Χρηματοδοτήσεις με κριτήρια  ESG (Environment, Social, Governance)

Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και οργανισμούς μέσω ESG κριτηρίων (Environment, Social, Governance). Το ESG  αποτελεί ένα σύνολο περιβαλλοντικών, κοινωνικών παραμέτρων και παραμέτρων διακυβέρνησης που διέπουν τις λειτουργίες ενός οργανισμού και επηρεάζουν τόσο τον ίδιο τον οργανισμό όσο και το κοινωνικό σύνολο.

 

Το ESG δεν αποτελεί απλά μια πράξη εταιρικής υπευθυνότητας και μια καλή πρακτική. Το ESG αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο αξιολόγησης βιωσιμότητας μιας εταιρείας ή ενός επενδυτικού σχεδίου. Ήδη, προτάσεις χρηματοδότησης προς όργανα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αξιολογούνται βάσει της συμμόρφωσης τους στα κριτήρια ESG.  

 

Το ίδιο αναμένεται να ισχύσει και στην Ελλάδα με τις ελληνικές τράπεζες να έχουν ήδη προχωρήσει στην παροχή χρηματοδοτήσεων με ESG χαρακτηριστικά και ρήτρες περιβαλλοντικής αειφορίας. Την ίδια τάση θα ακολουθήσουν και τα εθνικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως το νέο ΕΣΠΑ και ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, εντάσσοντας το ESG ως κριτήριο αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων. Στον ιδιωτικό τομέα, αρκετές μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις επιλέγουν πλέον τους προμηθευτές τους βάσει της εναρμόνισής τους με το ESG.

 

Αναμενόμενα Οφέλη 

Η ένταξη των ESG παραμέτρων στη λειτουργία μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού έχει τα παρακάτω οφέλη:

 • απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος,
 • προσέλκυση επενδύσεων /χρηματοδοτήσεων,
 • μείωση κόστους παραγωγής/λειτουργίας,
 • ανάπτυξη/διεύρυνση πελατολογίου,
 • ενίσχυση στρατηγικής μάρκετινγκ και εταιρικής ταυτότητας.

Στο πλαίσιο μίας σειράς συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της επιχείρησης ή του οργανισμού σας στα κριτήρια ESG, μπορούμε:

 • να αξιολογήσουμε την ετοιμότητά σας στο ESG,
 • να εκπονήσουμε Ανάλυση Ουσιαστικών Θεμάτων (materiality analysis) και Ανάλυση Ρίσκου,   αναδεικνύοντας τα πιο σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζετε καθώς και τους σχετικούς κινδύνους,
 • να καταρτίζουμε κατάλληλες μεθοδολογίες και δείκτες παρακολούθησης επίδοσης στο ESG ανάλογα με το είδος της επιχείρησης,
 • να συντονίσουμε τον εσωτερικό έλεγχο συμμόρφωσης της επιχείρησής σας στο ESG (internal auditing).
 • να συνθέσουμε την Έκθεση ESG Απολογισμού σας.
 • να χτίσουμε το Στρατηγικό Πλάνο δράσεων για τη βελτίωση των επιδόσεών σας.
espa_banner