Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19

Αναμένεται η επαναπροκήρυξη της Δράσης για την ενίσχυση επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ”Elevate Greece” με την μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των εξόδων τους .

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αρ. C(2021) 8442 της 18ης Νοεμβρίου 2021,  προβλέπεται παράταση της Δράσης έως την 30η.06.2022.

 

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για την επαναπροκήρυξη της Δράσης και την έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.

 

Οι δυνητικώς ωφελούμενες εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και όσες επιχειρήσεις απορρίφθηκαν κατά την 1η Πρόσκληση, θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην νέα πρόσκληση.