Δωρεάν Επιχορήγηση σε Επιχειρήσεις για Κεφάλαιο Κίνησης λόγω Covid – 19

Ποιους αφορά – Τι επιδοτείται

Το πρόγραμμα αφορά μικρές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον Covid-19.

Η επιδότηση που θα λάβει κάθε επιχείρηση θα ανέρχεται περίπου έως 40.000€ – 50.000€ και σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά ποσοστό 40%-50% των δαπανών της επιχείρησης που δηλώθηκαν στο έντυπο Ε3 του 2019.

Υποβολή Αιτήσεων – Διαδικασία

1ο Βήμα – Υποβολή Αίτησης
Η υποβολή της Αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Στην αίτηση συμπληρώνονται, ενδεικτικά:

Α) τα αναλυτικά στοιχεία της επιχείρησης,
Β) πιθανές επιδοτήσεις που έχει λάβει,
Γ) οικονομικά στοιχεία και στοιχεία προσωπικού,
Δ) το ποσό επιδότησης που δικαιούται λόγω Covid – 19 (από το έντυπο Ε3 του έτους 2019, τα ποσά στα πεδία 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485) και
Ε) επισυνάπτονται τα παρακάτω ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης.
 • Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών) από ΓΕΜΗ στο οποίο να αναγράφεται και ότι η εταιρία δεν έχει πτωχεύσει/καταθέσει αίτηση κλπ.
 • Πίνακας προσωπικού (έντυπο Ε4) για χρήσεις 2018 και 2019 (ετήσιος συν τροποποιήσεις).
 • Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας χρήσεων 2018 και 2019, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε.
 • Ε3 χρήσεων 2018 και 2019.
 • Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (έντυπο Φ2 με αριθμό Δήλωσης) για 2ο 3μηνο 2019 και 2ο 3μηνο 2020.
 • Φορολογική Ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
 • Υπεύθυνες δηλώσεις συμπληρωμένες.

Ελλείψεις στην υποβληθείσα Αίτηση οδηγούν σε απόρριψή της.

2ο Βήμα – Αξιολόγηση της Αίτησης
Οι εγκρίσεις των επιχειρήσεων θα γίνουν με αντικειμενικά κριτήρια (αριθμός εργαζομένων, κερδοφορία-τζίρος, μείωση τζίρου), δίχως κάποια ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να «πιάσει» κάποια επιχείρηση. Συνεπώς, επειδή είναι ένα πρόγραμμα που θα έχει μεγάλη ζήτηση, οι πιθανότητες επιτυχίας είναι μοιρασμένες.

3ο Βήμα – Εκταμίευση επιχορήγησης, στην περίπτωση έγκρισης της Αίτησης
Το Αίτημα Ελέγχου & Πληρωμής της επιχορήγησης θα υποβληθεί -περίπου- στο διάστημα από 01/01/2021 έως 31/03/2021. Τότε, εκτός των άλλων, θα γίνει επιβεβαίωση ότι, η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά την ίδια ημερομηνία του προηγούμενου έτους. Παράδειγμα: για όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτημα καταβολής (πληρωμής) τον Μάρτιο του 2021 π.χ. 15/3/2021, τότε θα πρέπει στις 28/2/2021 να απασχολούσαν τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων (αριθμό, όχι ετήσιες μονάδες εργασίας ΕΜΕ) με αυτόν που απασχολούσαν κατά τις 29/2/2020. Τα στοιχεία απασχόλησης των υπόλοιπων μηνών δεν ελέγχονται.

Ενδεικτικές Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων που θα λάβουν την επιδότηση

 • Η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά την ίδια ημερομηνία του προηγούμενου έτους.
 • Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης (επιχορήγηση) θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021, στο οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία (102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485), ποσά τα οποία αθροιστικά δεν θα υπολείπονται της επιχορήγησης.
 • Η επιχείρηση οφείλει να λειτουργεί στην ίδια Περιφέρεια, τουλάχιστον μέχρι 31/12/2021.
espa_banner