Φορολογική Απαλλαγή Δαπανών Επιστημονικής & Τεχνολογικής Έρευνας

Με την δημοσίευση του Ν.4712/2020, τροποποιείται το άρθρο 22Α του Ν.4172/2013,  με αποτέλεσμα οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες σε εκατό τοις εκατό (100%).

 

Ουσιαστικά, το ευεργέτημα της φορολογικής απαλλαγής λειτουργεί σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα. Έστω ότι μία επιχείρηση τεκμηρίωσε δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής  έρευνας για το έτος 2021, αξίας 100.000€. Η εταιρεία εγγράφει τις δαπάνες κανονικά ως έξοδα και υποβάλει σχετικό φάκελο τεκμηρίωσής τους στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) πριν την υποβολή της δήλωσης εισοδήματός της. Η επιχείρηση κατά την σύνταξη και υποβολή της φορολογικής δήλωσης προσθέτει στα έξοδα της το 100% των 100.000€, ήτοι 100.000€ επιπρόσθετων εξόδων για τα οποία θα απαλλαχθεί από τον σχετικό φόρο εισοδήματος. Σε περίπτωση μερικής ή μη έγκρισης των δαπανών που δηλώνει η εταιρεία από την Γ.Γ.Ε.Τ., τότε η εταιρεία μπορεί να υποβάλει διορθωτική δήλωση στην εφορία εντός μηνός, χωρίς  την επιβολή τόκων και προσαυξήσεων ή προστίμων.

 

Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, απαιτείται η επιχείρηση να υποβάλει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Έρευνας και Θρησκευμάτων για την έγκριση των δαπανών έρευνας και τεχνολογίας που υλοποίησε κατά το προηγούμενο έτος. Εναλλακτικά, η επιχείρηση ταυτόχρονα με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, μπορεί να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συνοδευόμενα από έκθεση ελέγχου για την πραγματοποίηση των δαπανών και το ύψος αυτών, η οποία υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή/και ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο με την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη.

 

Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προβαίνει σε έλεγχο επί του φυσικού αντικειμένου, ήτοι ελέγχει εάν οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες αφορούν δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών  διενεργούνται από την αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Μετά από την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί.

 

Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και εταιρείες οι οποίες παρουσιάζουν φορολογικές ζημίες, αφού διαθέτουν 5 έτη να μεταφέρουν τη φορολογία επί των μελλοντικών κερδών που θα δημιουργήσουν.