Προετοιμάστε  έγκαιρα και κατάλληλα  το επιχειρηματικό σχέδιο για άντληση αναπτυξιακών χρηματοδοτήσεων

Στην Ελλάδα διαμορφώνεται ένα εξαιρετικά ευοίωνο πλέγμα από χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία δύναται να συνδυαστούν και να βοηθήσουν την αναπτυξιακή προσπάθεια κάθε επιχείρησης, ασχέτου ηλικίας και μεγέθους. 

 

Σε αυτά τα εργαλεία συμπεριλαμβάνονται ο Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022, προγράμματα ΕΣΠΑ, Ελληνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, το EIC Accelerator, το Ταμείο Ανασυγκρότησης, οι Στρατηγικές Επενδύσεις, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ειδικές μορφές δανειοδότησης  από τράπεζες με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή/και επιδότηση επιτοκίου και άλλους  ευνοϊκούς όρους, είσοδος στην εναλλακτική αγορά καθώς και ιδιωτικά θεσμικά κεφάλαια. Ειδικά στην τελευταία κατηγορία, όλο και περισσότερα ελληνικά κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών ή/και family offices έχουν δημιουργηθεί ή δημιουργούνται, τα οποία αναζητούν συνεχώς ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις για να τοποθετηθούν. Το πρόβλημα είναι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις, δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένες, καθώς κάτι τέτοιο απαιτεί μία προετοιμασία δύο με τρία χρόνια για την ανάπτυξη της κατάλληλης στρατηγικής, την προετοιμασία του μεσομακροπρόθεσμου επιχειρηματικού σχεδίου, τη δημιουργία electronic data rooms, την προετοιμασία για due dilligence, κ.ά. 

 

Σε όλα τα παραπάνω η  Ατλαντίς Συμβουλευτική Κεντρικής Ελλάδας μπορεί να αποτελέσει τον στρατηγικό σας σύμβουλο, ο οποίος δύναται να ακούσει τις πραγματικές ανάγκες των μετόχων και να προετοιμάσει κατάλληλα την επιχείρησή σας, ώστε να μπορεί να εκμεταλλευτεί τις επενδυτικές και χρηματοδοτικές ευκαιρίες οι οποίες παρουσιάζονται με τον πλέον βέλτιστο τρόπο.

espa_banner