ΕΣΠΑ – Περιβαλλοντικές Υποδομές, Επιχορήγηση Διαχείρισης Αποβλήτων

Προθεσµίες υποβολών προτάσεων επιχορήγησης

Ηµεροµηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων : 06/11/2020

Κλάδοι που επιχορηγούνται

 • Επεξεργασία λυµάτων
 • Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριµµάτων, ανάκτηση υλικών
 • Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση
  αποβλήτων

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Επιχορηγούνται επενδύσεις από 400.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων είναι 18 µήνες από την έγκριση της πρότασης επιχορήγησης.

Επιδότηση έως 55%, ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης, την κατηγορία περιφερειών και την κατηγορία επιλέξιµων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων.

Βασικές Προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιεί η επιχείρηση

 • Να µην εκκρεµεί εξόφληση ή ρύθµιση τυχόν επιβληθέντων τελεσίδικων διοικητικών κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις, σύµφωνα µε το Ν.4014/2011, Άρθρο 21, παρ.4, ως ισχύει.
 • Να µην είναι προβληµατική ή υπό πτώχευση/αναγκαστική διαχείριση.
 • Nα µην εκκρεµεί σε βάρος της ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης, έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε την οποία µια ενίσχυση κηρύσσεται παράνοµη και ασυµβίβαστη µε την εσωτερική αγορά.
 • Nα δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά µία Περιφέρεια. Στην αίτηση χρηµατοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγµατοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο.
 • Να επιβεβαιώνει ότι, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, δεν έχει προβεί σε µετεγκατάσταση στην επιχειρηµατική εγκατάσταση στην οποία θα πραγµατοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση.
 • Nα µην συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017.
 • Nα µην έχει γίνει έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης.
 • Nα έχει την ιδιότητα της µικρής, πολύ µικρής ή µεσαίας επιχείρησης.
 • Nα µπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούµενης ιδιωτικής συµµετοχής του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου.
 • Να διαθέτει τις απαιτούµενες από τη νοµοθεσία περιβαλλοντικές άδειες, άδειες λειτουργίας κλπ. ή να κάνει αίτηση ανανέωσης αν απαιτείται.
 • Nα διαθέτει τη βεβαίωση χρήσεων γης για τη δραστηριότητα της ενισχυόµενης επένδυσης εφόσον απαιτείται ή τη σχετική άδεια εγκατάστασης αν έχει εκδοθεί.
 • Η διάθεση αποβλήτων ως µοναδική ενέργεια δεν καθιστά επιλέξιµο το επενδυτικό σχέδιο. Η κατηγορία ενέργειας επεξεργασίας και ανάκτησης θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγµένα στο επενδυτικό σχέδιο. Ειδικότερα, τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να µπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιµοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες µε σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

Επιλέξιµες Ενέργειες

Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι υπό ένταξη δραστηριότητες που προβαίνουν σε εργασίες αξιοποίησης αποβλήτων δύναται να εκτελούν πέραν της αξιοποίησης και ανάκτησης και λοιπές εργασίες διαχείρισης/εναλλακτικής διαχείρισης, επιλέξιµες για την παρούσα Δράση ενέργειες είναι οι εξής:

 1. Συλλογή: Συγκέντρωση αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων.
 2. Μεταφορά: Το σύνολο των εργασιών µετακίνησης αποβλήτων ή/και ειδικών ρευµάτων υλικών από τα µέσα συλλογής στους χώρους ανάκτησης.
 3. Προσωρινή αποθήκευση: αποθήκευση εν αναµονή επεξεργασίας, ανάλογα µε τον τύπο αποβλήτων, το µέγεθος και τη διάρκεια αποθήκευσης και το στόχο της συλλογής.
 4. Επεξεργασία: κάθε είδους εργασία προετοιµασίας πριν από την ανάκτηση.
 5. Ανάκτηση: οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσµα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιµο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιµοποιηθούν για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα υφίστανται προετοιµασία για την πραγµατοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Επιλέξιµες δαπάνες

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Μηχανήµατα – Εξοπλισµός
 3. Μεταφορικά µέσα
 4. Πιστοποίηση συστηµάτων και Δαπάνες εργαστηριακών δοκιµών
 5. Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
 6. Συµµετοχή σε εµπορικές Εκθέσεις
 7. Εξειδικευµένα Λογισµικά και Υπηρεσίες Λογισµικού
 8. Τεχνική/ Συµβουλευτική Υποστήριξη

Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης για την έγκριση των επενδυτικών προτάσεων

 • Κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων την τελευταία διετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης.
 • Κύκλος εργασιών την τελευταία διετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης.
 • Αξιολογείται το ύψος της ιδιωτικής συµµετοχής της επιχείρησης για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων την τελευταία διετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης σε σχέση µε τον Κύκλο Εργασιών στην ίδια διετία.
 • Εξασφάλιση από τους εταίρους/µετόχους της εταιρίας της Ιδιωτικής Συµµετοχής.