Μη κατηγοριοποιημένο

Επιδότηση επιχειρηματικών δανείων

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης μέσω του προγράμματος επιδότησης επιχειρηματικών δανείων «Γέφυρα 2» και θα διαρκέσει έως τις 9 Μαΐου.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

 • Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.
 • Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.
 • Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φθάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης.
 • Επιδότηση δόσης μέχρι και το 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Βασικές προϋποθέσεις

Δικαιούχοι για την επιδότησης δανείου είναι νομικά πρόσωπα αλλά και φυσικά πρόσωπα που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενοι, βάσει του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητάς τους, σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι την 9.5.2021 και των οποίων τα έσοδα του 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%, σε σχέση με το 2019.
 • Έχουν οφειλές από επιχειρηματικά δάνεια, εξυπηρετούμενα ή όχι.
 • Να μην υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για το δάνειο.
 • Να είναι ενεργές επιχειρήσεις, δηλαδή η επιχείρηση να υποβάλλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις, να μην έχει πτωχεύσει, να μην έχει υποβάλει αίτηση για πτώχευση, να μην έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση κλπ.
 • Τα φυσικά πρόσωπα, οι εταίροι κλπ, πρέπει να πληρούν κάποια επιμέρους κριτήρια, ανάλογα με το είδος του δανείου και της επιχείρησης, όπως π.χ. εισόδημα, περιουσία κλπ, όπως φαίνονται στους πίνακες παρακάτω. Ανάλογα με τα κριτήρια, καθορίζεται και η επιχορήγηση δανείου.

Α. Εξυπηρετούμενα δάνεια ή με καθυστέρηση εως 90 ημέρες

 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 600€
 • Αριθμός εργαζομένων: 0
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 57 χιλ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 40 χιλ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 40 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 600 χιλ. €
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 5.000€
 • Αριθμός εργαζομένων: 1-9
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 2 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 1 εκατ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 150 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 2,5 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 15.000€
 • Αριθμός εργαζομένων: 10-49
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 10 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 5 εκατ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 750 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 10 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 50.000€
 • Αριθμός εργαζομένων: 50-249
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 50 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 25 εκατ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 3,75 εκατ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 50 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)

Β. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια (μη καταγγελμένα) με καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες

 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 500€
 • Αριθμός εργαζομένων: 0
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 45 χιλ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 25 χιλ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 25 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 500 χιλ. €
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 4.000€
 • Αριθμός εργαζομένων: 1-9
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 2 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 850 χιλ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 127,5 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 2,25 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 12.500€
 • Αριθμός εργαζομένων: 10-49
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 10 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 4,25 εκατ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 637,5 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 9 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 40.000€
 • Αριθμός εργαζομένων: 50-249
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 50 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 21,25 εκατ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 3,1875 εκατ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 45 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)

Γ. Καταγγελμένα δάνεια (που έχουν καταγγελθεί μετά την 31/12/2018)

 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 300€
 • Αριθμός εργαζομένων: 0
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 36 χιλ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 15 χιλ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 15 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 280 χιλ. €
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 2.500€
 • Αριθμός εργαζομένων: 1-9
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 2 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 550 χιλ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 82,5 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 1,25 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 7.500€
 • Αριθμός εργαζομένων: 10-49
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 10 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 2,75 εκατ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 412,5 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 7 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 25.000€
 • Αριθμός εργαζομένων: 50-249
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 50 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 13,75 εκατ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 2,0625 εκατ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 35 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)

Επιδότηση Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

Ποιους αφορά – Τι επιδοτείται:

Η Δράση αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, οι οποίες επλήγησαν από την νόσο COVID-19.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων που διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο). Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ (κύριοι ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019) είναι οι:

 • 93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)
 • 93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
 • 93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ
 • 93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου

Η επιδότηση ανέρχεται από 4.000 ευρώ έως 18.000 ευρώ και θα χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό για την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών. Το κατ’ αποκοπή ποσό αφορά στο 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του 2019 και αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την ένταξη της στη Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα 6 μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών πριν την 1/1/2020.
 • Να διαθέτουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019, έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
 • Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός τους έτους 2019 ο εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται αναλογικά.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις με συνολικό άθροισμα ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 μικρότερο των 4.000 ευρώ, δεν είναι επιλέξιμες προς επιχορήγηση στην παρούσα Δράση.

Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) από 31/5/2021 έως 28/7/2021.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και καθιστά την αίτηση απορριπτέα.

espa_banner