Επιδοτούμενα Δάνεια από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΤΕΠΙΧ III)

Το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ III διαθέτει το ποσό των 2,2 δισ. Ευρώ για ευνοϊκή δανειοδότηση μικρομεσαίων (ΜΜΕ) επιχειρήσεων (https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1765)

 

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027, αποτελείται από δύο επιμέρους Ταμεία: Το Ταμείο Εγγυοδοσίας και το Ταμείο Δανείων. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας, παρέχει εγγύηση από 70% έως 80% σε επενδυτικά δάνεια (ύψους 10.000 ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ), σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης και δάνεια ανακυκλούμενης πίστωσης (από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ). Επίσης, προσφέρει επιδότηση επιτοκίου 2% για δυο έτη, σε επιχειρήσεις της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου, και 3% σε επιχειρήσεις των υπολοίπων Περιφερειών της χώρας.  Το Ταμείο Δανείων προσφέρει δάνεια, με το 40% του ποσού άτοκο, και επιδότηση επιτοκίου 3% στο υπόλοιπο μέρος (60%) για 2 έτη.

 

Συνδυαστικά λοιπόν, μέσω του ΤΕΠΙΧ 3 παρέχονται τραπεζικά δάνεια που έχουν μειωμένο επιτόκιο έως και 70% για τα 2 πρώτα χρόνια. Η διάρκεια των επενδυτικών δανείων είναι 2 έως 12 έτη, με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες. Για το κεφάλαιο κίνησης από 2 έως 5 έτη, με περίοδο χάριτος έως 12 μήνες, κατά την οποία η επιχείρηση δεν αποπληρώνει κεφάλαιο αλλά μόνο τόκους. Για δάνεια έως 50.000 ευρώ δεν θα απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις.

 

Οι Τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ 3 είναι οι εξής:

 • ALPHA BANK
 • EUROBANK
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ATTICA BANK
 • OPTIMA BANK
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 • AEGEAN BALTIC BANK (μόνο για το Ταμείο Δανείων)

Τα επιδοτούμενα δάνεια κατατάσσονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δανεισμού και της επιχείρησης, στις εξής βασικές κατηγορίες:

 

Υπο-πρόγραμμα 1 Δάνεια Επενδυτικού Σκοπού Γενικής Επιχειρηματικότητας

Ύψος Δανείου: € 20.000 έως € 8.000.000

Διάρκεια Δανείου: 5 – 12 έτη

Περίοδος Χάριτος έως 2 έτη

Στα Επενδυτικά Δάνεια παρέχεται επιδότηση του επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα έτη της χρηματοδότησης.

Δράση 1.1 (Loans INV-DM): Δάνεια μέσω De minimis: Από 20.000€ έως 1.500.000 €

Δράση 1.2 (Loans INV-GΒER): Δάνεια μέσω ΓΑΚ (Αρ. 21): Από 20.000€ έως 8.000.000 € (Ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας)

Αφορά Χρεολυτικά ή τοκοχρεολυτικά τακτής λήξης, Ομολογιακά μη μετατρέψιμα δάνεια. Επιτρέπεται και το «balloon payment» με την προϋπόθεση ότι δεν θα απομένει για το τελευταίο χρονικό διάστημα (δηλ. το 25% της συνολικής διάρκειας του δανείου) κεφάλαιο μεγαλύτερο του 70% του εκταμιευθέντος δανείου.

 

Υποπρόγραμμα 2 Δάνεια Κεφαλαίων Κίνησης Ειδικού σκοπού

Ύψος Δανείου: € 10.000 έως € 500.000 (Δράση 2.1 Loans WC-DM: Δάνεια μέσω De minimis)

Διάρκεια Δανείου: 2 – 5 έτη

Περίοδος Χάριτος έως 1 έτος

Στα Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης ειδικού σκοπού παρέχεται επιδότηση του επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα έτη της χρηματοδότησης, αποκλειστικά και μόνο για τις επιχειρήσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται πρώτη φορά από την ΕΑΤ.

Αφορά Χρεολυτικά ή τοκοχρεολυτικά τακτής λήξης. Δεν επιτρέπονται ομολογιακά δάνεια (μετατρέψιμα ή μη). Επιτρέπεται και το «balloon payment» με την προϋπόθεση ότι δεν θα απομένει για το τελευταίο χρονικό διάστημα (δηλ. το 25% της συνολικής διάρκειας του δανείου) κεφάλαιο μεγαλύτερο του 70% του εκταμιευθέντος δανείου.

 

Μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει, ταυτόχρονα, αιτήματα για χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου και για χορήγηση κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού, ωστόσο το σύνολο των αιτούμενων ποσών στο πλαίσιο του Ταμείου δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 8.000.000 €. Για το Υποπρόγραμμα 1 μπορούν να υποβάλλονται περισσότερα του ενός αιτήματα από μία επιχείρηση (ΑΦΜ) για διαφορετικά επενδυτικά σχέδια, τα οποία, ωστόσο, αιτήματα δεν θα υπερβαίνουν συνολικά το 8.000.000 € συνολικού δανεισμού. Για το Υποπρόγραμμα 2 μπορούν να υποβάλλονται περισσότερα του ενός αιτήματα από μία επιχείρηση (ΑΦΜ), τα οποία ωστόσο αιτήματα δεν θα υπερβαίνουν συνολικά το ανώτατο ύψος δανείου 500.000).

 

Βασικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ για τις επιχειρήσεις:

 • ΜμΕ (σε επίπεδο «ενιαίας επιχείρησης»)
 • Μη προβληματικές και τραπεζικά ενήμερες
 • Φορολογικά-ασφαλιστικά ενήμερες
 • Εγγραφή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
 • Υποβολή ερωτηματολογίου αυτο-αξιολόγησης ESG tracker by HDB

Βασικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ για τις δαπάνες:

 • Βάσει υποβληθέντος επενδυτικού ή επιχειρησιακού σχεδίου και παραστατικά
 • Για τα κεφάλαια κίνησης: Σχετιζόμενες με τον εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης ως μέρος των δραστηριοτήτων αυτής, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ή επέκταση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης
 • Τιμολόγια επί πιστώσει έκδοσης έως 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης

Διαδικασία Υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης

 • Καταχώρηση Αίτησης στο KYC της HDB
 • Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου ESG Tracker by HDB
 • Υποβολή αίτησης στο νέο ΟΠΣΚΕ του ΥΠΕΘΟΟ (Opske.gr)
 • Υποβολή Φακέλου Δικαιολογητικών στο συνεργαζόμενο Τραπεζικό Κατάστημα