Επιχορηγήσεις EIC Accelerator

 • Είστε καινοτόμα, μικρομεσαία επιχείρηση με ευρωπαϊκά και παγκόσμια σχέδια ανάπτυξης;
 • Έχετε μια καινοτόμα ιδέα που στοχεύει σε νέες αγορές και μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη της εταιρείας σας;
 • Αναζητάτε χρηματοδότηση για την υποστήριξη στα τελευταία στάδια της ανάπτυξής σας;

Το πρόγραμμα EIC Accelerator (παλαιότερα γνωστό ως SME Instrument) υποστηρίζει και βοηθά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, να διαθέσουν στην αγορά νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα, ώστε να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξή τους. Ειδικότερα, προορίζεται για καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν νέες αγορές ή να διαταράξουν (disrupt) τις υπάρχουσες, τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως.

Το EIC Accelerator στοχεύει μόνο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου νεοσύστατων εταιρειών  και βοηθά να αναπτύξετε περαιτέρω την επιχειρηματική σας ιδέα σε προϊόν ή μια υπηρεσία, σύμφωνα με την στρατηγική της εταιρείας σας. Τέτοιες δραστηριότητες περιλαμβάνουν ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών, δοκιμές, πρωτότυπα, επικύρωση, επίδειξη και δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες.  Εάν η δραστηριότητα αφορά τεχνολογική καινοτομία, απαιτείται Επίπεδο Τεχνολογικής Ετοιμότητας (TRL) 5/6.

Χρηματοδότηση:

 • Επιχορήγηση από €500.000 έως και €2.500.000.
 • Μεικτό σχήμα χρηματοδότησης που αποτελείται από επιχορήγηση έως και 2.500.000€ και ίδια (ιδιωτικά) κεφάλαια έως και 15.000.000€.
 • Μπορεί να ζητηθεί υψηλότερη ή χαμηλότερη χρηματοδότηση ανά αίτηση, όμως πρέπει να τεκμηριωθεί αναλόγως.
 • Τα έργα πρέπει να διαρκούν από 12 έως 24 μήνες για να ολοκληρωθούν. Δίνεται μεγαλύτερο διάστημα υλοποίησης κατά περίπτωση και την ανάλογη αιτιολόγηση.

Οι προτάσεις με δραστηριότητες έως TRL 8 χρηματοδοτούνται μέσω επιχορήγησης ή συνδυασμένης επιλογής χρηματοδότησης. Οι δραστηριότητες από TRL9 ή παραπάνω χρηματοδοτούνται μόνο με συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων, εφόσον η πρόταση παραμένει αδύναμη για χρηματοδότηση από «τρίτους» επενδυτές.

Χαρακτηριστικά:

 • Προσαρμοσμένο (tailored) πρόγραμμα προς ΜΜΕ με πρωτοποριακές καινοτομίες: Το EIC περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο υποσύνολο ΜΜΕ που έχουν ολοκληρώσει TRL5. Η χρηματοδότηση απευθύνεται για την ανάπτυξη TRL5/6 έως TRL8.
 • Μεικτό και τυπικό σχήμα χρηματοδότησης: Συνδυασμός επιχορήγησης, έως €2.500.000, με ιδία κεφάλαια (ή εγγυήσεις), έως και €15.000.000, προσφέροντας ορίζοντα εξόδου (exit) 7 έως 10 έτη. Για την επιλογή χρηματοδότησης μόνο με επιχορήγηση πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι ΜΜΕ μπορούν να καλύψουν την φάση TRL9 με ιδίους πόρους.
 • Απλοποιημένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων: Αντί να υποβάλλεται αίτηση 30 σελίδων με επιχειρηματικό σχέδιο, οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, κ.α., θα υποβάλλεται σύντομη αίτηση 5 σελίδων, μία παρουσίαση 10 σελίδων (pitch deck) και ένα βίντεο 3 λεπτών. Εφόσον οι αιτούντες λάβουν την ένδειξη GO από τους αξιολογητές, τότε και μόνο θα προβούν στην επόμενη φάση της πλήρους αξιολόγησης.
 • Περιορισμένες εκ νέου υποβολές: Οι εκ νέου υποβολές θα περιορίζονται σε δύο μόνο προσπάθειες. 
 • Κριτήρια αξιολόγησης, Τρείς κατηγορίες: Αριστεία (Excellence), Αντίκτυπο (Impact) και Επίπεδο Κινδύνου (Level of risk). Στην προκαταρτική φάση δεν χρειάζονται όλες οι πληροφορίες, αλλά όσες αιτήσεις βαίνουν σε πλήρη αξιολόγηση, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτικά δεδομένα.
 • Ανοικτή χρηματοδότηση και στρατηγικές προκλήσεις: Τo EIC Accelerator προσφέρει τόσο ανοιχτή χρηματοδότηση όσο και πόρους για την κάλυψη στρατηγικών προκλήσεων της ΕΕ. Στόχος είναι ψηφιακές τεχνολογίες, τεχνολογίες υγείας καθώς και καινοτομίες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal).

Οι ημερομηνίες υποβολών για το 2022 αναμένεται να διευκρινιστούν σύντομα στο νέο πρόγραμμα «2022 EIC Work Programme».

espa_banner