητέα κτίρια και χορηγείται στο 90%), εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε  περιοχές ορεινές, παραμεθόριες (σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα), ή  νησιωτικές περιοχές, (νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων).

2. Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

3. Περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων, παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.

Αξιολόγηση

Συγκριτική αξιολόγηση.

 1. ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ενισχύονται μεγάλα επενδυτικά σχέδια των επιλέξιμων κλάδων πλην της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, της αλιείας, της μεταποίησης εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και με την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών υπερβαίνει το ποσό των 15.000.000€. 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Δαπάνες Περιφερειακών ενισχύσεων (όπως έχουν παρουσιασθεί παραπάνω)

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ. 
 2. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
 3. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.
 4. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 5. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
 6. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
 7. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
 8. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
 9. Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
 10. Δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.
 11. Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης.
 12. Δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ.
 13. Δαπάνες διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις. 

Είδος Ενίσχυσης

 • Επιχορήγηση
 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους απασχόλησης, με  τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις οι ενισχύσεις χορηγούνται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ενώ περιλαμβάνονται όλα τα κίνητρα πλην της επιχορήγησης.  

Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει τα 10.000.000€, πλην της περίπτωσης χορήγησης της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής που δεν μπορεί να υπερβεί το όριο των 20.000.000€.

Οι φορείς των υπαγόμενων στο παρόν καθεστώς επενδυτικών σχεδίων δύνανται να κάνουν χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης μέσω του νόμου των στρατηγικών επενδύσεων, χωρίς τις προβλεπόμενες στον νόμο αυτό διαδικασίες υπαγωγής. Οι φορείς των ως άνω σχεδίων δεν μπορούν να κάνουν χρήση καμίας εκ των λοιπών ευνοϊκών ρυθμίσεων του οικείου νόμου.

Ποσοστά Ενίσχυσης

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις χορηγείται στο 100% (εκτός της περίπτωσης όπου τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε διατηρητέα κτίρια που χορηγείται στο 90%), εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου. Τα λοιπά είδη κινήτρων χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει όλα τα κίνητρα, 100%  του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (εκτός της περίπτωσης που τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε διατηρητέα κτίρια και χορηγείται στο 90%), εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε  περιοχές ορεινές, παραμεθόριες (σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα), ή  νησιωτικές περιοχές, (νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων)

2. Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

3. Περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών Ενισχύσεων, παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.

Αξιολόγηση

Άμεση αξιολόγηση, ήτοι το κάθε επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται μεμονωμένα κατόπιν υποβολής του.

 1. ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ 

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στα πεδία των ευρωπαϊκών στρατηγικών αλυσίδων αξίας (μικροηλεκτρονική, υπολογιστές υψηλής απόδοσης, συσσωρευτές, διασυνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα, κυβερνοασφάλεια, προσωποποιημένη ιατρική και υγεία, βιομηχανία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, υδρογόνο, διαδίκτυο των πραγμάτων).

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (όπως έχουν παρουσιασθεί παραπάνω)

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ. 
 2. Δαπάνες που αφορούν την καινοτομία στις ΜμΕ.
 3. Δαπάνες διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις.
 4. Δαπάνες μέτρων ενεργειακής απόδοσης.
 5. Δαπάνες για την συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.
 6. Δαπάνες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 7. Δαπάνες εγκατάστασης αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
 8. Δαπάνες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων.
 9. Δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης.
 10. Δαπάνες πρόσληψης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.
 11. Δαπάνες για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 25 έως και 29 του Τμήματος 4 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 12. Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 36-40, 43 και 45-49 του Τμήματος 7 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 13. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 31 του τμήματος 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 14. Δαπάνες για εργαζόμενους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και εργαζόμενους με αναπηρία, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 32-35 του Τμήματος 6 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/201.
 15. Δαπάνες προς ΜμΕ όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 17-20 του Τμήματος 2 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 17- 20 του Τμήματος 2 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

Είδος Ενίσχυσης

 • Επιχορήγηση
 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους απασχόλησης, με τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, και χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει όλα τα κίνητρα πλην αυτό της επιχορήγησης, τα οποία χορηγούνται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει τα 10.000.000€

Ποσοστά Ενίσχυσης

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις χορηγείται στο 100% εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις. Τα λοιπά είδη κινήτρων χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει όλα τα κίνητρα σε ποσοστό 100% του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε  περιοχές ορεινές, παραμεθόριες (σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα), ή  νησιωτικές περιοχές, (νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων)

2. Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

3. Περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής

Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων, παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.

Για επενδυτικά σχέδια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της αρχικής επένδυσης δύνανται να ενισχυθούν μόνο για τις δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων, της κατηγορίας Γ και μέχρι του ποσού του 1.000.000€, στο 100% των ενισχύσεων που προβλέπονται στα αντίστοιχα τμήματα του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ.

Αξιολόγηση

Άμεση αξιολόγηση, ήτοι το κάθε επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται μεμονωμένα κατόπιν υποβολής του.

 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360Ο 

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια των επιλέξιμων κλάδων πλην  αυτών της αγροδιατροφής -πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, της αλιείας, της μεταποίησης  εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων  και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (όπως έχουν παρουσιασθεί παραπάνω)

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες ΜμΕ. 
 2. Δαπάνες μέτρων ενεργειακής απόδοσης.
 3. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.
 4. Δαπάνες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 5. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
 6. Δαπάνες αποκατάστασης μολυσμένων χώρων.
 7. Δαπάνες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων.
 8. Δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης.
 9. Δαπάνες συμμετοχής ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
 10. Δαπάνες  πρόσληψης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.

