Επιχορήγηση Θεσσαλικών Επιχειρήσεων για Συμμετοχή σε Εκθέσεις

Δημοσιεύθηκε το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης», το οποίο αφορά επιχορήγηση Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων, με ποσοστό 50%, για τη συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις που, πριν την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου:

 • Έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Δραστηριοποιούνται (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας – ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΔ ΕΔΩ
 • Διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης.
 • Παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προς έκθεση προϊόντα.
 • Διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα/υπηρεσίες που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εκθέσεις.

Επίσης, οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να:

 • Απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
 • Δραστηριοποιούνται ως προς το προϊόν που θα προβληθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • Λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης.

Επιδοτείται με 50% η συμμετοχή σε εκθέσεις -ως εκθέτης στην Ελλάδα ή/και ως εκθέτης στο εξωτερικό- και η αμοιβή συμβούλου, ενδεικτικά ως εξής:

 • Βασικά Κόστη Εγκατάστασης Περιπτέρου έως 7.500€ (προϋπολογισμός)
 • Σχεδιασμός Περιπτέρου έως 2.500€.
 • Εξοπλισμός Περιπτέρου έως 12.500€.
 • Υπηρεσίες Μεταφοράς και Ασφάλισης εμπορευμάτων έως 4.500€.
 • Δαπάνες Μετακίνησης, Διαμονής, Διατροφής έως 5.000€.
 • Υπηρεσίες Επικοινωνίας στο Περίπτερο έως 12.500€.
  Αμοιβή συμβούλου 500€.

Τα παραπάνω όρια αφορούν σε συμμετοχή ανά έκθεση.
Το σύνολο της αιτούμενης Επιχορηγούμενης Δαπάνης δεν δύναται να υπερβαίνει τις 45.000€ για συμμετοχή σε μία έκθεση ή τις 90.000€ για συμμετοχή σε περισσότερες της μίας εκθέσεις.

 

Οι εκθέσεις αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου (12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης).

 

Οι υποβολές αιτήσεων ξεκινούν 2/7/2024 και η αξιολόγησή τους περιλαμβάνει κριτήρια όπως: η σαφήνεια και πληρότητα της περιγραφής του επενδυτικού σχεδίου, το ποσοστό του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου το οποίο διαμοιράζεται σε εκθέσεις εσωτερικού – εξωτερικού, ο βαθμός εξάρτησης (χαμηλό/υψηλό ρίσκο επένδυσης) της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου σε σχέση με τον μέγιστο κύκλο εργασιών της επιχείρησης τη διετία που προηγείται του έτους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης κ.α.

 

Η συμβουλευτική υποστήριξη της επιχείρησης, βοηθάει σημαντικά τόσο στην ποιοτική κατάρτιση του επενδυτικού σχεδίου και την ορθή υποβολή της πρότασης (για να έχει αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας), όσο και στην επιμελή παρακολούθηση της επένδυσης, με τη συγκέντρωση των απαραίτητων παραδοτέων εγγράφων από κάθε έκθεση, ώστε να αποφεύγονται οι απώλειες σε περικοπές προϋπολογισμού κατά την υλοποίηση της επένδυσης.