Μη κατηγοριοποιημένο

Επιχορήγηση θερμαντικών σωμάτων για επιχειρήσεις εστίασης

Ποιους αφορά – Τι επιδοτείται

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα επιχορήγησης θερμαντικών σωμάτων για επιχειρήσεις εστίασης (καφέ, ταβέρνες κλπ).

Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων εστίασης καλύπτει την προμήθεια ενός θερμαντικού σώματος ανά 10 τετραγωνικά μέτρα νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και μέχρι 100 € ανά θερμαντικό σώμα, χωρίς το ΦΠΑ. Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση -ανάλογα πάντα με τα τ.μ.- για ένα χώρο εστίασης ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €).

Εντάσσονται οι επιχειρήσεις με τους εξής ΚΑΔ:

 • 56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
 • 56.29.20 : Υπηρεσίες καντίνας
 • 56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών

Η επιχορήγηση καλύπτει θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρικά, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου ή άλλο), αυτόνομα/μεμονωμένα, ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου, τα οποία είναι/ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους.

Επιχορηγείται η προμήθεια θερμαντικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 01.02.2020 και εντεύθεν και πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Πριν από την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης, ο λήπτης της επιχορήγησης πρέπει να έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια, αποπληρωμή των θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου καθώς και στη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

Οι άδειες λειτουργίας πρέπει να είναι σε ισχύ και να αποτυπώνουν νομίμως και ξεκάθαρα τα τετραγωνικά μέτρα εξωτερικού χώρου της επιχείρησης, για αυτό, κατά την υποβολή του φακέλου επιχορήγησης επισυνάπτονται τυχόν άδειες για χρήση εξωτερικών χώρων που εκδίδονται από διάφορους Φορείς (Δήμους, λιμενικά ταμεία κλπ.) και αφορούν σε χρήση τ.μ. εξωτερικού χώρου, πέραν αυτών που αναγράφονται στις άδειες λειτουργίας ή/και αίτηση παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων κατά το Άρθρο 65 του Ν. 4688/2020 (επισυνάπτεται η αίτηση που έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου κατά το σημείο 1 του Άρθρου 65 του Ν. 4688/2020).

Στην περίπτωση που στη άδεια λειτουργίας δεν αναγράφονται τα τ.μ. των εξωτερικών χώρων του καταστήματος, θα πρέπει να υποβληθεί και κατάλληλο έγγραφο (π.χ. βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, κάτοψη καταστήματος κλπ.) από το οποίο να προκύπτουν οι εξωτερικοί χώροι του καταστήματος.

Για κάθε κατάστημα εστίασης, υπολογίζονται τα τ.μ. εξωτερικού χώρου που περιλαμβάνονται:

α) Στην άδεια λειτουργίας (αυλή, ταράτσα, βεράντα, κ.α.). Θα πρέπει να υπάρχει σχετική άδεια σε ισχύ, πριν την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.

β) Στην άδεια χρήσης κοινόχρηστου εξωτερικού χώρου. Θα πρέπει να υπάρχει σχετική άδεια σε ισχύ, πριν την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.

γ) Στον επιπλέον κοινόχρηστο χώρο που παραχωρείται βάσει του Άρθρου 65 (Ν. 4688/2020). Θα πρέπει να υπάρχει σχετική η αίτηση προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, πριν την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.

Επιχορήγηση θερμαντικών σωμάτων για επιχειρήσεις εστίασης Read More »

Επιχορήγηση e-shop για καταστήματα λιανικής («e-λιανικό»)

Ποιους αφορά – Τι επιδοτείται

Η επιχορήγηση επιχειρήσεων μέχρι 5.000€ αφορά τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Εφόσον η επιχείρηση διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, τότε αυτό δύναται να αναβαθμιστεί με δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500 €.

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση επιχορήγησης Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, που:

 • δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού), 
 • διατηρούν φυσικό κατάστημα, 
 • η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 μέχρι σήμερα,
 • δεν εντάσσονται σε δίκτυο franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ.

Το e-shop θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τις εξής προδιαγραφές:

 • να λειτουργεί σε δύο γλώσσες (π.χ. ελληνικά – αγγλικά),
 • να λειτουργεί σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive,
 • να συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών,
 • να διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος. 

Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό / υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη / αναβάθμιση και διαχείριση του e-shop. 

Οι δαπάνες μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Eξυπηρετητές / διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για το e-shop, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. 
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop / Laptop).
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία / αναβάθμιση και την λειτουργία e-shop (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ).
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης / αναβάθμισης και διαχείρισης e-shop.
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Για τον εξοπλισμό πληροφορικής, το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 30%. Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η οριστική υποβολή της αίτησης και η λήψη κωδικού αίτησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Όλες οι δαπάνες θα εξετάζονται κατά την πιστοποίησή τους για την επιλεξιμότητά τους, το εύλογο του κόστους, καθώς και για τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επενδυτικό σχέδιο. Σε περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται δεν κριθούν επιλέξιμες, εύλογες ή/και σχετικές με την επιλέξιμη δραστηριότητα της επιχείρησης, θα γίνεται δεκτό μόνο το ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο, εύλογο και σχετικό.

Η ενισχυθείσα επιχείρηση οφείλει να λειτουργεί για 3 έτη μετά την τελική πληρωμή της επιχορήγησης. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ενισχυθείσας επιχείρησης, επιβάλλεται ολική ή αναλογική επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης. Για τον έλεγχο της λειτουργίας της επιχείρησης, ο ωφελούμενος αποστέλλει σε τακτά διαστήματα όλα τα σχετικά έγγραφα (π.χ. απαιτούμενες άδειες, ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ και παρουσίαση οικονομικών συναλλαγών, υποβολή φορολογικών δηλώσεων). Σε περίπτωση μη προσκόμισης αυτών, επιβάλλεται επιστροφή του συνόλου της δημόσιας επιχορήγησης.