Είδος Ενίσχυσης

 • Επιχορήγηση
 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους τις δημιουργούμενης απασχόλησης

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους απασχόλησης, με τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω είδη εκτός της επιχορήγησης. 

Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει τα 10.000.000€.

Ποσοστά Ενίσχυσης

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις χορηγείται το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κινήτρου της επιχορήγησης του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ή το εκατό τοις εκατό (100%)  εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου. Τα λοιπά είδη κινήτρων χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει όλα τα κίνητρα και χορηγούνται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

Για όλες τις επιχειρήσεις τα κίνητρα χορηγούνται στο 100% του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις (εκτός της περίπτωσης 2 που χορηγείται στο 90%):

1. Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε  περιοχές ορεινές, παραμεθόριες (σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα), ή  νησιωτικές περιοχές, (νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων).

2. Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

3. Περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.

Αξιολόγηση

Συγκριτική Αξιολόγηση. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΔ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

 

01

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες (σχετική υπουργική απόφαση που εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα).

 

03

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα).

 

06 ΕΩΣ 09

Ορυχεία και λατομεία πλην της άντλησης και των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για την εξαγωγή λιθάνθρακα καθώς και όποια δραστηριότητα σχετίζεται με τον τομέα του άνθρακα και του χάλυβα. 

 

10 ΕΩΣ 33

Μεταποίηση (Εξαιρούνται οι τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας. Επίσης για την πρώτη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.

 

35

 • Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί εγκατεστημένος ισχύος μέχρι 15MW.
 • Μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 651/2014 της Ε.Ε. 
 • Υβριδικοί σταθμοί ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης, οι οποίοι πρόκειται να τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία έως την ολοκλήρωση και ηλέκτριση του έργου της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, καθώς και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σύμφωνα με τα άρθρα 41του Κανονισμού 651/2014 της Ε.Ε. 
 • Παραγωγή θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού 651/2014 της Ε.Ε. 
 • Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σύμφωνα με τον Ν.4342/2015 (Α’143).
 • Παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού 651/2014 της Ε.Ε.  
 • Μετατροπή υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων βασιζόμενων σε εδώδιμα φυτά σε μονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης. 
 

37 ΕΩΣ 39 

Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων , διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης.

 

46.46

Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, μόνο για το καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εξωστρέφια».  

 

46.71.12.05

Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου για κινητήρες (συμπεριλαμβανομένων αυτών των σκαφών) που υλοποιούνται στα νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

 

46.71.13.14

Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή για επενδύσεις που υλοποιούνται στα νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

 

46.71.13.16

Χονδρικό εμπόριο υγραερίου εμφιαλωμένου ή μη, για επενδύσεις που υλοποιούνται μόνο στα νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

 

52.22.11.05

Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων).

 

52.22.11.06

Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων.

 

52.21.24.00

Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης . Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσης επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον 40 θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο εκάστοτε ισχύον Οικοδομικός Κανονισμός για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών του κτιρίου.

 

52.21.26.01

 Υπηρεσίες επαναφόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιώτικες περιοχές.

 

52.29.19.03

Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics).

 

53

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες.

 

55

Καταλύματα 

 • Ίδρυσης & επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων.
 • Εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.
 • Επέκτασης  και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορίας τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων.
 • Ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων και glamping.
 • Ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
 • Σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων όπως ορίζονται στον Ν.4276/2014 (Α155), εκτός του μέρους αυτών που αφορά προς μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων και με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια. 
 • Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης, κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια), όπως αυτές ορίζονται στο Ν.4276/2014 (Α’155).
 • Εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού.
 • Εγκαταστάσεις καταδυτικού τουρισμού.
 • Ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον Ν.4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης. 
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εφόσον, α) φέρουν διακριτό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», β) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με τον ΕΛ.ΣΤΑΤ, ii) παραμεθόριες (σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα), iii)  νησιωτικές περιοχές, (νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων), γ) κατατάσσονται σε κατηγορία (5) κλειδιών και δ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων.

58

Εκδοτικές δραστηριότητες.

59

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις για τη δημιουργία studios για την παραγωγή υλικού.

60

Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.

61

Τηλεπικοινωνίες.

62

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες.

63

Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας.

68.32.13.00

Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν διοίκηση και διαχείριση σε ένα μόνο Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. , εφόσον αυτά αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση και υλοποιούνται σε έκταση άνω των τριακοσίων (300) στρεμμάτων, μόνο για τα καθεστώτα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» και «Επιχειρηματικότητα 360ο»

71.20

Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων, μόνο για το καθεστώς «Έρευνα και Καινοτομία»

72

Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.

74

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες.

86

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα. Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για την : 

 • Δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης.
 • Παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμου με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 2072/1992.
 • Παροχή υπηρεσιών οίκων ευγηρίας (ΚΑΔ 87.30.11.01).

91.01.11

Υπηρεσίες βιβλιοθηκών.

91.02

Δραστηριότητες μουσείων.

93.11.10.01

Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5, κλπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης, κλπ.

93.11.10.03

Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).

96.01.13.01

Υπηρεσίες Σιδερωτηρίου Ρούχων.

96.01.19.02

Υπηρεσίες Μηχανικών Πλυντηρίων.

espa_banner