Επιχορήγηση για Έρευνα και Καινοτομία

Το πρόγραμμα επιχορήγησης “Ερευνώ – Καινοτομώ” προκηρύχθηκε για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης. Μέσω του προγράμματος επιχορηγούνται μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε ομάδες επιχειρήσεων, είτε συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, για έργα έρευνας και καινοτομίας.

 

Βασικός στόχος της δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές. Βασικός στόχος της παρέμβασης I «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» είναι η δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού μέσω της υποστήριξης της έρευνας, ενώ βασικός στόχος της παρέμβασης II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η προώθηση συνεργασιών/συμπράξεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς (στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ποσοστό τουλάχιστον 30% στον προϋπολογισμό του έργου).

 

Για τη συμμετοχή τους στη Δράση οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον μία κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, να έχουν συσταθεί νόμιμα και να λειτουργούν με έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε ως νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις. Εξαιρούνται οι προβληματικές επιχειρήσεις καθώς και οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί απόφαση ανάκτησης ενίσχυσης από την ΕΕ. Κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο ΑΦΜ) μπορεί να συμμετέχει σε έως πέντε Αιτήσεις Χρηματοδότησης. Σημειώνεται ότι οι Δικαιούχοι της Δράσης,  θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. εφόσον περιλαμβάνονται στους υπόχρεους εγγραφής στο Μητρώο. Δεν υπάρχει περιορισμός επιλεξιμότητας ως προς τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) μιας Επιχείρησης. Στην Αίτηση Χρηματοδότησης συμπληρώνεται ο σχετικότερος με το έργο ΚΑΔ, τον οποίο ήδη διαθέτει η επιχείρηση κατά την υποβολή. Δεν απαιτείται έκδοση νέου ΚΑΔ ειδικά για τη Δράση.

 

Οι προτάσεις επιχορήγησης υποβάλλονται από 6/6/2024 έως 10/7/2024 για έργα μεμονωμένων επιχειρήσεων και έως 17/7/2024 για έργα συμπράξεων επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

 

Επιλέξιμες δαπάνες για επιχορήγηση από αυτό το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, είναι οι αμοιβές προσωπικού, ενώ για την κάλυψη των υπόλοιπων δαπανών του επιδοτούμενου ερευνητικού έργου χρησιμοποιείται ενιαίος συντελεστής 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (μισθοδοσία). Επιχορηγούνται οι δαπάνες που θα γίνουν μετά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του ερευνητικού έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι μήνες, από την ημερομηνία έγκρισης επιχορήγησης επένδυσης.

 

Ο προϋπολογισμός του έργου για κάθε επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το 60% του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τελευταίες τρεις διαχειριστικές περιόδους, με όριο προϋπολογισμού το ποσό των 800.000€ για επιχειρήσεις. Το όριο προϋπολογισμού για έργα συμπράξεων επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς είναι 2.000.000€.

 

Η επιχορήγηση της έρευνας – καινοτομίας μπορεί να φθάσει έως 80%, ανάλογα με το είδος της έρευνας και της επιχείρησης/συνεργαζόμενων φορέων.

 

Οι θεματικές ενότητες στις οποίες πρέπει να εμπίπτουν τα επιχορηγούμενα ερευνητικά έργα είναι:

 

  1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
  2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
  3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
  4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
  5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
  6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
  7. Αειφόρος Ενέργεια
  8. Ψηφιακές Τεχνολογίες

Αναλυτικότερα τις θεματικές ενότητες μπορείτε να δείτε εδώ