Επιχορήγηση e-shop για καταστήματα λιανικής («e-λιανικό») Read More »

Επιδότηση εστίασης

Ποιους αφορά – Τι επιδοτείται
Νέα δράση για μη επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αφορά επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης. Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise.

Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου εστίασης του 2019. Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020, το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*365*7%.
Το μέγιστο ποσό επιδότησης ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:

Α) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019, μεγαλύτερη ή ίση του 30%.

Β) Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας. Συσταθείσες επιχειρήσεις εστίασης εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.

Γ) Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.

Δ) Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα καθοριστεί από την έγκριση του καθεστώτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 31 Ιουλίου 2021 προκειμένου να μπορέσουν να ενταθούν και οι εποχιακές επιχειρήσεις.

Επισημαίνεται ότι:

Α) Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.

Β) Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση, του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την με την μορφή επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Επιδότηση εστίασης Read More »

Επιδότηση επιχειρηματικών δανείων

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης μέσω του προγράμματος επιδότησης επιχειρηματικών δανείων «Γέφυρα 2» και θα διαρκέσει έως τις 9 Μαΐου.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

 • Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.
 • Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.
 • Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φθάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης.
 • Επιδότηση δόσης μέχρι και το 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Βασικές προϋποθέσεις

Δικαιούχοι για την επιδότησης δανείου είναι νομικά πρόσωπα αλλά και φυσικά πρόσωπα που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενοι, βάσει του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητάς τους, σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι την 9.5.2021 και των οποίων τα έσοδα του 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%, σε σχέση με το 2019.
 • Έχουν οφειλές από επιχειρηματικά δάνεια, εξυπηρετούμενα ή όχι.
 • Να μην υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για το δάνειο.
 • Να είναι ενεργές επιχειρήσεις, δηλαδή η επιχείρηση να υποβάλλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις, να μην έχει πτωχεύσει, να μην έχει υποβάλει αίτηση για πτώχευση, να μην έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση κλπ.
 • Τα φυσικά πρόσωπα, οι εταίροι κλπ, πρέπει να πληρούν κάποια επιμέρους κριτήρια, ανάλογα με το είδος του δανείου και της επιχείρησης, όπως π.χ. εισόδημα, περιουσία κλπ, όπως φαίνονται στους πίνακες παρακάτω. Ανάλογα με τα κριτήρια, καθορίζεται και η επιχορήγηση δανείου.

Α. Εξυπηρετούμενα δάνεια ή με καθυστέρηση εως 90 ημέρες

 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 600€
 • Αριθμός εργαζομένων: 0
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 57 χιλ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 40 χιλ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 40 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 600 χιλ. €
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 5.000€
 • Αριθμός εργαζομένων: 1-9
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 2 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 1 εκατ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 150 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 2,5 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 15.000€
 • Αριθμός εργαζομένων: 10-49
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 10 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 5 εκατ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 750 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 10 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 50.000€
 • Αριθμός εργαζομένων: 50-249
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 50 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 25 εκατ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 3,75 εκατ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 50 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)

Β. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια (μη καταγγελμένα) με καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες

 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 500€
 • Αριθμός εργαζομένων: 0
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 45 χιλ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 25 χιλ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 25 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 500 χιλ. €
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 4.000€
 • Αριθμός εργαζομένων: 1-9
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 2 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 850 χιλ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 127,5 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 2,25 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 12.500€
 • Αριθμός εργαζομένων: 10-49
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 10 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 4,25 εκατ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 637,5 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 9 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 40.000€
 • Αριθμός εργαζομένων: 50-249
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 50 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 21,25 εκατ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 3,1875 εκατ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 45 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)

Γ. Καταγγελμένα δάνεια (που έχουν καταγγελθεί μετά την 31/12/2018)

 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 300€
 • Αριθμός εργαζομένων: 0
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 36 χιλ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 15 χιλ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 15 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 280 χιλ. €
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 2.500€
 • Αριθμός εργαζομένων: 1-9
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 2 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 550 χιλ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 82,5 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 1,25 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 7.500€
 • Αριθμός εργαζομένων: 10-49
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 10 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 2,75 εκατ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 412,5 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 7 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 25.000€
 • Αριθμός εργαζομένων: 50-249
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 50 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 13,75 εκατ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 2,0625 εκατ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 35 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)

Επιδότηση επιχειρηματικών δανείων Read More »

Επιδότηση Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

Ποιους αφορά – Τι επιδοτείται:

Η Δράση αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, οι οποίες επλήγησαν από την νόσο COVID-19.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων που διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο). Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ (κύριοι ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019) είναι οι:

 • 93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)
 • 93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
 • 93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ
 • 93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου

Η επιδότηση ανέρχεται από 4.000 ευρώ έως 18.000 ευρώ και θα χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό για την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών. Το κατ’ αποκοπή ποσό αφορά στο 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του 2019 και αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την ένταξη της στη Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα 6 μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών πριν την 1/1/2020.
 • Να διαθέτουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019, έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
 • Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός τους έτους 2019 ο εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται αναλογικά.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις με συνολικό άθροισμα ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 μικρότερο των 4.000 ευρώ, δεν είναι επιλέξιμες προς επιχορήγηση στην παρούσα Δράση.

Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) από 31/5/2021 έως 28/7/2021.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και καθιστά την αίτηση απορριπτέα.

Επιδότηση Γυμναστηρίων, Παιδότοπων Read More »

espa_banner