Επιχειρηματικοί Άγγελοι & Φορολογικά Κίνητρα

Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτικούς αγγέλους (Αρ.49 – Ν.4712/2020)

 

Η νέα Κ.Υ.Α. που υπογράφηκε στις 30/03/2021 αναγνωρίζει πλέον το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα για επενδύσεις σε νεοφυή επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Elevate Greece).

 

Ειδικότερα, φυσικό πρόσωπο ή αλλιώς Επιχειρηματικός Άγγελος, έχει το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα που ισούται με το 50% του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου που διέθεσε σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Εκπίπτει αναλογικά, ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά. Δύναται να επενδύσει ποσό έως 100.000 € ανά νεοφυή επιχείρηση του Μητρώου (Elevate Greece) και έως τρεις ανά έτος, δηλαδή έως 300.000 € ανά έτος.

 

Για παράδειγμα, εάν φυσικό πρόσωπο έχει φορολογητέο εισόδημα €70.000 και μέσα στο έτος έχει πραγματοποιήσει επένδυση ύψους €100.000, τότε το εισόδημα το οποίο θα φορολογηθεί θα μειωθεί σε €20.000 (έκπτωση €50.000, ήτοι το 50% της επένδυσης).

 

Υπογραμμίζεται ότι ως  Επιχειρηματικός Άγγελος (Επενδυτικός Άγγελος ή Business Angel ή Angel  Investor) βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας, ορίζεται ο φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή εξωτερικού, κάτοχος Ελληνικού ΑΦΜ, ο οποίος εισφέρει χρηματικά κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις του Μητρώου (Elevate Greece) με στόχο την εν γένει ανάπτυξή τους, με τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις τρόπο.

espa_banner