Επιχορήγηση e-shop για καταστήματα λιανικής («e-λιανικό»)

Ποιους αφορά – Τι επιδοτείται

Η επιχορήγηση επιχειρήσεων μέχρι 5.000€ αφορά τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Εφόσον η επιχείρηση διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, τότε αυτό δύναται να αναβαθμιστεί με δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500 €.

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση επιχορήγησης Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, που:

 • δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού), 
 • διατηρούν φυσικό κατάστημα, 
 • η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 μέχρι σήμερα,
 • δεν εντάσσονται σε δίκτυο franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ.

Το e-shop θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τις εξής προδιαγραφές:

 • να λειτουργεί σε δύο γλώσσες (π.χ. ελληνικά – αγγλικά),
 • να λειτουργεί σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive,
 • να συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών,
 • να διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος. 

Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό / υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη / αναβάθμιση και διαχείριση του e-shop. 

Οι δαπάνες μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Eξυπηρετητές / διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για το e-shop, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. 
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop / Laptop).
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία / αναβάθμιση και την λειτουργία e-shop (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ).
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης / αναβάθμισης και διαχείρισης e-shop.
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Για τον εξοπλισμό πληροφορικής, το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 30%. Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η οριστική υποβολή της αίτησης και η λήψη κωδικού αίτησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Όλες οι δαπάνες θα εξετάζονται κατά την πιστοποίησή τους για την επιλεξιμότητά τους, το εύλογο του κόστους, καθώς και για τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επενδυτικό σχέδιο. Σε περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται δεν κριθούν επιλέξιμες, εύλογες ή/και σχετικές με την επιλέξιμη δραστηριότητα της επιχείρησης, θα γίνεται δεκτό μόνο το ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο, εύλογο και σχετικό.

Η ενισχυθείσα επιχείρηση οφείλει να λειτουργεί για 3 έτη μετά την τελική πληρωμή της επιχορήγησης. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ενισχυθείσας επιχείρησης, επιβάλλεται ολική ή αναλογική επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης. Για τον έλεγχο της λειτουργίας της επιχείρησης, ο ωφελούμενος αποστέλλει σε τακτά διαστήματα όλα τα σχετικά έγγραφα (π.χ. απαιτούμενες άδειες, ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ και παρουσίαση οικονομικών συναλλαγών, υποβολή φορολογικών δηλώσεων). Σε περίπτωση μη προσκόμισης αυτών, επιβάλλεται επιστροφή του συνόλου της δημόσιας επιχορήγησης.

espa_banner